Zondag 13 december 9.30 uur Kerkdienst

Voorganger ds. Leneke Marchand.

3e Advent – Lezingen: Lukas 1: 57-80 en Jesaja 8: 24-9:6

In verband met het corona virus is het aantal bezoekers beperkt.
Als u zich (eenmalig) hebt opgegeven (via het opgaveformulier> ), wordt u regelmatig uitgenodigd voor een dienst. Deze uitnodiging kunt u dan aannemen of afwijzen.
Enkele dagen voor de dienst wordt de orde op de website geplaatst.
Orde van dienst kunt u bekijken >

Collectes de komende tijd

Geen collectes, maar van uw offerbereidheid kunt u natuurlijk nog wel steeds blijk geven. Normaal geeft u per collecte, dat is nu wat omslachtig. Daarom vragen Diaconie en Kerkrentmeesters u, in plaats van per collecte, voor de collecten in deze periode in één keer een bedrag op hun rekening te willen storten.
De Diaconie maakt in die periode aan elk extern doel € 600 over. U kunt gebruik maken van onderstaande rekeningnummers onder vermelding: “Gift collecten tijdens Corona”.
Collecterooster doelen 2020

Diaconale collecte:
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg.

Collecte voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse gemeente Voorburg.
Ook kunt ook via de App een gift doen

Namens diaconie en kerkrentmeesters, dank voor uw medewerking.

Geen kerk informatie gevonden voor mountpoint:
Shopping Basket