home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 07 Apr 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 10 februari 2019

Orde van dienst 10 februari 2019
Oude of Martinikerk te Voorburg

 

- Dienst van zending en zegen-

 

Voorgangers:               geestelijk verzorger Barbara Zwaan en ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:  Maurits Assink
Lector:                          Rosalie van Mourik
Organist:                      Hans Houtman
Sopraan:                      Gelske van der Duin         

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: psalm 92:1,7,8 (Waarlijk dit is rechtvaardig)

(Staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                       handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                       vader en van Christus Jezus, onze
                       Heer
a.:                   Amen

Allen gaan zitten:

Kyriegebed

Glorialied NLB 299e

Herbevestiging van Willemine de Villeneuve - van Asbeck als diaken

Presentatie geestelijk verzorger Barbara Zwaan en inleiding tot haar dienst

Vg: Gemeente, ons gemeentelid Barbara van ’t Veer-Zwaan is aangesteld als geestelijk verzorger in het verpleeghuis Nebo. Zij wil zich in haar werk ten behoeve van de bewoners van dit huis verbonden weten met onze gemeente en door haar gedragen. Om die wederzijdse verbondenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid gestalte te geven wil zuster Barbara Zwaan graag vanuit onze gemeente tot haar dienst gezonden worden en de kerkenraad van de wijkgemeente Martini heeft met vreugde met deze wens ingestemd.

Voorganger: Dankbaar en blij zullen wij daartoe nu overgaan. Wij danken de Heer, onze God.

Persoonlijk getuigenis door Barbara Zwaan

Gelske van der Duin zingt ‘Amazing grace’

Opdracht:De geestelijk verzorger is geroepen om vanuit Gods liefde bewoners nabij te zijn in de weg die zij gaan en hen te begeleiden in het zoeken naar zin en betekenis in hun leven. Zij is er voor álle bewoners, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Zij zal die voluit respecteren. Wanneer bewoners vanuit het christelijk geloof leven is het haar taak hen in dit geloof te bemoedigen.

Gelofte: Zuster Barbara Zwaan, daar u zich door God tot deze dienst geroepen weet, vraag ik u: Wilt u in deze dienst van geestelijk verzorger getuige zijn van onze Heer Jezus Christus, trouw zijn aan Gods liefde en deze liefde zegenend uitdelen?

Antwoord:ja, van harte

Gebed

Handoplegging (de geestelijk verzorger knielt):

Aanvaarding (allen staan)

Vg: Gemeente, wilt u Barbara Zwaan als geestelijk verzorger in huis Nebo en Willemine de Villeneuve-van Asbeck als diaken in onze gemeente dragen in uw gebeden, hen omringen met uw medeleven, en hen hoog houden in haar dienst? Wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte!

Lied: NLB 362: 1 (Hij die gesproken heeft een woord dat gaat)

Met en voor de kinderen

Kinderlied (HH 389) (Ben je groot of ben je klein)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing: Jesaja 43: 1-7

Lied: NLB 791: 1, 2, 3 (Liefde, eenmaal uitgesproken)

Tweede Schriftlezing: Matteüs 5: 1-10

Lied: NLB 791: 4, 5, 6

Schriftuitleg en verkondiging

Gelske van der Duin zingt ‘Wanneer een mist herkenning doet vervagen’ (Jean Sibelius: Finlandia; Sytze de Vries naar Mary Louise Bringle)

Wanneer een mist herkenning doet vervagen,
de blik verdoft, niet weet wat is geweest,
spreek dan hoe liefde ons kan blijven dragen;
ons hart doet pijn van alles wat het vreest.
Geef ons de kracht, o God, als wij U vragen
moed en geduld, en vrede die geneest.
 
 
Zo veel breekt stuk, de krachten gaan verloren.
De hand die steeds zo bezig was, valt stil.
Laat toch wie oud zijn, in geloof voltooien
hun aardse taak, gehoorzaam aan uw wil.
Verval doet pijn, maar schenk ons het vertrouwen
dat Gij ons draagt, uw eigen hand ons tilt.
 
Dankzij uw Geest gaat goedheid niet verloren.
In wat geweest is vangt onze toekomst aan.
De blijdschap blijft, van hemels licht doordrongen;
wat waarde heeft wordt nooit teniet gedaan.
Hoe is geleefd, maar ook hoe is geleden,
het blijft voor U voorbij de dood bestaan.

Lied HH 399 (Samen in de naam van Jezus)

1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
 
2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
 
3. Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Mededeling van overlijden

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven

De eerste collecte is voor het diaconaal quotum.
De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

(Tijdens het voorspel mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Slotlied (staande): NLB 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door driemaal ‘Amen’                                      

***

MEDEDELINGEN

Welkom in deze dienst

Vandaag zal ons gemeentelid Barbara van ’t Veer-Zwaan een zending en zegen ontvangen over haar werk als geestelijk verzorger in Nebo en zal Willemine de Villeneuve-van Asbeck herbevestigd worden als diaken.

Toelichting op de diaconale collecte

De Diaconie draagt jaarlijks een zgn. diagonaal quotum af aan de Protestantse Kerk in Nederland. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

Vesper

Het kamerkoor Capella Musica Aeterna, olv Hans Houtman, gaat in deze muzikale vesper een aantal prachtige psalmen uitvoeren van diverse componisten uit de renaissance en de vroege barok, zoals Goudimel, L’Estocart, Schein en Schütz. Voorganger is ds. H.M. Marchand.

Vorming en toerusting

  • zo 10 feb 20:00   Gemeentegroeigroep bij Henny
  • wo 13 feb 10:00-11:30 Leerhuis Brief aan de Christenen in Korinthe
  • do 14 feb 20:00-21:30 Bijbelkring Brief aan de Christenen in Korinthe
  • zo 17 feb 12:00   Lunchkring voor gezinnen met jonge kinderen

Samen eten

Dinsdag 12 februari, opgeven kan nog bij Gerda vd Hoeven

Middaggebed

Elke donderdag van 12:00 tot 12:30 uur in het koor van de kerk. Een moment van rust, gebed en muziek. Wees welkom!

Vincent van Gogh, door Meindert Marijs en Cees NIjgh

Pelikaanlezing over de tijd dat hij in Den Haag en Voorburg verbleef. Donderdag 14 februari 20:00 uur in de Oude Kerk, toegang 5 €.

Gospelweekend

Er hebben zich al 70 vrouwen aangemeld voor het weekend van 9 en 10 maart!

Wil je nog meedoen, vraag Adriënne van Mourik.

Kentekenhandhaving Huygenskwartier Voorburg

Registreer uw kenteken via de link op onze website,

Ds. Piet van den Beukel in tv-programma

Het tweede deel wordt uitgezonden op zondag 10 februari rond 23.00 uur en herhaald woensdag 13 februari.

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. H.M. Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. W.F. Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.