home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Evensong

Evensong algemeen

Altijd al een Evensong naar Anglicaanse traditie willen meemaken? Of ooit meegemaakt en geraakt geweest door deze prachtig vorm van een gezongen dienst? Dan heeft u wederom òf nu de mogelijkheid om in de Oude kerk zo’n Evensong mee te maken!

En wel op zondag 16 september 2018 om 19.00 uur in de Oude Kerk, Herenstraat 77 te Voorburg.

Naast de preces & responses gecomponeerd door Rose, kunt u luisteren naar het magistrale Nunc Dimittis en Magnificat van Bairstow en zich laten meevoeren met de ingetogen klanken van The Deer’s Cry van Arvo Pärt.

Deze Evensong wordt gezongen door het projectkamerkoor Cantate Omnis Terra onder bezielende leiding van Niels Kuijers. Hans Houtman bespeelt het orgel.

Dit gezelschap heeft deze Evensong in juni en juli jl eerder uitgevoerd in de dorpskerk te Hoornaar en daarna tweemaal in Engeland, in de Worcester-Cathedral en in de Tewkesbury-Abbey. Als laatste in de reeks van vier kerken willen zij dit ook uitvoeren in de Oude kerk te Voorburg.

We hopen u te mogen begroeten en u mee te laten genieten van deze prachtige muziek!

Allen hartelijk uitgenodigd!

Privacy protocol kerkdiensten op internet

De Oude of Martini Kerk van Voorburg zendt de kerkdiensten live uit met geluid en beeld via het platform van kerkomroep.nl De uitzendingen zijn voor de mensen thuis die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn.

In de kerkzaal hangt een beweegbare camera waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden.

 

1. De uitzendingen van de kerkdiensten van de Martini wijkgemeente via internet bevatten beeld en

geluid. Beelden geven in de regel een totaalbeeld van de binnenkomst van de bezoekers en de

gebeurtenissen tijdens de dienst in het liturgisch centrum.

2. Uitzendingen zijn tot  ca 6 weken na de dienst voor iedereen beschikbaar via Kerkomroep.nl. Daarna kunnen alleen de diensten bekeken worden die gedownload zijn.

3. In het gebouw van de Oudee Kerk en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond via internet.

 

4. Bezoekers worden niet in closeup opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.

 

5. Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen kunnen achterin de kerkzaal

plaatsnemen.

 

6. Gastpredikanten worden van tevoren ingelicht over de uitzending.

 

7. Een exemplaar van deze regeling wordt in de Oude Kerk neergelegd, gepubliceerd op de

website en is op te vragen bij de scriba.

 

8. Problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen worden gemeld bij de scriba.

 

Dit privacyprotocol is gemaakt door de Martiniwijkgemeente van de Oude Kerk te Voorburg ( www.oudekerkvoorburg.nl , en door hen aangeleverd voor gebruik door andere gemeenten, die vrij zijn het naar eigen behoefte aan te passen .

orde van dienst 15 juli 2018

Orde van dienst 15 juli 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                ds. Hans Blom, Almere
Ouderling van dienst: Els Schippers-Gijsbers
Lector:                        Rosalie van Mourik
Organist:                    Jan Droogers

Orgelspel

Welkom
Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 8a (“Heer, onze Heer hoe heerlijk is”)      


Bemoediging:
Voorganger:      Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:                 die hemel en aarde gemaakt heeft
V:                       die trouw blijft tot in eeuwigheid
A:                       en niet loslaat het werk van zijn handen


(Apostolische) Groet:
V:                           Genade zij u en vrede van God, onze
                               vader en van Christus Jezus, onze Heer
A:                           Amen

Allen gaan zitten             

KYRIE-gebed


GLORIA-lied: Gezang 705 (“Ere zij aan God, de Vader”)

Gebed van de zondag

Met en voor de kinderen
Kinderlied: Hemelhoog 338
(‘k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
‘Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)


Eerste lezing: Romeinen 8: 8-11

Gezang 939 (“Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”)

Tweede lezing: Handelingen 2: 1-4

Gezang 968: 1, 2 en 5 (“De ware kerk des Heren”)

Derde lezing: Johannes 20: 19-23

Acclamatie: Gezang 338b (“Halleluja”)

Schriftuitleg en Verkondiging

Orgelspel

Preeklied: Gezang 691 (“De Geest van God waait als een wind”)

Afkondiging van overlijden

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen.


