Carillon

Nieuws

Bespelingen
EXTRA CONCERT:

Op 11 mei, Nationale Molendag, zal stadsbeiaardier Gerda Peters het mobiele carillon van Martien van der Knijff bespelen dat speciaal voor die gelegenheid naast Molen de Vlieger wordt gezet.

Het carillon van de Oude Kerk wordt tweewekelijks bespeeld. De bespelingen zijn op de 2e en 4e zaterdag van de maand in de middag rond 13.30 uur.
Ook vinden er door het jaar speciale bespelingen plaats. Op lichtjesavond (24 december) en tijdens Open Monumentendag zal het carillon spelen. De actuele informatie hierover is ook te vinden op de agenda van www.gerdapeters.nl


Beiaard zomerconcerten 2023 :
10 juni 14.00 Joost van Balkom
17 juni 14.00 Bauke Reitsma
24 juni 14.00 Gerda Peters
1 juni 13.00 Tommy van Doorn
9 september 15.30-16.00 Gerda Peters met aansluitend Open Toren (OMD)
23 september 17.00 concert ism Huygensfestival 
24 december 17.00 en 19.00 Gerda Peters (Lichtjesavond)

extra inhoudelijke informatie kunt u vinden op: Huygenskwartier

Filmpje over de zomerconcerten op het carillon, 8 juli 2015
 
Filmpje van het eerste zomerconcert en de opening door de wethouder in 2014

Uitbreiding carillon met 5 klokjes

De werkzaamheden voor de uitbreiding met 5 klokjes is afgerond (maart 2021)
Het groot onderhoud Carillon vond gelijktijdig met de uitbreiding met 5 klokjes  plaats. 
Zie de reportage van TV Midvliet>>

Het ondernemersfonds Huygens kwartier, de Frans Mortelmans stichting, de stichting Universitas en de individuele donateurs wil het bestuur heel hartelijk bedanken!
bekijk de rapportage van groot onderhoud en uitbreiding 2021 >>
De hamers zijn helemaal weggehaald. Daarvoor in de plaats komt een pneumatisch speelwerk. Het groot onderhoud betreft een geheel nieuwe tractuur, de speeltafel die gereviseerd wordt en de klepels die gerond worden en van een draaimechanisme voorzien.

 

Beiaardier

Gerda Peters is sinds oktober 2011 beiaardier van Voorburg.

Geboren en getogen in het centrum van Haarlem zijn beiaard- en orgelklanken Gerda Peters met de paplepel ingegoten. Gerda is aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam afgestudeerd voor orgel en kerkmuziek. Vervolgens heeft zij met goed gevolg het staatsexamen piano afgelegd. In 2008 slaagde zij voor haar diploma Master of Music in Carillon aan de Nederlandse Beiaardschool (NBS) te Amersfoort (faculteit muziek van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht). Gerda Peters is stadsbeiaardier van Almere, Beverwijk en Voorburg. Zij vervangt regelmatig collega beiaardiers en geeft door heel Nederland en in het buitenland concerten. Samen met Jessica Simonetti vormt ze ‘Duo Bellini’ (beiaard). Tevens heeft zij een privé lespraktijk (ook voor beiaard!) in de Bollenstreek.

Zie voor meer info haar website: www.gerdapeters.nl

 

Carillon Oude Kerk Voorburg

Het Voorburgse carillon, klokkenspel of beiaard is ondergebracht in de toren van de Oude Kerk in het historische centrum.

De toren dateert uit het einde van de dertiende eeuw en bestaat uit een twintig meter hoge vierkante onderbouw welke wordt bekroond met een achtkantige spits, die eveneens twintig meter meet. Bijzonder is, dat deze spits geheel opgemetseld is, al is dat van buiten niet te zien omdat het dak in 1539 bekleed werd met leien.

De klokken

In vroeger tijden hebben in de toren ongetwijfeld klokken gehangen, maar daarover is niets bekend. De oudste klok, die nu nog aanwezig is, stamt uit 1781. Het is een werkstuk van Johannes Maritz, weegt 230 kg en heeft een doorsnee van 72 cm. In de Tweede Wereldoorlog werd hij gevorderd en in 1944 met zo’n 200 andere klokken weggevoerd. Het schip “Hoop op Zegen”, dat het transport uitvoerde, liep echter op een dijk van de in aanleg zijnde Nood-Oostpolder en zonk. Na de oorlog kon het schip worden gelicht en werden de klokken teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren.

Ter vervanging van een tweede klok, die niet terugkwam, werd in 1948 door de firma Van Bergen uit Heiligerlee de huidige uurslag klok gegoten.

Met een doorsnee van meer dan een meter en een gewicht van 810 kg is deze bas-klok de zwaarste in de toren.

Lees de namen en herkomst van de klokken

Via een stokkenklavier, op de zolder boven de klokken, worden de klepels tegen de binnenwand van de klokken getrokken. Door het instrument nauwkeurig af te regelen is het mogelijk alle nuances tussen pianissimo en fortissimo te laten klinken.

De zesentwintig laagste klokken hebben naast een klepel aan de binnenzijde ook een elektromagnetische hamer aan de buitenzijde, die wordt gebruikt door het automatische speelwerk. Hierdoor is het mogelijk om ieder uur een vooraf door de beiaardier geprogrammeerde melodie te laten klinken.

