home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 14 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Nieuwsbrief nr 8

NIEUWSBRIEF WIJKGEMEENTE OPSTANDINGSKERK-OUDE KERK nr. 8, december 2015
Met de vergaderingen van de kerkenraad en de gemeenteavond achter de rug, ontvangt u hierbij de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar.

Terugblik gemeentevergadering: We kijken met genoegen op deze avond terug wat betreft opkomst (ruim 70 personen), betrokkenheid, inbreng en het informatiegehalte. We mochten in een open gesprek en in een constructieve sfeer met elkaar spreken en naar elkaar luisteren. Op de website vindt u een uitgebreid verslag. U kunt het ook bij de scriba opvragen. In De Voorhof ligt ook een papieren versie.

De profielwerkgroep, bestaande uit zeven personen zal in december haar werkzaamheden afronden. Het resultaat (het profiel van onze wijkgemeente en van de te beroepen predikanten) wordt in januari in de kerkenraad besproken en daarna in een gemeentevergadering aan u voorgelegd.

De beroepingscommissie zal bestaan uit negen personen, waarvan er acht uit onze wijkgemeente komen: Gelske van der Duin, Judy van Engeldorp Gastelaars, Mieke Plugge, Leandra Salverda, Ronald Schippers, Thom van Sloten, Teunis Jan van Varik en Femke Verdoes. Deze groep zal eerst bij elkaar komen om de taken te verdelen en kennis te nemen van de voorstellen vanuit de kerkenraad over de te volgen procedure. In de Algemene Kerkenraad is het beroepingswerk ook besproken. Vanuit de AK zal dhr. Bruun Feijen afgevaardigd worden. Hij is tevens de vertegenwoordiger van de wijkgemeente Open Hof. In het College van Kerkrentmeesters wordt hard gewerkt aan de stukken die nodig zijn voor het aanvragen van de solvabiliteitsverklaring bij de Protestantse Kerk Nederland. Als die goedkeuring over de financiële stukken en de beknopte beroepingsschets is verleend, kan de beroepingscommissie echt aan de slag.

De volgende gemeenteavond is op 27 januari en gaat over de profielschetsen en mogelijk is er vanuit de beroepingscommissie al het een en ander te zeggen over zaken waarbij ook u als gemeente betrokken zal worden. Noteert u s.v.p. alvast de datum?
Naam wijkgemeente: Uit 16 door de gemeente ingebrachte namen is door de kerkenraad “Martinigemeente” gekozen, waarbij de naam van het kerkgebouw ongewijzigd blijft: Oude Kerk. Ds. Jaap van de Meent heeft hier tijdens de gemeentevergadering een toelichting op gegeven. Nu de gemeente hierover gehoord is, zal de kerkenraad in januari definitief besluiten.
Assistentie gevraagd voor komende activiteiten. Het gaat om de kerstviering voor senioren op woensdagmiddag 16 december en de Lichtjesavond op donderdag 24 december. Vele handen maken licht werk, dus laat even van u horen bij Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel 4151115.

Voor de kerstviering op woensdagmiddag 16 december van 14.00 uur tot 17.00 uur zijn tot nu toe ruim 70 aanmeldingen binnengekomen. De viering vindt in de kerk plaats, dus er kunnen zeker nog mensen bij. Het is goed om elkaar te ontmoeten en samen ons voor te bereiden op de Kerstdagen. Aanmelding bij Mw. van Wensen tel. 3860914, Mw. Nauta tel. 3866152 of Mw. De Graaf tel. 3869305. Zo nodig wordt voor vervoer gezorgd.

Er zijn ruim 50 goed gevulde schoenendozen weggebracht naar het verzamelpunt. U kunt nog een financiële bijdrage overmaken naar Stichting De Samaritaan: IBAN NL83 INGB 0000334243. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

De mensen die willen meewerken aan het maaltijdproject zijn bij elkaar geweest. De plannen worden steeds concreter en wie weet vindt in januari de start van deze nieuwe activiteit plaats die op dinsdagavond zal plaatsvinden tussen 17.30 uur en 19.30 uur. Voor aanmelding als belangstellende deelnemer of medewerker kunt u terecht bij Gerda van de Hoeven, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 3872066. Nadere informatie omtrent kosten, frequentie e.d. volgen nog.

