home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 14 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Mensen gevraagd

Is hier iets bij voor u / jou?

Om onze kerk draaiend te houden en onze fraaie Oude Kerk en de vernieuwde Voorhof in een goede staat te houden is hulp nodig. Er is al een groot aantal kerkleden dat helpt bij het onderhoud, af en toe kostersdiensten doet, helpt bij verhuur, koffie schenkt op zondag, bloemen zet in de kerk, meewerkt in de commissie van eredienst enzovoort, enzovoort.

helpers_1.jpgWij zijn ondanks de vele vrijwilligers toch nog steeds op zoek naar extra helpers.

Het aardige van onze kerk is dat ieder zijn talenten kan inzetten op zeer diverse terreinen. Bent u / jij handig met elektriciteit en wilt u / jij af en toe helpen klussen of wilt u meehelpen met het poetsen van de kronen? Zou u / jij af en toe hulpkoster willen zijn?

Niet alleen dergelijke werkers zijn nodig. Ook de kerkenraad kan aanvulling gebruiken. En we hebben mensen nodig die contact houden door mensen te bezoeken.

Weet u / jij namen van mogelijke kandidaten die u geschikt lijken voor een ambt, of voor bezoekwerk, geef deze dan door aan de kerkenraad of aan de predikant.

Wat van een ambtsdrager en pastoraal werker verwacht wordt, is hieronder weergegeven.

Wat doet een ouderling?
Een ouderling maakt deel uit van de kerkenraad en is dus ambtsdrager. Een ambtsdrager wordt gekozen voor en bevestigd in het ambt. De bijzondere verantwoordelijkheid bestaat daaruit, dat zij/hij over het beleid meedenkt en dat mede bepaalt. Dat deelt zij/hij met de andere ambtsdragers. Verder ligt haar/zijn primaire verantwoordelijkheid op het terrein van de pastorale zorg. Deze krijgt o.a. gestalte in het bezoeken van gemeenteleden. In onze wijkgemeente is het zo, dat de kerkenraad in dit werk ondersteund wordt door wat wij ‘pastorale medewerkers' noemen.(Zie toelichting hieronder)

Door hun ondersteuning kan de ouderling zich met name richten op het coördineren van het bezoekwerk in de haar/hem toebedeelde sectie en het bezoeken van die adressen waarvoor de pastorale medewerker haar/zijn hulp inroept.

Voor het bezoekwerk wordt zij/hij samen met de pastorale medewerkers toegerust tijdens de avonden die speciaal met dit doel regelmatig worden belegd. Bij hun werk kunnen zij altijd terugvallen op de predikant.

Verder doen ouderlingen dienst in de kerk tijdens de erediensten op zondag volgens een rooster, en bij rouw- en trouwdiensten. Zij wonen de vergaderingen bij van de kerkenraad (om de twee maanden) en eventuele meerdere vergaderingen.

Samen met de predikant vormen zij het consistorie (ook wel ouderlingenberaad genoemd), waar onderwerpen van pastorale aard die spelen in de gemeente worden besproken.

Wat doet een diaken?
Een diaken maakt deel uit van de kerkenraad en is dus ambtsdrager. Een ambtsdrager wordt gekozen voor en bevestigd in het ambt. De bijzondere verantwoordelijkheid bestaat daaruit, dat zij/hij over het beleid meedenkt en dat mede bepaalt. Dat deelt zij/hij met de andere ambtsdragers. Verder ligt haar/zijn primaire verantwoordelijkheid op het terrein van het diaconaat. Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid waartoe de kerkelijke gemeente is geroepen.

doopfondConcreet ziet dat er bij ons als volgt uit: mensen in nood, binnen en buiten de gemeente, in Nederland en in de wereld worden geholpen. Het is de taak van de diakenen om te onderzoeken waar deze hulp nodig is en hoe deze vorm te geven. De kerk steunt mensen die, om wat voor reden dan ook, niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen of aandacht verdienen: bijvoorbeeld zieken, armen en ouderen door middel van o.a. de voedselbank, paaskaarten voor gevangenen, een fruitmand voor kinderhuis Vliet en Burgh, activiteiten voor ouderen, zoals koffieochtenden, bustocht en kerstviering, een attentie op verjaardagen 75+, bij huwelijksjubilea, eventuele financiële bijdragen aan gezinnen met een minimuminkomen.
Zie ook diaconale activiteiten>>

Middels het aanbieden van de attenties op verjaardagen en bij jubilea ontstaan vaak als vanzelf persoonlijke contacten. De diaken kan ervoor kiezen de ouderlingen en pastorale medewerkers in het bezoekwerk te ondersteunen door mensen ook meerdere malen te gaan bezoeken. Diakenen zijn dan ook welkom op de toerustingsavonden voor het pastoraat.
Diakenen doen dienst tijdens de erediensten op zondag volgens een rooster, en bij trouwdiensten. Zij dragen zorg voor de collecten tijdens de kerkdiensten. Ook nemen zij volgens het rooster actief deel aan de voorbereidingen voor en de viering van het Heilig Avondmaal.
Zij wonen de vergaderingen bij van de kerkenraad (om de twee maanden) en van de wijkdiaconie (ook 6 x) en eventuele meerdere vergaderingen.

Wat doet een medewerker in het pastoraat?
In onze wijkgemeente wordt het pastorale bezoekwerk ook verricht door medewerkers, die zich daarin onderscheiden van de ambtsdragers dat zij niet verkozen en bevestigd zijn, maar voor deze taak gevraagd zijn en benoemd door de kerkenraad. Zij worden wel voorgesteld aan de gemeente. Van hen wordt evenwel wel verwacht, dat zij zich ook houden aan de verplichting tot geheimhouding van datgene wat vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Zij worden, evenals de ouderlingen, tot dit werk speciaal toegerust door middel van avonden die speciaal met dit doel maandelijks worden belegd. Bij hun werk kunnen zij altijd terugvallen op de ouderling en predikant van hum wijkteam. 

Diaconale medewerkers
Er zijn diaconale medewerkers die activiteiten organiseren.
Daarnaast zijn er diaconale medewerkers die met enkele gemeenteleden contact houden door deze te bezoeken. Zij komen een paar maal bijeen onder leiding van ouderling en/of predikant om ervaringen uit te wisselen.