BIDDEN

Gebedskringen

Bidden voor gemeenteleden

Middaggebed

Voor gelovigen en niet- gelovigen. zoekers en vinders.

Ziekenzalving

Gebed om heling van lichaam en geest.

Persoonlijke voorbede

Voor u in gebed

Gebedskringen

In onze seculiere samenleving is spreken over God niet vanzelfsprekend, maar spreken tot en luisteren naar God nog minder. Als gemeente willen we ons er in oefenen niet alleen te spreken over God, maar ook te spreken tot en te luisteren naar God. Persoonlijk, in groepsverband of in een pastorale setting. Want bidden is het ademen van de ziel.

GEBEDSKRING

Gebedskring: om de twee weken op maandagavond van 18.45 -19.45 uur in de Kerk

Bidden voor gemeenteleden die kampen met ziekte, rouw, zorgen van andere aard, en onze voorgangers, de lijdende kerk… Deze taak, die wij als roeping ervaren, wordt bepaald door het woord van Paulus: als iemand in de gemeente lijdt, lijden de anderen mee. Dit woord nodigt uit elkaars lief en leed te delen. Wij zijn nu met 7 deelnemers; heel graag zouden wij nog een enkel gemeentelid in deze kring verwelkomen. Het kan ook zijn dat iemand incidenteel behoefte heeft iets met geloofsgenoten te delen en daarvoor graag gebed wil; u bent welkom!

Elke 2e en 4e maandag van de maand van 18:45 tot 19:45 uur in de kerk en na afloop van het Heilig Avondmaal. Contactpersoon: Piet Mostert

GEBEDSMOMENT VOOR DE ZONDAGSE DIENST

Korte gebedsbijeenkomst voorafgaande aan de zondagse eredienst

In dit bijeenzijn wordt God gevraagd om een zegen voor de dienst, voorganger, kinder- en tienerdienst. Wilt u meedoen? Welkom! 

Elke zondag om 9.30 uur in de bovenkamer (boven de ingang van de Oude Kerk).

contactpersoon: Netty Dondorp

Middaggebed

DAGELIJKS MIDDAGGEBED IN DE KERK

Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.45 tot 13.00 uur. Om 12.00 uur is er een kort middaggebed dat vanuit de kerk wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl en Kerkomroep.nl. Nadat de klok heeft geluid wordt het Onze Vader gebeden, wordt een uit de Bijbel gelezen en is er een gebed, afgesloten met een zegenbede.

Of je nu door de Herenstraat slentert, even pauze hebt op een drukke werkdag, een boodschapje hebt gedaan, of dat je er speciaal voor komt: de deur staat open. Het middaggebed gaat door, ongeacht het aantal mensen.

Een vluchtheuveltje in de drukte van de dag

Ziekenzalving

ZIEKENZALVING

Voor hen die lijden aan het leven

Bij ziekenzalving bidden de predikant en ouderling en/of familie om heling van lichaam of geest. Daarbij wordt de zieke met olie gezalfd als teken van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Eventueel kan ook het Heilig Avondmaal met elkaar worden gevierd. 

Al naar gelang de situatie kan het een echte ‘huisdienst’ zijn of een gebedsbijeenkomst.

Voorafgaand aan de ziekenzalving vindt er een voorbereidend gesprek plaats. Wenst u ziekenzalving neem dan contact op met uw predikant. 

Persoonlijke voorbede

Persoonlijke voorbede

Na de dienst of door de week

Soms worstel je met dingen waar jezelf niet uitkomt of lukt het bidden niet. Het doet goed om dan voor je te laten bidden. Predikant en/of leden van de gebedskring zijn bereid tijd voor u te maken.

Na afloop van de diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd is het mogelijk om in het koor van de kerk voor u te laten bidden. De predikant en een lid van de gebedskring zitten klaar om voor u te bidden. 

Klik op de button om in contact te komen.