De Heilige Doop

Uw kind of uzelf laten dopen
Het is mogelijk uw kind in de Oude Kerk te laten dopen. Als voorbereiding zullen er door de predikant een tweetal gesprekken worden gevoerd met de ouders over de betekenis van de doop. De kinderdoop vindt plaats tijdens een kerkdienst op de zondagmorgen. Zo wordt zichtbaar dat de dopeling niet alleen voorstaat, maar wordt opgenomen in een gemeenschap van mensen die Jezus willen volgen. De datum van de kerkdienst wordt gepland in overleg met de predikant. 

Ook voor volwassenen is het mogelijk de doop te ontvangen. Voor hen is er voorafgaand aan de doop een voorbereidingscursus: de ABC-cursus. De volwassendoop gebeurt op Pinksterzondag.

Wat betekent de doop?
Dopen is iemand onderdompelen in of besprenkelen met water. Op die manier wordt symbolisch uitgedrukt wat God aan ons belooft: dat Hij voor ons wil zorgen, al onze zonden wil vergeven en ons leven helemaal nieuw wil maken. Bij de doop wordt de volgende bijbeltekst uitgesproken: Ik doop je in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest (deze woorden staan in Matteüs 28:19. Daar luidt de opdracht van Christus aan Zijn discipelen:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

Door de doop word je lid van de christelijke gemeente. Het is een statement dat je wil leven met God en Jezus aanvaardt als Heer en Verlosser of (in het geval van de kinderdoop) je kinderen zo wil opvoeden.

Wanneer kun je (je) laten dopen?
Een ‘dopeling’ wordt na de doopviering ingeschreven als lid van de kerk. Als je als ouders je kind wilt laten dopen moet in ieder geval één van de ouders lid zijn of worden van de kerk. Het komt voor dat een van de ouders gelovig is en de ander niet. Ook in dat geval is het mogelijk jullie kind te laten dopen. De predikant zal dan de doopvragen die in de dienst aan de ouders worden gesteld aanpassen. Als je je kind laat dopen beloof je je kind in te wijden in het christelijk geloof en het mee te nemen naar de kerk.

Wij verwachten van doopouders dat zij lid worden van onze gemeente, dat wil zeggen de kerkdiensten bezoeken en/of deel gaan nemen aan een van de gespreks- of ontmoetingskringen. Als gemeente willen wij ouders helpen invulling te geven aan de geloofsopvoeding. Zie hiervoor: Jeugd en geloofsopvoeding

In een andere kerk gedoopt?
De meeste kerken erkennen elkaars doop. Wie bijvoorbeeld in de Rooms-Katholieke kerk gedoopt is en Protestants wil worden, hoeft niet opnieuw gedoopt te worden.

Aanmelding en voorbereiding
Geef aan uw wijkpredikant of wijkouderling door dat u uw kind wil laten dopen. In overleg wordt er dan naar een geschikte datum gezocht. Als voorbereiding op de doop wordt een doopgesprek gehouden bij de doopouder(s) thuis. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over de betekenis van de doop. Tevens wordt het praktische verloop van de dienst doorgenomen.