Gebruiksplan van de Wijkgemeente Martini

Betreft gebouw: Oude Kerk en Voorhof      Herenstraat 77      2271 CC Voorburg

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals o.a. gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland.
Dit gebruiksplan is een meer specifieke uitwerking  van deze richtlijnen.  
De regelgeving en richtlijnen zijn sterk aan verandering onderhevig.
Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

                                                                                                      Versie 1.0 – 20 mei 2020

INHOUD

1 inhoud

2 Doel en functie van dit gebruiksplan                                                                           
  2.1 doelstelling in het algemeen                                                                                 
   2.2 functies van dit gebruiksplan                                                                                
   2.3 fasering                                                                                                               
   2.4 algemene afspraken  

3 Gebruik van het kerkgebouw                                                                                     
  3.1 Gebruik                                                                                                               
   3.1.1 De kerkzaal en de Voorhof.                                                                               
   3.1.2 Aangepaste capaciteit in een anderhalvemeter-situatie                                      
   3.1.3 Normale en aangepaste capaciteit in een anderhalvemeter-situatie in schema                   

4 Concrete uitwerking     
 4.1 Gerelateerd aan de kerk en de Voorhof                                     
   4.1.1 routing         
  
 4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 
   4.1.3 Parkeren     
 
  4.1.4 Toiletgebruik in de kerk en Voorhof                                                                      
   4.1.5 Reinigen en ventileren 
 4.2  Gerelateerde aan de samenkomst
   4.2.1 Doop  
   4.2.2 Zang en muziek
   4.2.3 Collecteren  
   4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting  
   4.2.5 Kinderoppas en kinderdienst en tienerdienst  
4.3 Uitnodigingsbeleid 
   4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen       
4.4 taakomschrijvingen    
  4.4.1 coördinatoren/leden van de eredienstcommissie 
  4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger en koster     
  4.4.3 Techniek    
  4.4.4 Muzikanten 
4.5 Tijdschema          

5 Besluitvorming en communicatie     
  5.1 Besluitvorming 
  5.2 Communicatie    

6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen  
  6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen

2 Doel en functie van dit gebruiksplan 

2.1 doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
● bijdragen aan het beschermen van de naaste. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde en zorg voor elkaar 
● gebruik maken van de mogelijkheid de kerk open te stellen om zo   aanwezig te zijn in de Voorburgse samenleving. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

2.2 functies van dit gebruiksplan
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures per 1 juni 2020 ten tijde van de coronacrisis; 
2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren.
3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op en is de communicatie ingezet naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

2.3 fasering
● Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen (exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen; 
● Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten (waar mogelijk) op naar een maximum van  75-80  personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw, mede afhankelijk van de status van de restauratie van het orgel.

2.4 algemene afspraken
Wij vinden onderlinge ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk.
Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
● mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden; dit gebeurt al bij de uitnodiging voor het bijwonen van een kerkdienst door de wijkouderling; 
● de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
● op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan waar nodig actualiseren.

3 Gebruik van het kerkgebouw

We vinden het belangrijk dat op niet al te lange termijn iedereen die dat wil weer wekelijks naar de kerk kan.  In de maanden juni en juli vindt op zondagmorgen om 10.00 uur de eredienst plaats. Deze maanden inventariseren we hoeveel mensen zich inschrijvingen voor deelname aan de kerkdiensten. Op grond daarvan zal er besloten worden  of twee kerkdiensten op een zondag al dan niet wenselijk en mogelijk zijn. 

3.1 Gebruik 

3.1.1 De kerkzaal en de Voorhof.
De kerk wordt op zondag alleen gebruikt voor één eredienst  in de ochtend, die om 10.00 uur begint. Er worden voorlopig nog geen avonddiensten gehouden. De kerk wordt op zondag niet voor andere doeleinden dan de eredienst van de wijkgemeente Martini gebruikt.  Van maandag t/m zaterdag is de kerk, sinds de reguliere eredienst niet meer mogelijk is in verband met de Corona maatregelen, tussen 11.00 en 13.00 uur geopend voor een middaggebed.  Op de woensdagavonden in de maanden juni en juli wordt er een begin gemaakt met de bijbellezingen “Bijbellezen in de zomer” in de kerkzaal.

