home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 07 Juli 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Diaconaat

Ontmoetingslunch voor oudere gemeenteleden: Woensdag 19 juni 2019 van 11.00 tot 14.00 uur in  Partyboerderij Hydra, Broekweg 125 te Den Haag.
Opgeven vóór 12 juni bij Germa Nauta of Willemine de Villeneuve.

Dagtocht voor oudere gemeenteleden: Donderdag 12 september oktober 2019.  Bestemming: Oudenbosch en pannenkoekenhuis in Rotterdam.

 

 

Let op: onderstaande informatie moet nog geaactualiseerd worden.

diaconieDiaconaat is het dienend in de wereld staan van de gemeente van Christus. Wij mogen elkaar dienen en ons dienstbaar maken in de wereld. Dit hoort bij onze kerkgemeenschap en onze taak voor de maatschappij.

De wijkdiaconie heeft momenteel vier leden, met een algemene opdracht: Truus van Wensen,  Jaap Geluk en Cor Hoek (voorzitter). Zij verzorgen, soms samen met vrijwilligers, de activiteiten. Na het plotselinge overlijden van onze gewaardeerde diaken Tineke Kranendonk is het secretariaat vacant. De pastorale medewerkers bieden de diakenen op een prima wijze ondersteuning met het bezoeken van gemeenteleden. Er is bovendien liederenbord_2een diakenen met een speciale opdracht. Louis Cosman, hij heeft als secretaris een bijzondere taak in de Centrale Diaconie. Zo kunnen we in het jaarrooster van de kerkdiensten onze taak vervullen, zoals de zorg voor een goed verloop van het Heilig Avondmaal.
Door het jaar heen verzorgen we diverse activiteiten.
Zo is er een contactmiddag, meestal in oktober. Met een bus kiezen we voor een bepaalde bestemming en onderweg is er volop tijd voor ontmoeting. Ook dit jaar rekenen we weer op genoeg belangstelling voor een geslaagde middag. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Met de viering van de oogstdienst zal er weer een groet van onze gemeente naar een instelling gaan die onze steun kan gebruiken. Ook willen we met een gift van de gemeenteleden in de vorm van houdbare levensmiddelen de voedselbank van Stichting Buren ondersteunen.
In december vindt er een kerstmaaltijd in De Voorhof plaats, waarvoor uitnodigingen verzonden zullen worden.

In februari was er meestal een koffieochtend.  Dit jaar is er op 17 maart 2015 een gezamenlijke contactmiddag met lunch in de Opstandingskerk zodat de ouderen van de beide kerken elkaar beter kunnen leren kennen. Met Pasen de bloemengroet vanuit de kerk aan gemeenteleden die aan huis gebonden zijn. Ook wordt aan de gemeenteleden rond Pasen gevraagd of zij een kaart willen sturen naar gevangenen over de hele wereld.

koffieochtend004 koffieochtend006 koffieochtend001


Door de Centrale Diaconie van de Protestantse gemeente Voorburg en in samenwerking met de katholieke kerken in Voorburg wordt met Kerst en met Pasen een bloemenattentie verzorgd aan bewoners van alle verzorgingshuizen in Voorburg.
Ook dit jaar zullen weer kroonjarigen vanaf 75 jaar worden bezocht en echtparen die een huwelijksjubileum mogen vieren.

Er is al een aantal vrijwilligers die de diaconie in haar activiteiten steunt door middel van bezoekwerk en een helpende hand biedt bij andere activiteiten, maar we kunnen altijd meer mensen gebruiken. Ieder gemeente lid wordt hierbij van harte uitgenodigd om, al is het maar één keer per jaar, actief te zijn voor onze kerkgemeenschap.
De Centrale Diaconie stelt jaarlijks een collecterooster op voor de wijkkerken. Tweemaal per jaar mag de wijkdiaconie een eigen collectedoel kiezen. Voor het oorspronkelijke doel wordt dan door de diaconie een bijdrage van € 200,- gedoteerd.
Jaarlijks legt de diaconie in de vorm van een (financieel) jaarverslag verantwoording af van het werk, de opbrengsten en de bestemmingen van de collectes.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Cor Hoek, voorzitter wijkdiaconie. Tel. 070-4151115