Mededelingen en aankondiging van de collectes

Inzameling van de gaven
(Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

De eerste collecte is voor kinderhuis Vliet en Burgh van het Leger des Heils.
De tweede collecte is voor de kerk.

Slotzang: Lied 425 (“Vervuld van uw zegen”)
Wij zingen dit tweemaal achtereen

Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Orgelspel

Nadere toelichting op de diaconale collecte

Vliet & Burgh (Leger des Heils) biedt crisisopvang en observatie voor kinderen van 6 tot 12 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. De opvang is in groepsverband (leefgroep) en richt zich zowel op de opvoedingssituatie als op het herstel van het gewone leven door het bieden van zorg, structuur en regelmaat.

De verblijfsduur van de kinderen in de crisisopvang is maximaal vier weken.

Kinderen die voor observatie naar Vliet en Burgh komen verblijven daar drie maanden met een verlenging van maximaal vier weken.

Doel van Vliet en Burgh is het versterken van de zelfredzaamheid van de kinderen. Info: www.legerdesheils.nl/goodwilldenhaag/jongleren-2.

 

Vesper
In de vesper, vanavond om 19:00 uur in het koor van deze kerk, gaat voor ds. A.J.G. Dronkert. Het thema van deze dienst is: Jezus en de milieubeweging.


Oude Kerk Open

Ook deze zomer is de Oude Kerk elke zaterdag van 11:00 tot 16:00 uur open, om te kijken, te luisteren naar orgelspel, voor een rondleiding of een gesprek, of zomaar.

Zomerkamp GHZV 11-18 augustus

Elk jaar organiseert de GHZV een zomerkamp waar kinderen uit Voorburg en omstreken aan deel kunnen nemen. Er is een groep van 8-12 jaar (junioren) en een groep van 13-17 jaar (senioren). Het kamp is dit jaar van 11 tot en met 18 augustus. De junioren doen bosspellen, denkspellen, speurtochten., een spooktocht, ze knutselen, er is een sportdag en een grote Bonte Avond. De sportdag en de maaltijden vinden gezamenlijk plaats met de senioren. De senioren doen rond een centraal thema leuke spelletjes zoals levend stratego en het smokkelspel en sporten veel zoals voetbal of volleybal.
Elke dag begint voor iedereen met een bijbels thema. Het thema dit jaar zijn de gelijkenissen van Jezus, zoals de barmhartige Samaritaan en de farizeeër en de tollenaar.
Info en aanmelden: www.ghzv.nl
ER IS NOG PLAATS VOOR KINDEREN IN DE JUNIORENGROEP (8-12 JAAR)!

Vakantie van de predikanten:
Vrijdag 13 juli tot Zondag 12 augustus
Hebt u een predikant nodig bel dan:
Judy van Engeldorp Gastelaars
070-389 7685 of 06-4029 8957

Filmpje van tv Midvliet
van het plaatsen van de bekroning en onthulling van de windvaan:

https://www.youtube.com/watch?v=EBH8Ng6Ti4k&t=1s
Het filmpje is gemaakt door Jacques van Herten.

Adventsviering 2016 De Mantel

2016 12 16 23.29.23 600Op 12 december 2016 was er in de Oase van de Panden een adventsviering voor bewoners van De Mantel en de Panden en omliggende straten.

Wij waren met ongeveer 20 gemeenteleden van de wijkgemeente Open Hof en Martini.

Wij hebben gezongen, gebeden, geluisterd en advocaat met slagroom genuttigd.

Ds. Els van der Wolf heeft de meditatie verzorgd en Netty Dondorp speelde het verhaal van Tante Elisabeth die nichtje Maria ontmoet.

De mensen hebben genoten!

Hieronder een impressie van deze bijeenkomst.

 20161212 145546 600  20161212 141030 600
   

Subcategorieën