home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 15 Dec 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 1 december 2019

Orde van dienst op zondag 1 december 2019

1e zondag van de Advent-

Voorganger:                    Ds. Giel Schormans

Ouderling van dienst: Thilly Walvoort-van Leeuwen
Lector:                              Judy van Engeldorp Gastelaars

Organist:                          Hans Houtman            

Liturgische schikking:

Aan het begin van de adventsperiode staan aan de voet van de berg vier consoles met scherven. De scherven symboliseren de gebrokenheid van het menselijk bestaan, en de verwijdering tussen God en mensen. Elke zondag op weg naar kerst wordt één console met scherven weggehaald. Gods trouw en recht geven hoop. We groeien toe naar de belofte van het Kind in de kribbe. Vandaag: Aan de voet van de berg staan donkere plantjes of bloemen, symbool voor het onheil, een tijd van verschrikking waarover de profeet spreekt. Maar de Heer is Koning, de Heer staat aan het hoofd. Bovenin de schikking zien we bloemen in koningsblauw, symbool voor het koningschap.

Orgelspel voor de dienst

Welkom

Aansteken van de adventskaars

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 72:1,4 (Geef Heer de koning)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger:      Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:                  die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                        die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                        en niet loslaat het werk van zijn
                           handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                        Genade zij u en vrede van God, onze

                            vader en van Christus Jezus, onze
                           Heer
a.:                        Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed-stil gebed- NLB 441: 5,6

Wetslezing

NLB 441:1,2 (Hoe zal ik U ontvangen)

Met en voor de kinderen:

Deze zondag is de eerste van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus. Vandaag staat Genesis 49:8-12 centraal: Juda krijgt van zijn vader Jakob een zegen mee.

Kinderadventslied (op de wijs van ‘first Noël)’:

Jacobs woorden laten zien hoe het later zal gaan.
Zijn zoon Juda zal heersen, de vijand verslaan.
Hij is sterk als een leeuw en hij heerst voor altijd.
Tot een koning zal heersen in eeuwigheid.
Het verleden laat ons zien waar de reis begint
Kom volg de ster naar het koningskind
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Micha 2

1Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden. Al in het ochtendgloren brengen ze die ten uitvoer, dat ligt in hun macht. 2Willen ze een veld? Ze roven het! Willen ze een huis? Ze nemen het! Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters, van mensen en hun eigendom. 3Daarom – dit zegt de HEER: Over dit volk zal ik onheil brengen, een onheil dat jullie niet kunnen afschudden en waaronder jullie gebukt zullen gaan. Er wacht jullie een tijd van verschrikking! 4Dan zal dit over jullie worden gezegd, dan zal deze weeklacht klinken:

‘Het is voorbij!’ zal men zeggen. We zijn reddeloos verloren. Ons erfdeel wordt verkwanseld, het wordt ons ontnomen, ons land onder afvalligen verdeeld.’ 5Daarom blijven jullie achter wanneer het volk van de HEER het land verdeelt. Niemand zal voor jullie het lot werpen wanneer het meetlint wordt gespannen. 6‘Houd op,’ zeggen zij, ‘houd op met dat geprofeteer! Komt er nooit een eind aan die beschimpingen? 7Zou dit het zijn wat het volk van Jakob is aangezegd? Verliest de HEER zo snel zijn geduld, zouden dit zijn daden zijn?’ Betekenen mijn woorden dan geen voorspoed voor wie de rechte weg gaat? 8Steeds weer stelt mijn volk zich vijandig op tegenover al wie vredelievend is. Nietsvermoedende, vreedzame voorbijgangers worden van hun mantel beroofd. 9Jullie verdrijven de vrouwen van mijn volk uit de huizen waarin zij gelukkig zijn. Jullie ontnemen hun kinderen voor altijd de luister waarmee ik hen heb bekleed. 10Sta op, ga weg, hier zul je geen rust vinden. Dit land is onrein, het brengt bederf en vreselijke vernietiging. 11Als er iemand was die niets dan wind en valse leugens verspreidt en profeteert: ‘Ik zie wijn en drank,’ dan zou dat voor dit volk de ware profeet zijn! 12Ik zal je bijeenbrengen, Jakob, je in je geheel bijeenbrengen. Ik zal verzamelen wat er van Israël over is, ik zal het verzamelen. Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen. 13Hij die een bres slaat gaat voorop, ze breken uit, ze trekken door de poort, ze gaan erdoor naar buiten. Hun koning gaat hun voor, de HEER gaat aan het hoofd.

