home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 14 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Nieuwsbrief juni 2015

NIEUWSBRIEF WIJKGEMEENTE OPSTANDINGSKERK-OUDE KERK nr. 4, juni 2015


Nu de gemeente al weer een paar keer op één plaats bijeenkomt voor de zondagse viering, geven we u graag weer nieuwe informatie. Er is nieuws uit de werkgroepen en er staat nog het nodige op stapel, waarvan we u graag op de hoogte stellen.

U kunt nog steeds uw vragen en/of suggesties inbrengen via de ideeënbus in de hal van de kerk en De Voorhof of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Uw suggesties worden meegenomen in de overwegingen en besprekingen en mogelijk ook later in de uitvoering. In het bericht van ontvangst wordt u hierover ingelicht. Nu eerst de vorderingen uit de werkgroepen:
Pastoraat en diaconaat: De wijkteams hebben de brief klaar liggen die –zo mogelijk persoonlijk – bezorgd wordt. Hierin vindt men de contactgegevens van de teamleden, zodat ook vanuit de gemeente berichten en vragen kunnen worden doorgegeven. De predikanten die aan deze teams zijn verbonden, hebben al diverse bezoeken afgelegd, ook op eigen verzoek van gemeenteleden. Bezoeken rondom bijzondere omstandigheden zijn gecontinueerd in de soms vernieuwde teamsamenstelling.

Voor verzoeken tot (dringende) contacten met een van deze predikanten kunt u contact opnemen met Judy van Engeldorp Gastelaars (070 - 3897685, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Cor Hoek (070 – 4151115, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Zij ontlasten hiermee de beide scribae.

Gebleken is dat er dringend behoefte is aan uitbreiding van de sectieteams. Hierbij denken we aan: ouderlingen, diakenen en pastorale medewerkers. Ook is er behoefte aan gemeenteleden die zonder deze taakstellingen een beperkt aantal bezoeken willen afleggen. Zo wordt het onderlinge contact in de wijk opgebouwd en versterkt. Wilt u hier eens over nadenken ?

Liturgie en Eredienst: U heeft gemerkt dat er in de orde van dienst, de inrichting en het gebruik van het liturgisch centrum een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd die waren voorgesteld door de werkgroep en zijn overgenomen door de kerkenraad. Ook voor de viering van het Heilig Avondmaal zijn suggesties aangeleverd die door het moderamen voorgesteld worden aan de kerkenraad. Zondag 28 juni wordt op proef hieraan al vorm gegeven, zodat de kerkenraad ook "proefondervindelijk" kan besluiten. De nieuwe beamers zijn van prima kwaliteit en fijn dat er ook nieuwe medewerkers voor zijn!

Interieur en inventaris: Deze groep, slechts uit enkele leden bestaand, heeft heel veel (denk)werk verzet. Ook zij hebben voorstellen aan de kerkenraad gedaan die deels al zijn overgenomen. De stoelen uit de Voorhof worden om diverse redenen gewisseld met die uit de Opstandingskerk. In de Voorhof zijn de kunstwerken van Loes Wiersma zeer herkenbaar en prominent aanwezig. De boekenkasten waaruit u als gemeentelid kunt lenen staan daar nu ook. Een speciale groep heeft gekeken naar de muziekinstrumen-ten in beide gebouwen. De voorstellen die hieruit voortgekomen zijn, zal het moderamen voorleggen aan de kerkenraad. U hoort hier nog over.

Vervoer: Helaas is het aanbod van mensen die graag met iemand willen meerijden groter dan het aanbod van chauffeurs. Teus Redelijkheid (tel. 06-17042180), Marten de Chatinier (tel. 3272232) of Jan Stoop (tel. 3861681) verwachten graag uw telefoontje voor assistentie of uw verzoek om mee te rijden. Een aantal gemeenteleden wordt nu met een busje van de Woej vervoerd.
Er zijn offertes aangevraagd om op het terrein van de kerk meer parkeerplaatsen te laten maken en de voorziening om fietsen te stallen uit te breiden en te verbeteren.
Deze werkgroep heeft zich ook gericht op de bewoners van Het Anker. Fysiek vervoer is om diverse redenen voor sommigen niet mogelijk. In het huis volgen een aantal bewoners nu gezamenlijk de dienst via de Kerkomroep. Binnenkort wordt het mogelijk om via een nieuwe camera en een internetverbinding de dienst ook via het tv–scherm (met aangepast modem) te volgen. Door medewerking van Het Anker en een investering vanuit een ontvangen legaat wordt dit allemaal mogelijk.
De aanleg staat eind juni op de kalender!

