home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 16 Sept 19:00 - Evensong >>>
  • Zo 23 Sept 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

In en rond de kerkdiensten

Er vinden allerlei activiteiten plaats in en rond de kerdienst 
Lees hieronder meer over de volgende onderwerpen:

  • Kosters van onze kerk
  • De zondagse bloemengroet
  • De commissie van eredienst
  • De boekentafel
  • De autodiensten
  • Koffiedrinken na de dienst
  • Cantorij
  • Nieuwe antependia

Koster van onze kerk
Centrale rol in en rond de kerkdiensten wordt vervuld door onze koster dhr. Jos Ploeg, hij is te bereiken via tel. 3863220 (kerk) of thuis tel. 070-3807407 (thuis). Tweede koster is Lenie van den Oever.

De zondagse bloemengroet
Iedere zondag worden, in overleg met de wijkpredikanten, na de kerkdienst als groet van de gemeente bloemen gebracht naar een lid van onze wijkgemeente. Hierbij kan worden gedacht aan iemand die in het ziekenhuis verblijft of ziek thuis is. Ook kan het zijn dat iemand om andere redenen als ondersteuning een bloemetje krijgt.
Als u denkt dat u iemand weet die voor zo'n bloemengroet in aanmerking komt, kunt u bellen met Germa Nauta, tel. 070-3866152.

Liturgisch bloemsstuk
Meerdere keren per jaar verzorgt een groep dames een liturgisch bloemstuk. Voorafgaand aan Pasen en Kerst op de zondagen gedurende de 40 dagentijd en Advent, met Pinksteren en voor Zondag Voleinding (laatste zondag van het kerkelijk jaar).
Daarnaast maken we een stuk voor de startzondag. Het thema hiervoor is wisselend.
Contactpersoon: Germa Nauta, tel. 070 – 3866152.

liturgisch_centrum.jpg

Commissie van Eredienst
Tijdens elke kerkdienst zijn er enkele leden van deze commissie als gastvrouw/gastheer aanwezig. Zij verstrekken informatie, delen liedboeken en de orde van dienst uit en verzorgen samen met de diakenen de collectes. 
Voor informatie over deze vorm van gastheer/vrouwschap kunt u terecht bij Joke Verstraate-Krul, tel. 070-3868038. 

Na afloop van de dienst staan de predikant en een ouderling - namens de kerkenraad - bij de uitgang, aan wie u informatie kunt vragen of verstrekken.

Boekentafel
Iedere eerste zondag van de maand staat in De Voorhof tijdens het koffiedrinken de boekentafel opgesteld.
U kunt er allerlei bijbels, bijbelse dagboeken, gedichtenbundeltjes en andere lectuur rond de bijbel inzien, kopen of bestellen. 
Ook vindt u op de boekentafel een aardige sortering kaarten met of zonder spreuk. Voor de kinderen liggen er kinderbijbels en kinderboeken rond bijbelse verhalen.
De collectie wordt regelmatig aangevuld en vernieuwd.
Mw E. Arons, tel. 070-3861014
Mw I.E. Feenstra, tel. 070-3861118

Autodienst
Mensen die niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen gaan, kunnen gebruik maken van de autodienst. Ook zo nu en dan opgehaald worden kan natuurlijk.
Opgave bij: dhr. Jan Stoop, 070-386 1681
OPROEP
Er is dringend behoefte aan 2 extra chauffeurs. Het vraagt niet meer dan ongeveer één keer per maand om iemand naar de kerk te rijden. De huidige rijders zouden het dan ook op hoge prijs stellen als U hen zou willen komen helpen nu U dit misschien nog kunt. Bedenk hierbij dat U misschien in de toekomst zelf óók graag opgehaald zal willen worden.
U kunt zich voor deze autodienst opgeven bij de heer Stoop, tel:  070-386 1681

Koffiedrinken na de dienst
Elke zondag wordt er na de dienst koffie gedronken in de Voorhof en na bijzondere diensten in de Kerk zelf. Voor het ervaren van de gemeenschap en het kennismaken met elkaar is dit een belangrijk moment.
Mensen die willen helpen bij het schenken van de koffie kunnen zich melden bij Bep van Sloten, tel. 070-3952183.

Marianne Cantorij
De Marianne Cantorij heeft momenteel 30 enthousiaste leden. Onder leiding van cantor-organist Hans Houtman repeteert de cantorij elke dinsdagavond van 19.45 tot 21.15 uur in de Voorhof.
Nadere informatie bij Irma Nieuwenhuis tel. 070-3876398.

Antependia

groen_boom
Na het witte, rode en paarse is nu ook het nieuwe groene antependium in gebruik genomen. Van Pinksteren tot Advent is de groene tijd van het jaar, tenzij we Trinitatis (Zondag van de Drieëenheid op de zondag na Pinksteren) met de Lutheranen meevieren als een feestdag. Tijdens de dienst op startzondag gaf Jolanda Jousma een uitleg van de symbolen die op dit antependium door haar geborduurd zijn. 
groen_pax
rood_kruis
De kleur groen wordt verbonden met groei en met hoop op de nieuwe schepping. Daarbij past uitstekend de boom des levens of de levensboom die op de ene zijde te zien is. Deze staat geworteld in het water dat leven geeft (Openbaring 22:1 en 2). ‘De bladeren van de boom brachten de volken genezing.’, zo vertelt Johannes o.a. als hij het visioen beschrijft van de nieuwe schepping. 
rood_duif
wit_lam
Op de andere zijde staat het Christusmonogram. Het monogram bestaat uit de eerste twee Griekse letters van de naam Christus, ‘chi’ (geschreven als X) en ‘rho’ (geschreven als P). Al in de eerste eeuwen van het christendom werd het woord Christus afgekort tot de eerste twee letters en ontstond dit teken.
wit_kruis
paars_kruis
Constantijn de Grote liet het op rijksvaandels en op munten schilderen.Na hem werd het algemeen verbreid en gebruikt tot in onze tijd. Christus is dus een Griekse naam en betekent ‘Gezalfde’. In het Hebreeuws is het ‘Messias’. In Israël werd men niet gekroond, maar tot koning gezalfd. David werd als de grootste koning gezien, die het volk gekend 
paars_lam
 had. Het verwachtte de grote Zoon van David.Jezus wordt dan ook Zoon van David genoemd, de verwachte Messias of Christus.Als voorbeeld voor het Christusmonogram op het antependium heeft het monogram op de muur van de Nieuwe Kerk in Rijswijk gediend (Zie foto). Er was geen bezwaar het voor dit doel te gebruiken. Wie de ontwerper was geweest wist men evenwel niet meer te achterhalen. 
Met de voltooiing van dit antependium is de noodzakelijk geworden vervanging van de oude kleden en linten een feit en hopen we dat deze net zo lang, zo niet langer, zullen meegaan. Dat de kleuren en symbolen met hun woordeloze taal tot ons mogen spreken en zo iets mogen bijdragen aan het totaal aan beleving van de eredienst! 
Fijn, dat Jolanda zo enthousiast aanbood voor het materiaal te willen zorgen en het borduurwerk op zich te nemen. Het resultaat is er naar. Oordeelt u zelf. Geweldig bedankt, Jolanda!