home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Orde van dienst 25 november 2018

Zondag 25 november 2018

 in de Oude of Martinikerk te Voorburg

                   - Eeuwigheidszondag -

Voorgangers:      Ds. Leneke Marchand, ds. Giel Schormans
Ouderling:           Ronald Schippers
Lector:                 Dirma Redelijkheid- Gerritse
Organist:             Gerrit van Eeden
M.m.v.                 de Mariannecantorij o.l.v. Hans Houtman

In de liturgische schikking van deze zondag zien we een driehoek. Langs de onderste zijde een slinger, als symbool voor de verbondenheid tussen mensen. Langs de benen van de driehoek die omhoog lopen groene klimop en lauriertakken als teken van hoop en overwinning: de dood heeft niet het laatste woord. In de top van de driehoek een witte bloem of bloemen als symbool van Gods aanwezigheid/de hemel. Zo zijn door de takken van hoop hemel en aarde met elkaar verbonden. En ook wij mensen hier op aarde blijven verbonden met de mensen die ons zijn voorgegaan naar de hemel.

Orgelspel voor de dienst: Uit Andächtige Musique: Psalm 130 en Psalm 139, Margaretha Christina De Jong (*1961)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 139: 1,4
(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:    die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:          
die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:           en niet loslaat het werk van zijn handen

(Apostolische) Groet:
v.:          
Genade zij u en vrede van God, onze vader en van Christus Jezus,
             onze Heer
a.:           Amen

allen gaan zitten

Gebed om ontferming, beantwoord door de cantorij met ‘Kyrie’

Loflied: LB 725 (Gij boden rond Gods troon): 1 cantorij, 2 en 3 allen

Met en voor de kinderen

Kinderlied HH 121: 1,4 (Nu gaan de bloemen nog dood)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst, zij horen vandaag uit Job 38 en 42: Job en God praten met elkaar)

 

***

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Openbaring 7: 1-8

Lied LB 763: 1,2 (Zij zullen de wereld bewonen)

Tweede Schriftlezing Openbaring 7: 9-17

Lied LB 763: 3,4

Schriftuitleg en verkondiging

Muziek door de cantorij: God be in my head- H. Walford Davies (1849-1941)

***

Inleiding op de gedachtenis

Zingen: Heer, herinner U de namen (melodie LB 730, tekst Kees van der Zwaard): 1

Heer, herinner U de namen, ieder die gestorven is.

Zie ons aan zoals wij kwamen uit de diepte, het verlies

van de mensen, die wij dragen op de lippen, in ons hart,

die wij missen sinds de dagen, dat de dood ons huis verwart.

Gedachtenis van de overledenen

De namen van hen die ons ontvallen zijn worden een voor een genoemd, waarna de nabestaanden een kaars voor hen aansteken.

De cantorij zingt 3x na het lezen van een aantal namen: LB 417 (Frieden, Frieden) Vertaling: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie. Laat je hart niet moedeloos zijn.

 

Zingen: Heer, herinner U de namen (melodie LB 730, tekst Kees van der Zwaard): 4

God, gedenk de vele aardse tranen van verdriet en zorg,

vang ze op, Heer, en bewaar ze in uw kruik van troost en borg;

en ontvang de levensparels, die wij koesteren als een schat,

wil hen in uw Rijk aanvaarden en gebruiken voor uw stad.

 

We gaan staan voor het aansteken van een extra kaars, voor allen wier namen niet genoemd zijn.

Lofzang LB 727: 1,4 (Voor alle heil’gen)

Overlijdensafkondiging

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Tijdens het voorspel van het slotlied mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen.

Mededelingen en aankondiging collecte
1e collecte voor Ned. Bijbelgenootschap
2e collecte voor de kerk

Inzameling van de gaven, de kinderen komen terug in de kerk

Orgelspel tijdens de collecte: uit Tien Orgelwerken: "Lamento" Albert de Klerk (1917-1998)

Zingen (staande) LB 754 (Liefde Gods/Love divine, melodie: Hyfrydol):
1 cantorij, 3 allen

Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’                

Orgelspel: Präludium und Fuge in C Johann Sebastiaan Bach (1685-1750) BWV 553

Nabestaanden worden uitgenodigd om de kaars mee naar huis te nemen. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om koffie of thee te blijven drinken.

MEDEDELINGEN

Toelichting op de diaconale collecte
Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe bijbel vertaling voor Burkina Faso. Van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Het NBG maakt het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven, voor nu en volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Zo staan in de ‘Bijbel Dichtbij’, een speciale editie van de Bijbel in Gewone Taal, duizenden toelichtingen en toepassingen die lezers helpen om dagelijks de Bijbel te lezen. Door de Samenleesbijbel kunnen (groot)ouders en (klein)kinderen met elkaar de Bijbel te lezen, erover te praten en er samen van leren. Info: ww.nbg.nl.

Vesper
Vanavond om 19:00 uur gaat ds. B. Plaisier voor.

Middaggebed
Vanaf 6 december is er iedere donderdag van 12.00-12.30 een middaggebed in de Oude Kerk. Een halfuur van rust, gebed, muziek, een kaars die brandt: als teken dat je daar niet alleen zit, maar dat de stilte, de muziek en de gebeden gehoord worden. Op deze manier is de kerk niet alleen op zondag, maar ook op donderdag een plek waar je kunt binnenlopen om tot rust te komen. Voor gelovigen en ongelovigen, zoekers en vinders. Of je nu toevallig langs slentert, even pauze hebt in een drukke werkdag, een boodschapje hebt gedaan, of dat je er speciaal voor komt: de deur staat open. Elk middaggebed wordt voorbereid door een liturg. Hij of zij leidt de anderen door het middaggebed door een gebed uit te spreken, een lied in te zetten en door de momenten van stilte aan te kondigen. Meer informatie over het middaggebed: zie de Kerkwijzer, website of vraag ds. Leneke Marchand.

Vorming en toerusting

  • zo 25 nov 20:00 gemeentegroeigroep bij Gerard
  • ma 26 nov 19:00-20:15 Tienercatechese olv ds. Leneke Marchand. Thema: YOLO? Opdracht voor thuis: lees Openbaring 21: 1-7 en onderstreep wat jij de mooiste zin vindt.
  • ma 26 nov 20:00-22:00 Spiritualiteit van Henri Nouwen olv ds. Jan van der Wolf, tweede avond, in de Koningkerk
  • di 27 nov 10:00-11:30 Bijbelkring 'Tekst van de week' olv ds. Leneke Marchand
  • wo 28 nov 20:00 Avond over Syrisch-Orthodoxe Kerk: drs. George Acis (diaken in de Syrisch Orthodoxe kerk in Rijssen) vertelt over de situatie van de kerk in Syrië en in Irak; in de Koningkerk
  • do 29 nov 19:45 Kring "Hemels Graafwerk" bij Marianne

Samen eten in de Voorhof

Komt u ook? Aanstaande dinsdag 27 november, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45. Een driegangen verrassingsmenu voor € 7.50, wijn € 1,50, sap € 1,00. U kunt zich nog aanmelden bij Gerda van der Hoeven, na de kerkdienst.

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

 

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.