home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 24 Mrt 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 31 december 2018

Orde van dienst 31 december 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

- Oudjaar -  19.00 uur

Voorganger:                      Ds. Giel Schormans

 

Ouderling van dienst:   Thilly Walvoort-van Leeuwen

 

Organist:                             Gerrit van Eeden           

 

Orgelspel voor de dienst: Fantasie over de Avondzang 'k Wil U o God mijn dank betalen Feike Asma (1912-1984)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 90:1,2 (Gij zijt geweest o Heer)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

1  Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen

de zekerheid van allen die U vrezen.

Geslachten gaan, geslachten zullen komen:

wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond

van uw beloften en van uw verbond.

 

2  Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,

de aarde en de zee gestalte kregen,

nog eer uw scheppend woord aan alle leven

een wereld om te wonen heeft gegeven,

God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,

van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

 

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                        handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                        vader en van Christus Jezus, onze
                        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Psalm 90:3

O Here God, Gij wendt het mensenleven

om het weer aan het stof terug te geven.

Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder.

Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder

als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog

gelijk de dag van gist'ren die vervloog.

 

Belijdenis van het geloof met de woorden van de Geloofsbelijdenis van Nicea

(staande)

 

NLB 474 (Looft God, gij christenen, maak Hem groot)

1  Looft God, gij christ'nen, maakt Hem groot

in zijn verheven troon,

die nu zijn rijk voor ons ontsloot

en zendt zijn eigen Zoon,

en zendt zijn eigen Zoon.

 

2  Hij daalt uit 's Vaders schoot terneer

op aard om kind te zijn,

een kindje arm en naakt en teer

al in een kribje klein,

al in een kribje klein.

 

3  Verzakende zijn macht en recht,

verkiest Hij zich een stal,

neemt de gedaant' aan van een knecht,

de Schepper van het Al,

de Schepper van het Al.

 

4  Hij ruilt met ons op vreemde wijs:

Hij neemt ons vlees en bloed

en geeft ons in zijns Vaders huis

zijn eigen overvloed,

zijn eigen overvloed.

 

5  Hij wordt een knecht en ik een heer:

wat win ik veel daarbij!

Waar vindt men zoveel gulheid weer

als Jezus heeft voor mij,

als Jezus heeft voor mij.

6  En nu ontsluit Hij weer de poort

van 't schone paradijs.

De cherub staat er niet meer voor.

God zij lof, eer en prijs!

God zij lof, eer en prijs!

 

Gebed bij de opening van het woord

 

Eerste Schriftlezing

 

NLB 766:1

Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,

een nieuwe aarde ontstond

om het geheim des levens te beseffen,

niet meer in zee gegrond.

Ik zag een stad verblindend naderkomen,

een middelpunt van feest,

Jeruzalem, zoals het in Gods dromen

van ouds moet zijn geweest.

 

Tweede Schriftlezing: Openbaring 21

 

NLB 766: 2,3

2  Jeruzalem is als een bruid getreden

voor God in wit en goud

en in haar held're ogen staat een vrede

door niemand ooit aanschouwd.

Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen,

de koninklijke tijd,

de koning zal de koningin beminnen

die Hem is toegewijd.

 

3  De Koning die zijn troon heeft in den hoge,

houdt bij de mensen hof

en alle tranen zal Hij van hun ogen

afwissen tot zijn lof.

Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,

nergens verdriet meer zijn,

de eerste dingen werden uitgewezen,

voorbij ging alle pijn.

 

Schriftuitleg en verkondiging

 

Orgelspel: Das alte Jahr vergangen ist  BWV 614 Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 

NLB 511:1,2,5,7

1  Door goede machten trouw en stil omgeven,

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,

en met u ingaan in het nieuwe jaar.

 

2  Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,

drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,

o Heer, geef onze opgejaagde zielen

het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

 

5  Laat warm en stil de kaarsen branden heden,

die Gij hier in ons duister hebt gebracht,

breng als het kan ons samen, geef ons vrede.

Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

 

7  In goede machten liefderijk geborgen

verwachten wij getroost wat komen mag.

God is met ons des avonds en des morgens,

is zeker met ons elke nieuwe dag.

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

 

Aankondiging collecten en mededelingen

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande): NLB 244:1,2,4

1  Nu is de dag ten einde,

nu wil mijn hart zich wenden

tot U, zo groot en goed.

Wil naar uw kind, o Here,

uw licht gelaat toekeren,

verlicht mij, zet mijn ziel in gloed.

 

2  Ik bid U, o Algoede,

vannacht mij te behoeden,

ik schuil weer aan uw hart.

Bezweer de boze machten

en alle duist're krachten;

weer van mij wat mijn ziel verwart.

 

4  Aan 't eind der pelgrimsreize

zal voor mijn oog verrijzen

uw grote eeuwigheid.

O eeuwigheid, gij schone,

mijn hart wil in u wonen,

het vindt geen thuis in deze tijd.

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                                               

 

Orgelspel

 

De kerkenraad wenst u/jullie een goede oudejaarsviering en een gezegend 2019!

 

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl,

Ds. H.M. Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Ds. W.F. Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.