Vanaf de maand juli worden op zondagmorgen ook de grote zaal en de crècheruimte in de Voorhof (beperkt) gebruikt voor de kinderdienst en de crèche.

3.1.2 Aangepaste capaciteit in een anderhalvemeter-situatie

Kerk:
In de maand juni worden de stoelen in het middenschip van de kerk gebruikt door de kerkgangers. De stoelen zijn onderling in rijen verbonden. Het tot voorheen aanwezige middenpad vervalt. Tussen de rijen waarop plaatsgenomen kan worden is anderhalve meter tussenruimte. De stoelen waarop niet plaats kan worden genomen (i.v.m. met de onderlinge tussenruimte) zijn gemarkeerd als “geen zitplaats”. Echtparen mogen hier van afwijken, maar moeten zorgen dat er dan twee stoelen aan weerszijde leeg blijven. Gezinnen kunnen plaatsnemen in de zijbeuk aan de kant van de regietafel (waarbij rekening gehouden wordt met anderhalve meter tussenruimte tussen de verschillende gezinnen). Medewerkenden aan de dienst nemen zoveel mogelijk plaats in de zijbeuk bij de Mariannebank. Degene die de zang verzorgt neemt bij voorkeur plaats in het koor. In de maand juli, bij opschaling naar vooralsnog 75 uitgenodigde gemeenteleden, kunnen ook de herenbank(en), de Mariannebank en de gemarkeerde zitplaatsen in de zijbeuken gebruikt worden. Eventueel zijn nog 8 plaatsen in het koor beschikbaar. In alle gevallen al de anderhalve meter tussenruimte aangegeven staan.

Opkamer:
De inrichting van de opkamer wordt zodanig aangepast  dat de anderhalvemeter gewaarborgd wordt voor max 8 tieners en 1 leidinggevende.

Voorhof:
In de Voorhof wordt de grote zaal zo ingericht dat er op zondagmorgen plaats is voor 15 tot 20 kinderen en een of twee leidinggevenden. Ook hier wordt met de anderhalvemeter tussen kind(eren) en leidinggevende(n) rekening gehouden.

De crècheruimte hoeft niet te worden aangepast, wel moet er tussen ouder en crècheleiding anderhalve meter afstand gehouden worden bij brengen en halen van het kind/de kinderen.  De overige ruimtes in de Voorhof zijn op zondagmorgen niet toegankelijk.

3.1.3 Normale en aangepaste capaciteit in een anderhalvemeter-situatie in schema

Ruimte

Normaal gebruik

Aangepast gebruik per 1 juni

Aangepast gebruik per 1 juli

Kerkzaal

Kerkdiensten

275 vaste zitplaatsen

Tot 30 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers

Vooralsnog tot 75 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers (dit mede i.v.m. de restauratie van het orgel).

Coemanskamer (consistorie)

Wordt gebruikt voor het consistoriegebed en het tellen van de collecte na afloop van de dienst.

Wordt niet gebruikt voor het consistoriegebed. Dat zal plaats gaan vinden in de ruimte grenzend aan de Coemanskamer en de kerkzaal. Wegens het gewijzigde collectebeleid wordt de Coemanskamer na afloop van de dienst niet gebruikt anders dan door de predikant.

 Idem

Opkamer kerk

Tienerdienst met 8 tieners en 1 leidinggevenden tijdens de kerkdienst

Tienerdienst met maximaal 8 tieners en 1 leidinggevende.

Zondagmorgen 12.00 uur na afloop van de dienst.

