home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
 • Zo 20 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 16 december 2018

Orde van dienst 16 december 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

-          3e zondag van de Advent-

Voorganger:                      Ds. H.J. Franzen (Pijnacker)
Ouderling van dienst:   Bep van Sloten
Lector:                                 Paula Hoek       

Organist:                             Hans Houtman

               

Liturgische schikking:

Links donker blad, donkere bloemen, symbool voor degenen die Jezus niet herkend hebben (in de hongerige, de dorstige, de naakte).

Rechts witte bloemen, symbool voor degenen die Jezus herkend hebben, dit zijn de schapen, de rechtvaardigen, voor wie het koninkrijk bestemd is.

Boven het stuk enkele oranje/gele bloemen, symbool voor de troon van vuurvlammen (Daniël 7: 9b) en voor de Mensenzoon die als de Zon der Gerechtigheid opgaat over de volken.

Orgelspel voor de dienst: Es ist gewisslich an der Zeit - J. Praetorius (1586-1651)

Welkom

Aansteken van de adventskaars

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 75: 1, 2

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging en groet:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                  Genade zij u en vrede van God de
                        vader en van Jezus Christus de Heer,
                      in de gemeenschap van de Heilige
                      Geest
a.:                  Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Psalm 75: 4

Kyriegebed

Lied 301k in wisselzang (I= voorganger, II = allen)

Met en voor de kinderen:

Kinderadventslied: De profeten zien het al.

Jesaja jij kunt kijken in de verte van de tijd,

alsof je door een kijker tuurt:

de toekomst lijkt dichtbij.

Zie jij al wat Gods plan is?

En wanneer het begint?

Geef ons alsjeblieft een derde hint!

Waar gaan wij naar toe?

Ik zie, ik zie de brengers van het goede nieuws.

Zij zingen van de vrede in de straten.

Een lied dat leven geeft, God heeft ons niet verlaten.

Klein wordt groot. Traan wordt troost.

Angst wordt hoop, God blijft God.

Jesaja jij kunt kijken in de verte van de tijd,

alsof je door een kijker tuurt:

de toekomst lijkt dichtbij.

Er blijven nog wel vragen: wanneer? En waar? En hoe?

Maar één ding is wel zeker: daar gaan we naar toe.

Eén ding is wel zeker: daar gaan we naar toe!
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Daniël 7: 9-14

Lied 1008

Tweede Schriftlezing Mattheüs 25: 31-46

Lied 748: 3 en 4

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Nun komm, der Heiden Heiland - K. Hoyer (1891-1936)

Lied 825: 7,8 en 10

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

uw Naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome;

uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

Amen.

Mededelingen en aankondiging collecten

De 1e collectie is voor mensen in financiële nood.

De Diaconie ondersteunt mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood gekomen zijn. Ze hebben op alles al bezuinigd en kunnen toch niet rondkomen. Meestal gaat het om relatief kleine bedragen die toch het verschil kunnen maken.

De  2e collecte is voor de Kerk in Voorburg.

 

Inzameling van de gaven

(Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Slotlied (staande): Lied 967: 4 t/m 7

 

Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’                                

Orgelspel: Komt als kind’ren van het Licht - F. Asma (1912-1984)

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade. Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

MEDEDELINGEN

Muzikale vesper vanavond 19:00 uur

Voorganger is ds. J. Maasland, organist Hans Houtman, met medewerking van het Martini Ensemble o.l.v. Jeroen Bosman.

Geen vespers 23 en 30 december

Zondag 23 december om 16:00 uur is het kinderkerstfeest voor alle kinderen van de gemeente met hun ouders, met kerstdiner  en kerstverhaal (Godly Play).

 

Vorming en toerusting

 • di 18 dec. Bijbelkring ‘Tekst van de week’over Openbaring 12. Ook incidentele deelnemers zijn van harte welkom(10:00- 11:30 de Voorhof).
 • zo 23 dec. 20:00 Gemeentegroeigroep bij Liesbeth

Oecumenische Adventsviering

Woensdagavond 19 december van 19.30 tot 20.00 uur is de laatste viering in de dagkapel van de St. Martinusparochie. De voorbereiding is in handen van een ‘oecumenisch duo’ vanuit de Martinus en onze

kerk. Namens onze kerk werken Effie Andrée Wiltens en Adriënne  van Mourik daaraan mee. U bent van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen. Het is een mooi en goed om ons in de periode van verwachten en inkeer, midden in de week, te richten op Woord en Lied, op de verwachting van waaruit wij leven.

Thema 19 dec: ‘Blijdschap van het Licht’.

 

Middaggebed

Donderdag 6 december zijn we begonnen met het middaggebed. Voortaan elke donderdag van 12:00 tot 12:30 uur in het koor van de kerk. Een half uur van rust,  gebed en muziek. Wees welkom!

 

Kerstconcert Voorburgs Operakoor

Maandag 17 december aanvang 19:30 uur geeft het Voorburgs Operakoor o.l.v. Peter Janka een kerstconcert met samenzang.

 

Komende diensten

 • Zondag 23 dec 10:00 uur ds. Giel Schormans
 • Maandag 24 dec
  17:00-20:00 uur Lichtjesavond

21:00 uur ds. Leneke Marchand, jongeren

Kerstnachtdienst

23:00 uur ds. Giel Schormans,

Kerstnachtdienst, mmv New Choral Singers

 • Dinsdag 25 dec 10:00 uur ds. Leneke Marchand en ds. Giel Schormans, gezinsdienst, mmv cantorij
 • Zondag 30 dec 10:00 uur ds. Leneke Marchand mmv Pieter Nieuwenhuis, fluit
 • Maandag 31 dec 19:00 uur ds. Giel Schormans
 • Dinsdag 1 jan 11:00 uur Nieuwjaarsbegroeting

Flyers Vier Kerst in en rond de kerken

In de Voorhof liggen flyers met de activiteiten van kerken en kerkdiensten in Voorburg en Leidschendam.

Neem een folder mee voor buren of kennissen!

 

Hulp gevonden voor de autodienst!

De oproep van vorige week heeft resultaat gehad: 3 nieuwe chauffeurs hebben zich aangemeld.

Hartelijk dank, zo kunnen we weer goed een rooster maken.

 

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl, Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.