Lied 459:1,2 (Ik breng een rechter aan het licht)

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 24: 42-46

Lied 459: 3,4

Schriftuitleg en verkondiging

Muziek

HH 282: 1,2 solo Anna Schormans, 3,4 gemeente.

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor kerstgiften.
De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

 Inzameling van de gaven- aansluitend lied 364:1 (Hoor Gij ons aan)

Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerk en kunnen de kleinsten uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen0

Slotlied (staande): NLB 444 (Nu daagt het in het oosten)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’                            

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Koffiemoment voor nieuwe leden

Iedereen die recentelijk lid is geworden van onze gemeente is welkom in de kleine zaal van de Voorhof voor een kop koffie. Er zal het een en ander verteld worden over het reilen en zeilen in de gemeente. Zo kunt u ons en elkaar wat beter leren kennen.

MEDEDELINGEN

Toelichting op de eerste collecte

De diaconie zorgt er voor dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen met kerst een extraatje krijgen.

Vesper vanavond

Vanavond om 19:00 uur gaat ds. Els van der Wolf-Kox voor in de vesper.

Meditatieve oecumenische vieringen Advent

In de vieringen is ruimte voor woord en gebed, muziek en stilte. En elke viering belicht een ander aspect van Jezus’ komst:

- wo 4 december: De belofte van zijn komst

- wo11 december: Maria zingt over zijn komst

- wo 18 december: De belofte van zijn wederkomst

Voorbereid door leden van de Sint Maartenparochie en onze wijkgemeente. Aanvang: 19:30 uur in de dagkapel van de Martinuskerk aan het Oosteinde. Informatie bij Adriënne van Mourik.

Middaggebed

Elke donderdagmiddag is er van 12:30 tot 13:00 uur een middaggebed in het koor van deze kerk. Een moment van rust, gebed en muziek. Wees welkom!

Vorming en toerusting

  • ma 2 dec 20:00 Kring Geloofsverdieping in de Voorhof
  • wo 4 dec 10:00 uur Bijbelkring Tekst van de week over Micha 4: 1-8 olv ds. Leneke Marchand in de Voorhof
  • zo 8 dec 20:00 uur Gemeentegroeigroep bij Joke en Hans

Amnesty International

Kom zaterdag 7 december tussen 10:30 en 16:00 uur schrijven in de Voorhof, met speciale aandacht voor kinderen en jongeren. Wethouder Astrid van Eekelen zal deze “Write for rights” openen.

En zondag 8 december na de dienst is er in de Voorhof een stand van Amnesty International, waar u artikelen kunt kopen, zoals kaarsen en kerstkaarten.

Koffieochtend

Morgen is het weer de eerste maandag van de maand: koffie met wat lekkers in de Voorhof van 10 tot 12 uur!

Komt u ook naar de Kerstviering senioren?

Woensdag 18 december van 14.00 uur tot 17.00 uur voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder in de kerk. Aanmelden tot 10 december bij Germa Nauta (tel. 3866152 M: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Willemine de Villeneuve tel. 3192972 M: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Er kan er voor vervoer gezorgd worden. Hartelijk welkom!

Hulp gezocht

Voor deze viering zoekt de diaconie:

  • Chauffeurs om deelnemers met de auto te halen en te brengen
  • Hulp bij het klaarmaken van enkele hapjes
  • Hulp bij de inrichting van de kerkzaal op woensdagmorgen 18 dec van 9-11 uur
  • Hulp bij het herinrichten van de kerkzaal op donderdagmorgen 19 dec van 9-11 uur

Aanmelding bij bovengenoemde diakenen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Voor wie van zingen houdt:

Zaterdag 14 december in de Oude Kerk:

15:00-17:00 Klankworkshop volgens de Lichtenberg methode met Martin Landzettel, violist en directeur van het Lichtenberginstituut. 20:15 Kerstconcert mmv Vocaal Ensemble Cantate olv Niels Kuijer, Martin Landzettel viool en organist Hans Houtman. (zie website)