De medewerkers van de tien wijkteams waren bij elkaar voor een tweede pastorale toerusting. Er is gesproken over het leggen van contacten in de wijk. Ook praktische zaken en ervaringen zijn uitgewisseld. Wilt u meewerken om bijv. voor een bloemengroet een bezoekje af te leggen of met een paar mensen contact te leggen dan bent u van harte welkom. Door het terugtreden van dhr. Leo Pronk als coördinator in wijk C, neemt mw. Bep van Sloten dit tijdelijk over.

Voor verzoeken tot (dringend) contact met een predikant kunt u contact opnemen met Judy van Engeldorp Gastelaars (070 - 3897685, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Cor Hoek (070 – 4151115, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Rond activiteiten t.b.v. het vluchtelingenwerk zijn we in gesprek met de wijkgemeenten van de Open Hof, Leidschendam, Rijswijk, de Christus Triomfatorkerk in Den Haag en de Raad van Kerken ter plaatse. We zijn in afwachting van verdere ontwikkelingen, maar kijken daarbij wel hoe samengewerkt kan worden en wat ervaringen tot nu toe zijn.

In de kerkdienst van 10 januari nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en hopen we ook dat Ds. Van de Meent nieuwe ouderlingen of diakenen mag bevestigen. Ook zal in deze dienst aandacht worden gegeven aan het afscheid en het aantreden van een aantal medewerkers ter ondersteuning van het pastorale en diaconale werk.
Uitbreiding van de wijkteams met ambtsdragers en/of medewerkers is nog steeds dringend gewenst.

Gesprekskringen Ds. Venemans:

De Kring Geloofsverdieping komt bijeen van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Opkamer van de Oude Kerk op maandag 11 en 25 januari, 8 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april; onderwerp van gesprek: M. Borg: Het hart van het christendom.
Het Bijbels Leerhuis in de dinsdagavondgroep van 19.30 tot 21.00 uur in de Voorhof op 12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april, en 3 mei;
De woensdagochtendgroep van 10.00 tot 11.30 uur in de Voorhof op 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april, en 4 mei; onderwerp van gesprek blijft in beide groepen: Paulus over Israël en kerk in Romeinen 9-11. U kunt zich nog steeds aansluiten bij een van deze groepen.

De Kapelgesprekken o.l.v. ds. Koelewijn gaan over de vergelijking tussen de kerk in Nederland en Duitsland. U bent van harte welkom op woensdagavond 13 januari om 20.00 uur in De Voorhof.

Vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u nog steeds kwijt per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of in de ideeën bussen.

Ook kunt u uw mailadres doorgeven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanuit dit e-mail adres kunnen we in voorkomende gevallen snel een bericht vanuit onze wijk aan gemeenteleden versturen.

De kerkenraad hoopt u ook in de komende zondagse vieringen rond advent en Kerst weer te mogen ontmoeten. We kijken terug op een jaar waarin veel van mensen is gevraagd, maar ook veel door gemeenteleden is geboden om samen te werken aan een wijkgemeente waarin we elkaar graag welkom heten en er met en voor elkaar willen zijn.
Het nieuwe jaar mogen we met Gods vertrouwen tegemoet zien en roept ons op verder te werken aan de opbouw van onze wijkgemeente, waarin we willen delen, vieren en het geloof uitdragen.

De kerkenraad wenst u gezegende Kerstdagen en alvast een plezierige jaarwisseling.
Met vriendelijke groet,

Dirma Redelijkheid-Gerritse, voorzitter (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Nicolette van Varik , scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Jolanda Jousma, scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.oudekerkvoorburg.nl