home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 4 november 2018 Pasen

Orde van dienst zondag 4 november 2018

Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                      ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:       Carel de Villeneuve
Lector:                               Thilly van Walvoort
Organist:                           Gerrit van Eeden

Orgelspel Voor de dienst: Praeambeln in C en d Heinrich Scheidemann c.1596-1663

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 97:1,2 (Groot koning is de Heer)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                     vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed: NLB 1010: 1,3,4 (Geef vrede Heer..)

Lezing van het Gebod

NLB 657:1,2,4 (Zolang wij ademhalen)

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Lees je bijbel ( Hemelhoog 382:1)

Lees je Bijbel bidt elke dag, bidt elke dag, bidt elke dag

Lees je Bijbel bidt elke dag, dat je groeien mag

Dat je groeien mag, dat je groeien mag

Lees je Bijbel bidt elke dag, dat je groeien mag

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

 

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing: Exodus 19: 16-22

Zingen: NLB 405:1 (Heilig, heilig, heilig)

 

Tweede Schriftlezing: Openbaring 4

Zingen: NLB 405:2,3

 

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Andante Louis James Alfred Léfebure-Wély 1817-1870 opus 122

Credo: NLB 342 (In God de Vader op zijn troon) (staande)

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen en aankondiging collecten

Inzameling van de gaven
De eerste collecte is voor de wijkdiaconie.
De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg

(Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Slotlied NLB 425 (vervuld van uw zegen) (staande) ):

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                   

Orgelspel: Kirchensonate in F KV 244 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

 

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade. De predikant is na afloop van de dienst aanwezig in de kerk voor gesprek of gebed.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar iemand beschikbaar is voor gesprek of informatie over onze gemeente en het christelijk geloof.

U kunt de dienst de komende tijd (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

MEDEDELINGEN

Toelichting op de diaconale collecte

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma voor vier jaar uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een organisatie die inheemse bevolkingsgroepen ondersteunt op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en landrechten en daarnaast een dialoog op gang brengt tussen inheemsen en niet-inheemsen. Nienke is vooral bij deze dialoog betrokken, verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en lesmaterialen. Info: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma.

20+ lunch

Na afloop van de dienst is er weer een lunch voor de 20+groepgespreksgroep in de Voorhof. Welkom!

Avonddienst

In de vesper vanavond om 19:00 uur gaat voor ds. H. Out, predikant van de Waalse kerk in Den Haag. U bent ook in deze dienst van harte welkom!

Laat een foto maken voor de nieuwe fotowand!

Vandaag is de laatste gelegenheid om een portretfoto te laten maken voor de fotowand door Wim Bannink. Na de dienst in de voorzaal van de Voorhof. Doel is om de onderlinge betrokkenheid en de integratie van nieuwe gemeenteleden te bevorderen.Uiteraard is dit vrijwillig en zullen alleen de foto’s worden opgehangen van gemeenteleden die dat willen.

Vorming en toerusting

  • Geloofsverdieping over Avinoe, Onze Vader (M. Poorthuis), maandag 5 november 20.00 Voorhof
  • Bijbelkring ”Tekst van de week” over Openbaring 5 dinsdag 6 november 10:00-11:30
  • Presentatie over “De balans in je relatie” vrijdag 9 november 20:00, inloop 19:30 in de Koningkerk, zie https://marriageencounter.nl/koning-en-koningin/ opgeven bij Bram en Renie Luteijn, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koffiemorgen

Maandag 5 november (morgen!) van 10.00-12.00 uur is de Voorhof weer open voor een kopje koffie en een praatje, hartelijk welkom!

Sanseveria

Dinsdag 6 november van 14:00-16:00 uur geeft Bart de Haas een presentatie over Canada. Informatie bij Ans Verschoor, tel. 070 3870465..

Pelikaanlezing

Donderdag 8 november 20:00-21:30 uur geeft Paul den Hoed, eerder projectleider bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een virtuele rondleiding over het Binnenhof in de Voorhof naast de Oude Kerk in Voorburg.

Koffiemoment voor nieuwe leden

De kerkenraad nodigt iedereen die recentelijk lid is geworden van onze gemeente uit voor een kop koffie na de