Torenuurwerk
Op de tweede torenzolder bevindt zich in een houten kast het torenuurwerk. Het werd in 1886 vervaardigd door I.W.F. Volcke uit Den Haag. De aandrijving van het uurwerk gebeurt nu elektrisch. De oude onderdelen, als de gewichten en de slinger die nodig waren voor het opdraaien van die gewichten, zijn bewaard gebleven. Op de kast is een messing plaat aangebracht waarop de volgende tekst is gegraveerd:

Het uurwerk is geschonken door
Mevrouw de Wed. P.J. Veeneka, geb. de Groot
en haren Zoon den Heer P. Veeneka
Voorzitter van het College van Notabelen
Als blijk van aandenken aan hun genoemden
Echtgenoot en Vader, in leven Secretaris-Rentmeester
Der Kerkelijke goederen van 1839 tot 1851
Voorburg 13 november 1886

Uitbreiding carillon met 5 klokjes

De werkzaamheden voor de uitbreiding met 5 klokjes is afgerond (maart 2021)

Het groot onderhoud van het Carillon vindt gelijktijdig met de uitbreiding met 5 klokjes  plaats. Het groot onderhoud betreft vooral het aanpakken van de corrosie op de hamers.

zie de reportage van TV Midvliet>>

Onze beiaardier, Gerda Peters houdt een rapportage bij op haar website

  bekijk de rapportage van de restauratie >>

Het ondernemersfonds Huygens kwartier, de Frans Mortelmans stichting, de stichting Universitas en de individuele donateurs wil het bestuur heel hartelijk bedanken.

Schenking van de Frans Mortelmans Stichting op 30 juni 2013.
Een bedrag van € 10.000,- werd geschonken om de computer van het automatisch speelwerk te vervangen.  De beiaardier kan deze apparatuur programmeren.

Stichting Vrienden van het carillon te Voorburg

Om continuïteit te verkrijgen in de bespeling van het Carillon is in 1985 de “Stichting Vrienden van het Carillon te Voorburg” opgericht. In het bestuur zitten afgevaardigden van de volgende serviceclubs: Lions Club Voorburg, Lions Club Voorburg Prinses Marianne, Rotary Club Voorburg, Rotary Club Voorburg-Vliet alsmede de ondernemersvereniging van Oud Voorburg, de wethouder cultuur van de Gemeente Voorburg en een Kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente Voorburg als eigenaar van de toren.De serviceclubs en de ondernemersvereniging dragen bij in de kosten voor de wekelijkse bespelingen. Ten behoeve van de zomerconcerten trekt de stichting sponsoren aan. Verder trekt de stichting op andere wijze geld aan, waarbij het stichtingsbestuur zich ten doel heeft gesteld een vermogen te vormen om bespeling op langere termijn mogelijk te maken.

In overleg is het mogelijk tegen een vergoeding een bijzondere bespeling te laten plaatsvinden, zoals bij een huwelijk of (bedrijfs)jubileum. Daartoe kunt u zich wenden tot de beiaardier, Gerda Peters, email: gpmjh@hetnet.nl

Giften zij zeer welkom, uw vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op rekening NL51 INGB 0674 0401 71
t.n.v. “Stichting Vrienden van het Carillon te Voorburg”.

 

Als u het carillon een warm hart toedraagt wordt dan donateur
Geef het volgende door:

Email adres / Voornaam / Achternaam 
Adres / Postcode  en Woonplaats / Mobiele telefoonnummer 

Zal jaarlijks een bijdrage van € 10,00 /  meer dan € 10,00
storten op bank rekening NL51 INGB 0674 0401 71
t.n.v. “Stichting Vrienden van het Carillon te Voorburg” 

Mailadres stichting

vriendenvanhetcarillon@gmail.com

Postadres stichting
Vrienden van het Carillon te Voorburg
Oude Kerk Voorburg
Herenstraat 77
2271 CC Voorburg

Doelstelling van de Stichting Vrienden van het Carillon te Voorburg

Het inzamelen van gelden voor het bekostigen van beiaardconcerten op het Carillon in de Oude Kerk in de Herenstraat te Voorburg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.het

Culturele ANBI

De Stichting Vrienden van het Carillon te Voorburg wordt aangemerkt als een culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daardoor is o.a. de bijzondere regeling voor aftrekbare giften op haar van toepassing. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar de website van de belastingdienst >> .

Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 804149872.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door activiteiten in de ruimste zin des woords. Het vermogen wordt kan worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, en alle andere verkrijgingen en baten. Het bestuur streeft naar een vermogen om bespeling op langere termijn veilig te stellen.

Functies/namen van de bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie, en ten hoogste twaalf leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Persbericht nieuw bestuur januari 2020>.

In september 2022 bestond het bestuur uit:
met als voorzitter Ton van Eck (tevens Communicatie en promotie) , Thom van Sloten secretaris,  René Mahieu penningmeester en Paul Reijenga

Wang Choy (teruggetreden september 2022)
Els Beimers-Jürgens (teruggetreden mei 2022 ivm verhuizing)

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur van de stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, maar van dit recht wordt in het algemeen geen gebruik gemaakt.

De beiaardier is niet in dienst van de stichting, maar declareert een jaarlijks met het bestuur overeen te komen bedrag. Het overeengekomen bedrag voor de beiaardconcerten kan door het bestuur worden verhoogd voor bijzondere concerten en activiteiten van de beiaardier.