Idem

Grote zaal van de Voorhof

Kinderdienst voor 20 – 30  kinderen en 2 leiders

Niet in gebruik, nog geen kinderdienst

Kinderdienst voor 15-20 kinderen en 1 à 2 leiders

Huiskamer

Na afloop van de kerkdienst als “besloten” ontmoetingsruimte 8-10 personen

Niet in gebruik geen activiteiten na de dienst

Niet in gebruik

Crèche-ruimte

Wisselend aantal kinderen van 0-4 jaar met 1 of 2 personen leiding

Niet in gebruik, nog geen crèche.

Facultatief, wisselend  aantal kinderen nav eventuele aanmelding  1 persoon leiding

Kleine zaal

Kinderdienst

Niet in gebruik

Niet in gebruik

Keuken en hal Voorhof

Wisselend  aantal gebruikers o.a. de koster

Alleen  in gebruik door (hulp)koster

Alleen in gebruik door (hulp)koster

Toiletten

Er zijn 3 toilet(groepen)

Het invalidetoilet is bestemd voor “algemeen” gebruik. Het herentoilet wordt  afgesloten. Het damestoilet wordt gebruikt voor de kinderen tijdens de kinderdienst (vanaf juli)

Het invalidetoilet is bestemd voor “algemeen” gebruik. Het herentoilet wordt  afgesloten. Het damestoilet wordt gebruikt voor de kinderen tijdens de kinderdienst (vanaf juli)

4 Concrete uitwerking 

4.1 Gerelateerd aan de kerk en de Voorhof

4.1.1 routing

Bij binnenkomst van de  kerk

 • Een RIVM informatie poster staat op het stoepbord bij de ingang van de kerk en Voorhof
 • De ouderling die de uitnodigingen voor die zondag heeft verzorgd, staat ter verwelkoming bij de buitendeur
 • Wie zich niet goed voelt, wordt geacht niet te komen en heeft dit bij de uitnodiging al aan kunnen geven.
 • De deuren staan open, zodat mensen geen deurklinken hoeven aan te raken en er voldoende ventilatie is.
 • De handalcohol staat op een zuil in de hal, deze wordt door iedere bezoeker gebruikt. Drogen na gebruik met handdoekje is niet nodig, handalcohol droogt aan de lucht.
 • Het toilet kan niet gebruikt te worden om alleen de handen te reinigen. Voor handreiniging is handalcohol beschikbaar
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe
 • Er zijn geen liedboeken of bijbels beschikbaar. Kerkgangers dienen deze desgewenst zelf mee te nemen.
 • De kerkgangers krijgen van de gastvrouw of -heer een plaats toegewezen. In de aangegeven stoelenrijen wordt van voor naar achter en vanuit het koor gezien van rechts naar links op aanwijzing en volgorde van binnenkomst plaatsgenomen. Men wordt geacht te blijven zitten op de aangewezen plaats tot aan het einde van de dienst en deze pas na aanwijzing van de gastvrouw/-heer of ouderling te verlaten.
 • Medewerkenden aan de dienst komen de kerk binnen via de achteringang van de kerk (bij de Coemanskamer), ook daar staat een flacon handalcohol. Verlaten van de kerk
 • De aanwezigen worden gevraagd op hun plaats te blijven tot ná het orgelspel na de zegen. Dan is tevens de digitale uitzending van de kerkdienst ten einde. Dit zal worden meegedeeld door de dienstdoende ouderling en/of via een mededeling via de beamer.
 • Op aanwijzing van een gastvrouw of -heer of een van de (wijk)ouderlingen verlaten de gemeenteleden vervolgens rij voor rij de kerkzaal. In juli zal ook de deur onder de toren geopend zijn na afloop van de dienst, zodat van twee kanten de kerk verlaten kan worden. De medewerkenden verlaten pas na vertrek van alle gemeenteleden de kerk.
 • Er vindt geen uitgangscollecte plaats om “opstopping” te voorkomen. Wel staat er een schaal bij de uitgang voor wie toch (in een envelop) een financiële bijdrage wil achterlaten.
 • Predikant en ouderling staan na afloop van de dienst niet bij de uitgang.
 • Iedereen wordt er aan herinnerd bij vertrek ook buiten de kerk de RIVM richtlijnen na te leven.
 • Er wordt na afloop van de dienst voorlopig nog niet gezamenlijk koffie gedronken in de Voorhof of in de kerk.

