home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
 • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Orde van dienst 18 november 2018

Orde van de dienst op zondag 18 november 2018
Oude of Martinikerk
te Voorburg

               

Voorganger:                  ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:     René van der Duin
Lector:                          Judy van Engeldorp Gastelaars
Organist:                      Jan Droogers

Orgelspel Scherzo (F. Capocci)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 110:1,4,5 (de Here God heeft tot mijn knecht gesproken)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                       handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                       vader en van Christus Jezus, onze
                       Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Zingen: NLB 836:1 (O Heer, die onze Vader zijt) mel. LvK

Kyriegebed afgewisseld met

 

Gloralied: NLB 868:1 (Lof zij de Heer, de almachtige koning)

Met en voor de kinderen

Kinderlied: Lees je bijbel ( Hemelhoog 382:1)

Lees je Bijbel bidt elke dag, bidt elke dag, bidt elke dag

Lees je Bijbel bidt elke dag, dat je groeien mag

Dat je groeien mag, dat je groeien mag

Lees je Bijbel bidt elke dag, dat je groeien mag

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

 

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing: Zacharia 1: 7-12

Zingen: NLB 748: 1 (Het duurt niet lang meer tot de tijd)

Tweede Schriftlezing: Openbaring 6

Zingen: NLB 748: 4,5

 

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel

NLB 756: 1 allen, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a (Laat komen Heer..)

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen en aankondiging collecten

Inzameling van de gaven
De eerste collecte is voor het ouderenwerk
De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg

(Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Slotlied (staande) ): NLB 755:1 (toch overwint eens de genade)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                      

Orgelspel

Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.
Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar iemand beschikbaar is voor gesprek of informatie.

MEDEDELINGEN

 

Toelichting op de diaconale collecte

De wijkdiaconie organiseert activiteiten voor oudere gemeenteleden zoals bezoekwerk, vervoer naar de kerk, bustochten en ontmoetingsdagen, vakantiewerk, oogst- en paasgroeten. Zo blijven onze oudere gemeenteleden in een levensfase die vaak gepaard gaat met teruglopende gezondheid en afnemende mobiliteit toch zo veel mogelijk betrokken bij kerk en samenleving.

Na de dienst: Lunchgroep voor gezinnen met jonge kinderen

Zangdienst vanavond
Vanavond om 19:00 uur zingen we in de vesper liederen die door gemeenteleden aangedragen zijn. Voorganger is ds. Giel Schormans. Jan Droogers is organist en Kees Alers begeleidt de zang op de fluit.

Vorming en toerusting

 • ma 19 nov 20:00-22:00 Spiritualiteit van Henri Nouwen (in de Koningkerk, opgave en info: ds. Jan van der Wolf, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 070-2128279)
 • di 20 nov 20:00 ABC-cursus
 • wo 21 nov 10:00-11:30 Leerhuis Korintebrief
 • do 22 nov 20:00 -21-30 Bijbelkring Korintebrief
 • zo 25 nov 20:00 gemeentegroeigroep bij Gerard

Voedselbank

Als u vorige week geen boodschappen kon meebrengen voor de voedselbank, dan wilt u misschien geldelijk bijdragen. U kunt dan gebruik maken van rekening NL03 ABNA 0613 5832 21 t.n.v. Stichting Buren (ANBI instelling).

Mededeling van de Algemene Kerkenraad
De AK heeft het concept-beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters en het concept-beleidsplan van het College van Diakenen besproken. Daarnaast is een concept-actielijst, behorend bij het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg, vastgesteld.
Zij nodigt de leden van de wijkgemeente De Open Hof en de leden van de wijkgemeente Martini van harte uit hun mening te geven over deze concepten.
Daartoe is gelegenheid op donderdag 22 november, 19.15-20.00 uur, in de Wigbolduszaal van de Koningkerk.
De AK en de beide Colleges zullen, nadat de leden van de wijkgemeenten op de bijeenkomst gehoord zijn, de plannen definitief vaststellen.
De concept-beleidsplannen en de concept-actielijst staan op www.protestantsegemeentevoorburg.nl.

 

Voor in de agenda

 • ma 26 nov 19:00-20:15 Tienercatechese olv ds. Leneke Marchand
 • ma 26 nov 20:00-22:00 Spiritualiteit van Henri Nouwen olv ds. Jan van der Wolf, tweede avond, in de Koningkerk
 • di 27 nov 10:00-11:30 Bijbelkring 'Tekst van de week' olv ds. Leneke Marchand
 • di 27 nov 17:30-19:15 Maaltijd, inloop 17:15, start 17:45
 • wo 28 nov 20:00Avond over Syrisch-Orthodoxe Kerk: drs. George Acis (diaken in de Syrisch Orthodoxe kerk in Rijssen) vertellen over de situatie van de kerk in Syrië en in Irak
 • do 29 nov 19:45Kring "Hemels Graafwerk"

 Layouter gevonden

De oproep op de orde van zondagavond voor iemand die de orde van bijzondere diensten wil vormgeven heeft resultaat gehad! Eva Brussaard wil dit gaan doen.

Dankjewel, Eva!

Beameraar gezocht

Wil je ongeveer 1x per maand de presentatie, die via de mail wordt toegestuurd, op een stickje zetten en dan de deze verzorgen tijdens de dienst?

Informatie bij Els Beimers

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

U kunt de dienst de komende tijd (nog eens) beluisteren of bekijken en desgewenst downloaden via www. kerkomroep.nl

 

 

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. H.M. Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. W.F. Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.