Zondag 31 mei Pinksteren 10.00 uur Kerkdienst

Voorganger is ds. Giel Schormans

De kerkdienst wordt uitsluitend via de kerkomroep en kerkdienst gemist uitgezonden.
In verband met het corona virus zijn er geen bezoekers in de kerk.
De kerkdienst is te volgend via Kerkomroep of Kerkdienstgemist.

Orde van dienst en preek kunt u bekijken >

Enkele dagen voor de dienst wordt de orde op de website geplaatst

Collectes de komende tijd

Geen collectes, maar van uw offerbereidheid kunt u natuurlijk nog wel steeds blijk geven. Normaal geeft u per collecte, dat is nu wat omslachtig. Daarom vragen Diaconie en Kerkrentmeesters u, in plaats van per collecte, voor de collecten in de periode 15 maart-24 mei in één keer een bedrag op hun rekening te willen storten.
De Diaconie maakt in die periode aan elk extern doel € 600 over. U kunt gebruik maken van onderstaande rekeningnummers onder vermelding: “Gift collecten tijdens Corona”.

Collecterooster doelen 2020

Diaconale collecte:
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg.

Collecte voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse gemeente Voorburg.

Namens diaconie en kerkrentmeesters, dank voor uw medewerking.

Geen kerk informatie gevonden voor mountpoint:
Shopping Basket