home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 23 Juni 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 14 april 2019

Orde van dienst zondag 14 april 2019
Oude of Martinikerk te Voorburg
6e zondag van de 40-dagentijd
(Palm en passiezondag)

Voorganger: Ds Giel Schormans
Ouderling van dienst: Ronald Schippers
Lector: Mariska Koning-Rozendaal

Organist: Hans Houtman

 

De liturgische schikking: Aan het kruis hangt een cirkel omwonden met groen. Jezus heeft zijn lijden volbracht, de cirkel is rond. Rondom de cirkel groene takken, o.a. van buxus, symbool voor de palmtakken waarmee Jezus op deze Palmzondag in Jeruzalem wordt binnengehaald. Aan de voet van het kruis rode rozen, symbool voor de liefde. God heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij zijn Zoon gaf aan het kruis. En Jezus heeft deze weg tot het einde toe volbracht.

 

Orgelspel voor de dienst:

 

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 118: 1,9

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

 

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
        handen

 

(Apostolische) Groet:
v.:                  Genade zij u en vrede van God, onze
        vader en van Christus Jezus, onze
        Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed-stil gebed- Lied 558:1,2,10

Lezing Marcus 11:7-10

Lied 550:1,3 (verheug u gij dochter van Sion)

 

Omwisselen van de antependia

 

Met en voor de kinderen:

Solo: 'Nee,' denkt Pilatus, 'ze hebben het mis, die Jezus, die heeft niets gedaan.' Toch schreeuwen de mensen: 'Hij moet aan het kruis! En laat dan Barabbas maar gaan.' Ze schreeuwen zo hard 't zijn er zoveel. Pilatus besluit om te doen wat men wil.

Refrein (allen):

Met deze verhalen gaan wij richting Pasen

en volgen de weg zoals Jezus die ging.

Samen met hem zijn wij onderweg,

wij volgen hem tot aan een nieuw begin.

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing Jesaja 46:9-13

Lied: 574: 1 (Glorie zij U Christus)

Schriftlezing Johannes 19: 25-30

Lied 574: 2,3

Schriftuitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied: Hemelhoog 216

Kroon Hem met gouden kroon
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
 
Ontwaak! mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheen
die 't heil voor u verwierf.
 
Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
 
De eng'len om Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wond're pracht.
 
Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
't Klinke over berg en dal.
 
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): LB 556: 1,4,5 (Alles wat over ons geschreven is) (Tijdens het voorspel kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

 

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Orgelspel

MEDEDELINGEN

 

De kruiswegstatie bij de uitgang komt deze week uit de St. Paschaliskerk aan de Wassenaarseweg in Den Haag. De staties werden tussen 1926 en 1952 vervaardigd door het bekende Utrechtse edelsmeed-atelier Brom. In de gegoten bronzen figuren is duidelijk de invloed van de Jugendstil te herkennen, denk bijv. aan Jan Toorop. In de eenvoud en de stilering van houdingen, gebaren en gelaatsuitdrukkingen ligt de expressie van het werk.

 

Toelichting op de diaconale collecte JOP, Jong Protestant, ontwikkelde voor jongeren de PaasChallenge. In dit spel kruipen jongeren een nacht lang in de huidvan een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Aan de eerste editie deden bijna 2.000 (!) jongeren van 150 jeugdgroepen mee (zie filmpje op jop.nl/paaschallenge).

 

Deurcollecte in de Veertigdagentijd

Extra collecte voor het project Anestemi in Namibië (Zuidelijk Afrika), een Christelijke school voor vakonderwijs, met veel aandacht voor de psycho-sociale zorg voor de leerlingen.

Vorige week was de extra deurcollecte bestemd voor slachtoffers van de cycloon Idai. De opbrengst in twee kerken was € 826,96. De diaconie heeft voor dit doel aan Kerk in Actie al eerder € 500,- overgemaakt.

 

20+ bijeenkomst

Na de dienst in de huiskamer van de Voorhof

Muzikale vesper vanavond 19:00 uur Oude Kerk

We lezen Lukas 19: 28-44: Jezus nadert op een ezel Jeruzalem en huilt om de stad. Met medewerking van Gelske van der Duin (alt) en Pieter Nieuwenhuis (fluit). Zij zullen de aria ‘Leget euch dem Heiland unter’ (J.S. Bach BWV 182) ten gehore brengen.  Voorganger: ds. Giel Schormans

Middaggebed Deze week nog van 12:00 tot 12:30 uur in het koor van de kerk. Wees welkom!

NB: na Pasen wijzigt de aanvang: wordt 12:30 uur!

OPROEP VOOR PAASBRUNCH

Na de dienst op Paasmorgen gaan we met elkaar eten. Neemt u ook iets lekkers mee?

Mattheuspassion Goede Vrijdag

Ensemble Ribattuta Musica voert de Mattheuspassion uit in de Oude Kerk op vrijdag van 13:00-16:30 uur.

Kaarten: www.rmusica.nl

Tentoonstelling van kruiswegstaties Zaterdag 20 april in de kerk, van 11:00 tot 15:30 uur.

 

Kring Hemels Graafwerk begint weer

In mei begint de kring “Hemels Graafwerk” weer! We komen zes donderdagavonden samen om te reflecteren op het boek "Tussen Woning & Woestijn" over Bijbelse milieu-ethiek. Er zal ruimte zijn voor gebed, discussie, fellowship en het delen van ervaringen.Iedereen die van een diepgaand gesprek houdt is welkom! Jong of oud, geïnteresseerde of deskundige, twijfelaar of stellig overtuigde – en ook klimaatsceptici!

Vieringen en diensten in de Stille Week

Maandag 15 april 19:30 Gebedsdienst in de Franse Kerk, Franse Kerkstraat 24, “Door het water – Noach”

Dinsdag 16 april 19:30 Gebedsdienst in de Franse Kerk “Door het water – de Rietzee”

Woensdag 17 april 19:30 Gebedsdienst in de Franse Kerk “Door het water – de Jordaan”

Witte Donderdag 9:15 Meditatie in de Koningkerk

Ds. E. van der Wolf-Kox, Stil worden bij de kruiswoorden van Jezus

Witte Donderdag 19.30 uur Dienst van Schrift en Heilig Avondmaal,  in de Oude Kerk

Ds. W.F. SchormansK mmv Pieter Nieuwenhuis, fluit

Goede Vrijdag 10:30 Manteldienst met Heilig Avondmaal, in De Mantel, Klaverweide 54

Ds. E. van der Wolf-Kox

Goede Vrijdag 19:30 Dienst in de Oude Kerk

Ds. H.M. Marchand, mmv Anje en Judith Eilander (sopranen)

Stille Zaterdag  21:30 uur Dienst in de Oude Kerk

Ds. H.M. Marchand, Paaswake en doopgedachtenis, mmv Pieter NIeuwenhuis, fluit

Paasmorgen 21 april  10:00 Dienst in de Oude Kerk

Ds. W.F. Schormans. mmv de Mariannecantorij ol.v. Hans Houtman