home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 07 Juli 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 7 julii 2019

Orde van dienst zondag 7 juli 2019
Oude of Martinikerk te Voorburg
-Viering Heilig Avondmaal-
Voorganger:                   Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:    Dirma Redelijkheid-Gerritse
Lector:                           Mariska Koning-Roozendaal 
 
Pianist:                           Frank den Herder
Organist:                       Willem Blonk
Koren:                           Christ the King Church Choir uit Kampala, Koor Hemelsbreed, 
                                      Open Hof Cantorij uit Rotterdam o.l.v. Willem Blonk
 
 
Welkom!
‘Oosterhuis en Afrika’. Zo heet het project dat Willem Blonk (cantor/organist van de Open Hof-gemeente in Rotterdam-Alexanderpolder en oom van ons voormalig gemeentelid Femke Bannink in Oeganda) heeft geïnitieerd.
Hij schrijft: “Ik was vorig jaar een half jaar vrij. Ik dacht in de aanloop: kan ik nu eens iets terugdoen, richting Oeganda? Wat hebben wij, dat zij niet hebben? Mijn eigentijdse geloof kan veel met liedteksten van Huub Oosterhuis. Ik wist dat veel ‘Oosterhuis’ niet alleen in het Duits, maar ook in het Engels is vertaald en raakte bij het speurwerk daarnaar al onder de bekoring. Gooseflesh, ook in het Engels dus kippenvel. De eenvoud van Oosterhuis’ muziek is een pré, maakt samenwerken met het koor in Oeganda vrij gemakkelijk. Het kwam niet uit helaas, vorig jaar. De kerk in Kampala werd verbouwd. Ik ging niet. Maar ze waren daar zeker wel enthousiast over het pakket koormuziek dat ik stuurde. Als ík dan niet naar hun toe kom, komen zij toch gewoon naar ons?
Op uitnodiging van de De Open Hof-gemeente is het Christ the King Choir in Nederland om samen met de Rotterdamse cantorij liederen van Huub Oosterhuis én Oegandese stukken uit te voeren.
Femke Bannink opperde vervolgens de mogelijkheid dat de drie koren ook in onze Martini-wijkgemeente zouden kunnen meewerken aan een dienst. En zou het mogelijk zijn, dan ook samen het Heilig Avondmaal te vieren? Uiteraard! Mooi om vandaag iets van de wereldkerk te ervaren en elkaar het brood en de wijn aan te reiken.
We heten onze Afrikaanse en Rotterdamse gasten van harte welkom en hopen op een gezegende dienst.
 
Voor aanvang van de dienst zingen wij Psalm 72a
Koren de coupletten, allen het refrein (Eng en Ned tegelijk)
1. (koor) Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk als de zon.
Refrein: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt ons vrij uit het slavenhuis.
 
2. (koor) Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.
Refrein
 
3. (koor) Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen.
Refrein
 
4. (koor) Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens.
Refrein
Welkom
Moment van stilte en inkeer
Intochtslied: NLB 601: 1 allen, 2koor, 3 allen
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)
1 allen
Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
 
2 koor
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waar leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
 
3 allen
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
 
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:            die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen
 
(Apostolische) Groet:
v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze
                     vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                   Amen
allen gaan zitten
 
Kyriegebed, afgewisseld met Lied 367d
 
Koor: Oegandees Gloria – Ekitiibwa  
Met en voor de kinderen
Kinderlied Hemelhoog 49
 
 
1.Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.
Refrein: Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen,
elke dag.
 
2. Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot
ben ik door U geweven; U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.
Refrein: Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen,
elke dag.
 
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing Lucas 10:1-20
 
Schriftuitleg en verkondiging
 
Muziek: Dumelang
 
NLB 528 Koor: coupletten, refrein: allen (Ned en Eng tegelijk)
1 Omdat Hij niet ver wou zijn
Is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Refrein (allen):
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
 
2 Overal nabij is Hij
mens'lijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem,
Hij wordt gewoon verzwegen.
Refrein (allen):
 
3 God van God en licht van licht
aller dingen hoeder
heeft een menselijk gezicht
aller mensen broeder.
Refrein (allen):
 
4 Wilt daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Weest elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
Refrein (allen):
 
5 Weest verheugd, van zorgen vrij:
God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij,
wonend in ons midden.
Refrein (allen):
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor kinderen in armoede
De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg

 
Inzameling van de gaven. Tijdens de collecte zingt het koor Ebintu (Refrein: ‘Ebintu byonna biheebwa Ruhanga’).
De gaven worden dansend naar voren gebracht zoals in de Afrikaanse Kerk gebruikelijk.
 
VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER
 
Inleiding bij het Heilig Avondmaal
Uitwisselen van de vredegroet
Inzettingswoorden
Klaarmaken van de tafel
Breken van het brood en schenken van de wijn
Brood en wijn worden uitgereikt aan de leden van de koren, en aan hen die het avondmaal bedienen
 
Ondertussen zingt de gemeente Lied 968:1,2,4,5
1 De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
 
2 Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.
 
4 In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.
 
5 Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.
Uitnodiging
 
Delen van brood en wijn
 
 
Tijdens de viering zingen wij: Ubi caritas et amor. Deus ibi est (3x) (Waar mededogen is en liefde regeert, daar is God)
 
Koor zingt: For God so loved the world (Stainer) en Nzamuranza  
 
 
Dankgebed en gebod als toewijding
 
Slotlied (staande): NLB 150a:1,2,4
 
(Tijdens het voorspel mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)
 
 1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.
 
2. O praise ye the Lord! Thanksgiving and song
To him be outpoured all ages along:
For love in creation, for heaven restored,
For grace of salvation, O praise ye the Lord!
 
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
Zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
 
Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’                                          
 
 
Bij het uitgaan zingt het koor: Zia hamba
 
Voorbede
Na afloop van de dienst zal een predikant en een lid van de gebedsgroep in het koor aanwezig zijn om met wie dat wenst, te bidden. Er kunnen momenten in ons leven zijn, waarin samen bidden met een broer of zus in het geloof, heilzaam kan zijn. Het is niet de bedoeling dat het een langdurige pastorale ontmoeting wordt; in de persoonlijke voorbede gaat het erom de persoon met God te verbinden.
 
MEDEDELINGEN
 
Toelichting op de eerste collecte
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt.
Vandaag is er, zoals gebruikelijk, een extra avondmaalscollecte.
Deze is dit keer bestemd voor het ZWO project in Oeganda, wat de lokale organisaties Masanafu en Mukisa ondersteunt. Femke Bannink is hier aan verbonden. Bij Masanafu is er naast agrarische activiteiten een trainingsschool waar jonge kinderen lees- en schrijflessen kunnen volgen en jongeren een vakopleiding. Mukisa is een dagcentrum voor de medische behandeling, maar ook voor scholing voor kinderen met een beperking. Van harte aanbevolen!
 
 
Vesper
Om 19.00 uur gaat ds. A.J.G. Dronkert voor in de vesper. De tekst is Lucas 11: 2. God als Vader aanroepen, wat een zegen is dat voor mij!!
 
Middaggebed
Elke donderdagmiddag is er van 12:30 tot 13:00 uur een middaggebed in het koor van de kerk. Een moment van rust, gebed en muziek. Wees welkom!
 
Tentoonstelling
Vanaf volgende week staan er achter in de kerk een aantal foto- en tekstpanelen van de reizende tentoonstelling "Omzien naar elkaar" om u te informeren over de werving van taalmaatjes voor statushouders in onze gemeente.
 
Oude Kerk Open
In de zomer is de kerk elke zaterdag open van 11-16 uur. Vrijwilligers zijn aanwezig voor uitleg en gesprek. En het orgel wordt bespeeld.
 

Concerten
Wilt u het Oegandese koor nog een keer horen? Dat kan! Voor ze donderdag weer terugreizen, geven zij nog twee concerten.
Dinsdag 9 juli 19.30 – 21.00 uur in het Atrium van de Church of Our Saviour, Helenastraat 8, 2595 HA Den Haag.
Woensdag 10 juli 19.30 – 21.00 uur in de Oude Kerk. Na afloop van dit concert worden de meegebrachte Afrikaanse instrumenten geveild. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage na afloop.

 
Laatste maaltijd voor de vakantie
Dinsdag 9 juli: u kunt zich nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.
U/jullie allen een goede zondag gewenst!

Deze dienst is een aantal weken terug te bekijken/luisteren via www.kerkomroep.nl

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Ds. H.M. (Leneke) Marchand: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. W.F. (Giel) Schormans: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.