home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 26 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 10 maart 2019

Orde van dienst zondag 10 maart 2019
Oude of Martinikerk te Voorburg
1e zondag van de 40-dagentijd
Viering Heilig Avondmaal

 

Voorganger:                      Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:       Arjan van Mourik
Lector:                               Alewijn Schouten          

Organist:                           Hans Houtman

               

Orgelspel voor de dienst

 

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: psalm 25a (mijn ogen zijn gevestigd)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                       handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze

                       vader en van Christus Jezus, onze
                       Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed-stil gebed- NLB 558:1,4,9 (Jezus, om uw lijden groot)

Met en voor de kinderen:

Solo: Leve de koning die God heeft gestuurd!
Hoera, zing voor hem en vier feest!
Hij rijdt op een ezel Jeruzalem in.
Dank God die steeds goed is geweest!
De leerlingen zingen, roepen het uit.
En anders dan juichten de stenen wel luid!
 
Refrein (allen):
Met deze verhalen gaan wij richting Pasen
en volgen de weg zoals Jezus die ging.
Samen met hem zijn wij onderweg,
wij volgen hem tot aan een nieuw begin.

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing Lucas 23: 33-39

NLB 886 (Abba Vader)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelimprovisatie bij “Vader vergeef het hun”

Psalm 103c:1,3 (Loof de Koning heel mijn wezen)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is de Voorjaars Zendingscollecte ter ondersteuning van kerken in Cuba. De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

Inleiding bij het heilig avondmaal

Uitwisselen van de vredegroet

Inzettingswoorden

De diakenen en andere helpers komen naar voren

Klaarmaken van de tafel

 

Breken van het brood en schenken van de wijn

NLB 388: 1,4,5 (Voor ieder van ons een plaats) (Ondertussen viering met diakenen, predikant)

Tijdens de viering zingen we LB 377 (Zoals ik ben), HH 416 (Jezus U bent), LB 840 (Lieve Heer, Gij zegt kom..)

Dankgebed

Gebod als toewijding

Slotlied (staande): NLB 556:1,3 (alles wat over ons geschreven is)

(Tijdens het voorspel mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                                

Orgelspel

De liturgische schikking: Aan het kruis hangen kleine vaasjes met witte (reinheid) tulpen. De witte tulp is het symbool voor vergeving. In het hart van het kruis trossen rode druiven, symbool voor het bloed van Jezus (de wijn), dat ons reinigt en onze zonden teniet doet. De kleur wit (van de tulpen) staat ook voor reinheid.

MEDEDELINGEN

Voorbede

Na afloop van de dienst zullen de predikant en een lid van de gebedsgroep in het koor (de ruimte achter het spreekgestoelte) aanwezig zijn om met wie dat wenst, te bidden. Er kunnen momenten in ons leven zijn, waarin samen bidden met een broer of zus in het geloof, heilzaam kan zijn. Het is niet de bedoeling dat het een langdurige pastorale ontmoeting wordt; in de persoonlijke voorbede gaat het erom de persoon met God te verbinden.

Toelichting op de diaconale collecte

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het communistische systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie geeft hierbij ondersteuning.

Laat u ook een foto van uzelf maken?

Vandaag is Wim Bannink na de dienst in de kleine zaal van de Voorhof aanwezig om van u een portretfoto te maken voor de fotowand in de Voorhof. Doet u mee?

Zondagavond 19.00 uur in Oude Kerk: viering Wereldgebedsdag en Internationale Vrouwendag

In deze oecumenische jubileumviering zingt een projectkoor van ruim 90 vrouwen onder leiding van Edith Casteleyn Black American Gospelliederen. Het koor wordt ondersteund door haar musici en solisten. Voorganger is pastor Marijke Ameling. Deze viering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg.

Volgende week zondag: Gemeentevergadering!

Er zijn de afgelopen paar jaren veel mooie ontwikkelingen in onze gemeente gaande. Daarom wil de Kerkenraad een nieuw beleidsplan opstellen, dat hier goed op aansluit en onze richting schetst voor de komende paar jaar. Ze nodigt u uit uw inbreng daarvoor te leveren, zodat het een plan van ons allen wordt. Volgende week zondag, 17 maart, is er daarom een korte gemeentezondag na de ochtenddienst. In ongeveer een uur is er ruimte voor eenieder om in kleine groepjes aan te geven wat u belangrijk vindt, wat fijn en mooi is en wat we verder kunnen ontwikkelen of verbeteren. We rekenen op u allen, inclusief de tieners, volgende week zondag na de ochtenddienst! Voor de kleineren is er opvang met iets leuks in de Voorhof.

Vorming en toerusting

  • zo 10 mrt 20:00Gemeentegroeigroep bij Hans en Joke
  • ma 11 mrt 20:00Geloofskring
  • di 12 mrt 20:00ABC-Cursus
  • wo 13 mrt 10:00 Bijbelkring 'Tekst van de week' (over derde kruiswoord: Joh. 19: 25-27)
  • wo 13 mrt 19:30Oecumenische viering 40-dagentijd Sint Martinuskerk Oosteinde 56
  • do 14 mrt 9:15-10:00 Stil worden bij de kruiswoorden van Jezus, o.l.v. ds. Els van der Wolf (Koningkerk)
  • do 14 mrt 20:00 Bijbelkring Brief aan Corinthiërs

Oecumenische Vieringen Veertigdagentijd

Gedurende de veertigdagentijd zijn er iedere woensdagavond korte, meditatieve vieringen, waarin we ons samen met onze broeders en zusters van de Sint Maartenparochie bezinnen op het thema: De weg van Jezus. Data: Woensdagen 13, 20, 27 mrt, 3, 10 april

Locatie: Dagkapel van de Martinuskerk, Oosteinde 56

Tijd: 19.30 uur-20.00 uut

40-dagenproject 2019

De wijkdiaconie houdt in de 40-dagentijd een extra collecte bij de uitgang (t/m de paasmorgen). Onze ouderling Bep van Sloten is als secretaris verbonden aan het project Anestemi in Namibië (Zuidelijk Afrika). Het gaat om financiële steun aan een Christelijke school voor vakonderwijs, met veel aandacht voor de psycho-sociale zorg voor deze jongeren. Specifiek wordt er steun gevraagd voor de start van een kippenfokkerij. Ook de rekening van de wijkdiaconie Martinigemeente staat daar natuurlijk voor open : NL49 INGB 0000 5470 91, onder vermelding 40-dagenproject. Zie ook de nieuwsbrief over dit 40-dagenproject.

Vakantieweek

De diaconie heeft voor de week van 3 t/m 10 augustus weer 10 kamers gereserveerd in Nieuw Hydepark in Doorn. Als u meer informatie hierover wilt of zich alvast wilt aanmelden, neemt u dan contact op met Cor Hoek, tel. 070-4151115 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De diaconie verzorgt de heen- en terugreis. Als u (of uw partner) intensievere zorg nodig heeft, dan bevelen we u een vakantieweek van de SIV aan. Er zijn dan twee verzorgenden op drie deelnemers voor u beschikbaar. Informatie hierover bij Adrie Walraven- van Ham, tel. 3874950. In de laatste KerkWijzer vindt u ook informatie over de vakantieweken van Het Vakantiebureau en Stichting Invalide Vakantieweken (SIV).

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

 

 

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. H.M. Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. W.F. Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.