home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 14 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Nieuwsbrief februari 2013

3 februari 2013
 
Geacht gemeentelid,
 
De wijkkerkenraad van de Opstandingskerk-Oude Kerk wil u graag informeren over de laatste stand van zaken sinds het samengaan in juni 2012.
De kerkenraad van de nieuwe wijk bestaat uit de twee oude wijkkerkenraden.
De kerkenraad heeft de volgende personen gekozen in het moderamen (dagelijks bestuur):
De heer R.W. van der Geest, ouderling- kerkrentmeester en voorzitter
Dr. T. H. van der Hoeven
Ds. A. Sterrenburg
Mevrouw J.P.W. Jousma-Rutjes, scriba (wijkdeel Oude Kerk)
Mevrouw N.L.I. van Varik- van den Berg, scriba (wijkdeel Opstandingskerk)
De heer C.H. Hoek, diaken
Mevrouw D.M. Redelijkheid- Gerritse, ouderling
De kerkenraad vergadert iedere twee maanden, waarbij de eerste helft een plenaire vergadering is en daarna gaan beide wijkteams apart vergaderen over de zaken in het eigen wijkdeel.
Tijdens de gemeentebijeenkomst op 16 december is de nieuwe plaatselijke regeling (huishoudelijk reglement) vastgesteld. Tijdens deze bijeenkomst werd gevraagd om de gemeente te informeren over de gang van zaken.
Er is recent een commissie gevormd, die zich bezig gaat houden met het nieuwe beleidsplan. Het beleidsplan heeft tot doel samen te bepalen hoe de nieuwe wijkgemeente vorm moet krijgen. De commissie bestaat uit een combinatie van kerkenraadsleden en gemeenteleden van beide wijkdelen. In de loop van dit jaar zult u meer van deze commissie horen.
Om over en weer met elkaar wat meer vertrouwd te raken, is ervoor gekozen een aantal gemeenschappelijke diensten te houden. Naast de gezamenlijke diensten in januari en vandaag, zijn als gemeenschappelijke diensten gepland, de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, een dienst in juni, twee diensten in de zomervakantie en net als vorig jaar de startdienst in september. U bent in deze diensten - net als iedere zondag natuurlijk!- meer dan welkom.
In de tijd, die voor ons ligt, zal de kerkenraad zich ook gaan buigen over de keuze van het kerkgebouw. Immers uiterlijk in 2017 zullen de beide wijken van 1 kerkgebouw gebruik gaan maken. Ook hier zult u de komende tijd meer van horen.
De kerkenraad hoopt u met behulp van het regelmatig verschijnen van een nieuwsbrief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij een van de leden van het moderamen of de kerkenraad.
Namens de wijkkerkenraad Opstandingskerk-Oude Kerk,
Remco van der Geest
Nicolette van Varik
Jolanda Jousma