Eigentijds,
oog voor traditie,
op zoek naar God.

Welkom bij de wijkgemeente Martini in Voorburg

“Ontmoeting met God en elkaar, hart voor mensen en vreugde om de bevrijdende kracht van het evangelie van Jezus Christus, de levende Heer”.

Onze prachtige Oude – of Martinikerk is al 800 jaar een centrum van bezinning, lofzang en gebed. Daar komen wij samen: de leden van de wijkgemeente Martini, een levendige gemeenschap van mensen die elkaar aanmoedigen en steunen om in het dagelijks leven volgeling te zijn van Jezus Christus. 

We geloven in een God die van íeder mens houdt. Voor ons is de kerk een oefenplek om elkaar te aanvaarden, lief te hebben en te dienen, zoals Jezus zijn leerlingen opdroeg. Daarom is er in onze gemeenschap ruimte en plek voor iedereen.

Samen met wijkgemeente ‘de Open Hof’ vormen wij de Protestantse Gemeente Voorburg (deel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Nieuws

Problemen met kerkomroep, tijdelijk ook dienst kijken via youtube

We weten dat het niet iedereen lukt ‘live’ de diensten te volgen, dit komt door overbelasting van kerkomroep. Heel vervelend als je klaarzit om de ...

Nieuwsbrief

We proberen zo goed mogelijk iedereen op de hoogte te houden. Het eerste platform waarop we dat doen is deze website. Hier vindt u de ...

Telefooncirkel en praktische hulp

TelefooncirkelDe ouderlingen hebben een telefooncirkel opgezet voor hen die nu niet de deur uit kunnen of durven. Vindt u het fijn om zo nu en ...

Bezoekwerk en pastoraat

We zijn ons ervan bewust dat deze crisis van alles op kan roepen: angstklachten, toenemende spanningen in relatie of gezin, financiële zorgen, gevoel van isolement, ...

Gebed thuis

Nu we elkaar niet kunnen opzoeken, komt het meer dan anders aan op trouw in het gebed thuis. Dagelijks om 12.00 luiden de klokken van de ...
Agenda
Geen evenementen gevonden!
Meer laden

Over ons

Profiel van de gemeente

De wijkgemeente Martini is een kerkelijke gemeenschap in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte, participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.

Coronanieuws

Stuurgroep ingesteld

De lente is begonnen, bloesems barsten tevoorschijn en de lucht is lang niet zo helder blauw geweest. 

Maar op straat is het stil. En kom je elkaar tegen, dan loop je met een boog om elkaar heen. Een paar weken geleden konden we ons nog niet voorstellen, in welke bevreemdende en beangstigende situatie we door de wereldwijde Corona-crisis, ook in Nederland, terecht zouden komen. 

Nu is het leven voor de een nog stiller dan anders geworden, terwijl de ander in een huis vol kinderen probeert aan het werk te blijven. De een heeft wel vertrouwen in de toekomst, de ander weet niet of zij binnenkort de huur of hypotheek nog kan opbrengen. De een is met reden bezorgd om de eigen gezondheid, een ander is met gedachten steeds bij een geliefde, die nu niet bezocht kan worden. Gelukkig merken we, dat u als gemeenteleden allerlei manieren zoekt om met elkaar in contact te blijven. Blijf dat doen, want het helpt om je verhaal even kwijt te kunnen en het verhaal van een ander te horen! 

De kinderen van de kinderkerk maakten tekeningen, die door de ouderlingen onder ouderen verspreid worden. De ouderlingen, pastorale teams en predikanten doen ondertussen zo veel mogelijk aan telefonisch pastoraat. De kerkenraadsvergaderingen liggen stil, maar een crisisteam, bestaande uit moderamenleden (Dirma Redelijkheid, Ronald Schippers, Cor Hoek, Melinda Hartevelt, de beide predikanten) en pastoraal ouderling Els Schippers, is op haar post.

Maatregelen

Geef s.v.p. uw mailadres door!

Nu we gedwongen zijn binnen te blijven en er tegelijk veel gaande is, is communicatie via email of whatsapp het snelste en makkelijkste. Zou u zo vriendelijk willen zijn uw mailadres door te willen geven en ook uw 06- nummer voor een eventuele appgroep? Dat kan via deze website (contact).

Kerkdiensten

In ieder geval tot 1 juni zal er iedere zondag om 10.00 uur via kerkomroep een kerkdienst (zonder kerkgangers) te volgen zijn vanuit de Oude Kerk waarin een van onze eigen predikanten voorgaat. Hier zullen ook mededelingen worden gedaan over geboorte, overlijden, ziekte of praktische zaken. Verzoeken tot voorbede kunt u mailen aan de predikanten of uw ouderling.

We beseffen dat niet iedereen deze digitale mogelijkheid heeft. We hopen dat u in dat geval ‘in uw binnenkamer’ een moment van gebed en bijbellezing zult houden. Ook is het wellicht een mogelijkheid, elkaar thuis op te zoeken om samen de dienst mee te maken of de bijbel te openen. Volgens de richtlijnen is onderling bezoek niet verboden, tenzij één van beiden symptomen vertoont. Hebt u praktische hulp nodig, geef dit dan door aan uw ouderling, diaken of de scriba.

