Algemeen overzicht

Welke algemene bepalingen zijn er nog, die niet eerder aan bod kwamen in het privacybeleid?

Wat is er van toepassing?

Door akkoord te gaan met het privacybeleid gaf je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Als je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kun je mogelijk niet goed deelnemen aan het gemeenteleven van de Oude Kerk van Voorburg.

Als je ons geen toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of als je deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van de persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van je persoonsgegevens kan in dat geval zonder je toestemming plaatsvinden, alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of wordt, dan wel noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Oude Kerk van Voorburg.

Op ons als kerkgemeenschap is artikel 9 lid 2 sub d van de AVG van toepassing. Dit houdt – kort gezegd – in dat wij bijzondere persoonsgegevens van leden of voormalige leden alleen mogen verwerken in het kader van onze kerkelijke activiteiten, en dat wij de persoonsgegevens niet zonder de toestemming van jou aan derden mogen verstrekken.

Wij verwerken je (bijzondere) persoonsgegevens voor bijvoorbeeld de volgende doelen:

  • Het administreren van het lidmaatschap van onze gemeenschap
  • Informeren over onze activiteiten
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven
  • Kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is in het kader van het lidmaatschap van onze gemeenschap
  • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken van de kerk-app
  • Ten behoeve van het beheer en het goed functioneren van de kerk-app

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij zullen je persoonsgegevens alleen delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen, bijvoorbeeld om u iets toe te sturen per post via een mailingbureau. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Je gegevens worden nimmer verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Aan gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) van digitale persoonsgegevens zijn we wettelijk verplicht gehoor te geven. Dit gaat om gegevens die wij óf met je toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met je hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. De termijn die we hiervoor nodig hebben zullen we bij de reactie op het verzoek kenbaar maken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de scriba van de wijkgemeente. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs persoonlijk te overhandigen aan iemand van de kerkenraad.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met onze scriba op.

Vragen? E-mail naar de scriba van de wijkgemeente

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in september 2020.