Vrijwilligers in onze wijkgemeente zijn met elkaar met elkaar in gesprek geweest. Dat heeft gezorgd voor onderlinge afstemming van de gang van zaken op diverse gebieden. We hebben wel moeten constateren dat er best nogal wat mensen zijn die hebben besloten om hun activiteit te beëindigen. Alle respect daarvoor, zeker als mensen al heel veel jaren met grote inzet voor diverse groepen in onze wijk actief zijn geweest. Blijft wel het feit dat het vele werk wel door minder mensen gedaan moet worden. Doordat dit ook weer taakverzwarend werkt, geldt hier toch duidelijk het spreekwoord "vele handen maken licht werk" ! Wilt u eens overwegen om voor kleine en wat grotere taken mogelijk wat tijd vrij te maken? Bij de startzondag komen we hierop ook terug.

De projectenwerkgroep is nieuw. Hierin hebben de activiteitencommissie, de Pelikaancommissie en de werkgroep Oude Kerk Open hun krachten gebundeld. Zo denken ze mee met elkaars activiteiten en versterken elkaar daardoor. De komende startzondag in september met het thema "Goede Buren", is hiervan het eerste resultaat. U hoort binnenkort meer hierover. Tijdens de startzondag kunt u weer actief meedoen. Ook ligt er dan een gids klaar, waarin de wijkgemeente zich naar binnen en naar buiten presenteert met het programma van activiteiten voor het seizoen 2015-2016.

Vier gespreksgroepen komen spoedig bij elkaar op uitnodiging van Ds. van de Meent. De data en tijden van de gesprekken die allen in De Voorhof plaatsvinden zijn als volgt:

"Aandacht voor elkaar": woensdag 1 juli om 10.00 uur en 20.00 uur in twee afzonderlijke groepen;

"Spelen": donderdag 2 juli om 20.00 uur ;

"Vieren": maandag 6 juli om 20.00 uur en

"Leren" : dinsdag 7 juli om 20.00 uur.

Van harte welkom om mee te spreken en mee te denken, ook als u nog niet had ingetekend. Deze gesprekken geven een indicatie van de gedachten van onze gemeente. Daarom worden de uitkomsten hiervan meegenomen in het profiel dat wordt opgesteld voor het komende beroepingswerk.

Het beroepingswerk voor de vervulling van de vacature voor 1½ predikantsplaats zal na de zomervakantie een aanvang nemen. Er ligt hiervoor al een notitie klaar over de mogelijke gang van zaken die nogmaals in de kerkenraad aan de orde zal komen.  De beschrijving van de gemeente en het profiel voor de aan te zoeken predikanten moeten nog worden opgesteld en zijn hierbij wezenlijk. Wilt u de komende tijd hierover ook vast eens nadenken? Een mogelijkheid hiertoe is om bijvoorbeeld bij gastpredikanten te bedenken wat u wel of niet in hem of haar aanspreekt. Dat bevordert natuurlijk een actieve en kritische luisterhouding, maar zal t.z.t. vast ook meegenomen worden als u deze meningen gaat indienen. Tot slot een paar korte mededelingen:

• Het moderamen en de kerkenraad vergaderen binnenkort op resp. 30 juni en 8 juli

• Aan de kerkenraad is voorgesteld om Mw. Dirma Redelijkheid-Gerritse tot voorzitter te benoemen nu Remco vd Geest wegens verhuizing deze taak binnenkort gaat neerleggen

• Er wordt een traject gestart voor belijdeniscatechese. Mocht u hierover meer willen weten, dan graag contact met Ds. Annelies Hommens, tel: 06- 17 49 05 91 mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

• Er is nog plaats voor de vakantieweek voor senioren die van 15 t/m 22 augustus naar Lunteren gaan. Informatie bij Cor Hoek, tel. 4151115 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

• In een komende nieuwsbrief die nog voor de zomervakantie verschijnt, leest u meer over plannen voor de nieuwe naamgeving van de wijk. U kunt natuurlijk vast eens nadenken !

Met vriendelijke groet,
Remco van der Geest, voorzitter
Nicolette van Varik , scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Jolanda Jousma, scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.