We weten dat het niet iedereen lukt ‘live’ de diensten te volgen, dit komt door overbelasting van kerkomroep. Wat kan helpen is via de app de dienst te volgen en/of vroeg in te loggen. Wij zoeken naar een definitieve oplossing. Waarschijnlijk gaan we ook via kerkdienstgemist.nl uitzenden en/of youtube. Houdt u de nieuwsberichten in de gaten.

Collectes

Juist in deze tijd willen we blijven delen met mensen die het (wereldwijd) nodig hebben, en zorgen dat kerkelijke presentie mogelijk blijft: daarom graag uw aandacht voor de collectes voor diaconie en plaatselijke kerk.

  • De ‘uitgangscollecte’ in de Veertigdagentijd is voor het Wycliffe Bijbelvertaalproject in Onobasulu, Nieuw Guinea, waarbij Anne Stoppels-Dondorp, dochter van Netty Dondorp, al jaren betrokken is. (Wijkdiaconie Martinigemeente: NL49 INGB 0000 5470 91, o.v.v. 40-dagenproject.)
  • Diakonale collecte: NL 27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Vbg.
  • Collecte voor de plaatselijke kerk: NL 87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Prot. Gem. Vbg.

Kerk open van maandag tot en met zaterdag 
Iedere werkdag is de Oude Kerk open van 11.00-13.00 uur. We bieden mensen gelegenheid tot stilte, gebed en meditatie. U kunt er een kaarsje aansteken, een voorbede opschrijven, of er gewoon even zijn. Juist in deze tijd van ziekte, onrust en angst hopen we dat de kerk een baken van rust en bezinning mag zijn. Elke dag zijn er twee gastvrouwen om te ‘bidden en te waken’. Zij zijn in de kerk aanwezig en kunnen het gebed voor elkaar, onszelf en deze wereld gaande houden, ook namens allen die aan huis gebonden zijn, ziek zijn of werkend in vitale beroepen. Om 12.00 uur bidden we in de kerk het Onze Vader en luiden we de klok. Belangrijk om juist in deze tijd te bidden voor allen die het moeilijk hebben.

We beschouwen deze Open Kerk niet als een evenement. We raden u aan, om een bezoek aan de kerk verstandig te combineren met het doen van de boodschappen of het maken van een ommetje. Zo geven we gehoor aan de dringende oproep van onze premier om alleen indien nodig de deur uit te gaan. Binnen de muren van de kerk houden we ons aan alle afgekondigde sociale hygiënevoorschriften.

Goed om te weten: ook de Franse Kerk is dagelijks open, van 15.00-17.00 uur.

Pastoraat en bezoekwerk
We zijn ons ervan bewust dat deze crisis van alles op kan roepen: angstklachten, toenemende spanningen in relatie of gezin, financiële zorgen, gevoel van isolement, stress door toegenomen werkdruk, zorgen om een zieke naaste, de vraag naar Gods aanwezigheid, enzovoort. Het pastoraal team richt zich gedurende deze crisis op telefonisch pastoraat, enerzijds om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken, anderzijds om mensen met een kwetsbare gezondheid of op hoge leeftijd niet in gevaar te brengen. Mocht een bezoek toch dringend gewenst zijn, geef het dan aan, we zoeken dan met u naar een mogelijkheid. En bellen of mailen kan in ieder geval altijd

Telefooncirkel
De ouderlingen zijn bezig een telefooncirkel op te zetten voor hen die nu niet de deur uit kunnen of durven. Vindt u het fijn om zo nu en dan gebeld te worden, of vindt u het leuk om iemand anders op te vrolijken met een telefoontje? Dan kunt u dit doorgeven aan Els Schippers 

Praktische hulp
Als u praktische hulp nodig heeft of graag iemand anders wilt helpen, neem dan contact op met diaken Cor Hoek (zie contact)

Gebed en luiden klokken om 12.00 uur ’s middags
We willen ook verbonden zijn in gebed. We kunnen elkaar niet op de gebruikelijke wijze opzoeken. Ons voorstel is, dat we elke dag om 12 uur ’s middags een moment stil zijn om te bidden. Als we dat – ieder op zijn eigen plek – doen, verbindt ons dat met God en met elkaar. De kerken in Leidschendam en Voorburg zullen dan hun (angelus)klokken luiden, zodat we ons met elkaar verbonden kunnen weten. Hieronder suggesties hoe je vorm kunt geven aan dat gebedsmoment.

 

Communicatie en privacy

We proberen zo goed mogelijk iedereen op de hoogte te houden. Het eerste platform waarop we dat doen is deze website. Ook zullen we via nieuwsbrieven communiceren. Voor de digitale nieuwsbrief hebben we eenmalig – gezien de bijzondere situatie – gebruik gemaakt van ons bekende emailadressen.

Shopping Basket