Gebruik van de Voorhof voor kinderdienst  en crèche.

 • In juli begint de kinderdienst weer. Kinderen gaan vanaf de speciaal voor hen ingerichte plaatsen in de kerk met de leidinggevende(n) na het kindermoment in de eredienst mee naar de Voorhof.
 • Het meelopen door ouders is daarbij niet mogelijk.
 • De kinderen die de crèche bezoeken worden voorafgaand aan de dienst door de ouders naar de crècheruimte in de Voorhof gebracht.
 • RIVM richtlijnen worden vermeld op een bord in de hal van de Voorhof.
 • In de Voorhof is handalcohol aanwezig, bij binnenkomst dient dit door iedereen te worden gebruikt.
 • Het is daarom niet nodig de handen te wassen in het toilet
 • Het damestoilet in de Voorhof wordt op zondagmorgen uitsluitend gebruikt door kinderen van de kinderdienst.
 • De kinderen gaan met de leidinggevende(n) voor het ontvangen van de zegen terug naar de dienst en nemen daar op de voor hen ingerichte plek plaats. Ze gaan dus niet weer bij hun ouders zitten.
 • De kinderen in de crèche kunnen na afloop van de dienst in de Voorhof worden opgehaald. Na het halen dienen ouders en kinderen de Voorhof te verlaten.

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal

In de maand juni is het met het beperkte aantal bezoekers en voldoende ruimte op het kerkterrein niet noodzakelijk om buiten een anderhalve meter markering aan te brengen. Bij de uitnodiging door de (wijk) ouderling zal verzocht worden tijdig te komen. In de maand juli zal blijken of werken met een tijdslot wellicht nodig is. 

4.1.3 Parkeren 

Vanwege de anderhalve-meter-verplichting kan er nog geen gebruik worden gemaakt van de autodienst van de kerk. Uiteraard staat het gemeenteleden vrij zelf alternatief vervoer te regelen en zich bij de kerk te laten afzetten. Parkeren bij de kerk is echter alleen bestemd voor medewerkenden aan de dienst (en een enkele kerkganger). Dit kan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen bij de kerk of in de omgeving van de kerk. 

4.1.4 Toiletgebruik in de kerk en Voorhof 

Het toilet in de hal van de kerk kan worden gebruikt. Voorkeur heeft echter gebruik te maken van het invalide toilet in de Voorhof. In het toilet zijn t.b.v. het handenwassen papieren handdoekjes aanwezig. Na de bijeenkomsten worden de toiletten huishoudelijk gereinigd. 

4.1.5 Reinigen en ventileren

Voorafgaande aan de dienst en na afloop ervan wordt de kerk door de (hulp)koster geventileerd. 

Na afloop van de eredienst  wordt het onderstaande gereinigd:  – Microfoons incl. standaard – De Ambo – De avondmaalstafel en daarop gestalde lezenaar – Regietafel, laptop en muis – Armleuningen van gebruikte stoelen – Deurklinken en handvaten

Bovenstaande is ook van toepassing bij ander gebruik van de kerkzaal, zoals na het middaggebed en eventuele andere door de weekse bijeenkomsten.

Bij gebruik van de Voorhof: – Tafels en stoelen – Toilet(ten) – Zo nodig (indien gebruikt) de keuken – Deurklinken en handvaten Voor het reinigen van de bovengenoemde zaken zijn de benodigde spullen beschikbaar.

Daarnaast is er een korte handleiding en checklist aanwezig in de kerk en de Voorhof. 

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst

4.2.1 Heilige Doop 
In overleg met de predikanten heeft de kerkenraad besloten dat bij de bediening van het sacrament van de heilige Doop de anderhalve meterregel door de predikant wordt doorbroken. De doop wordt dus op de gebruikelijke wijze voltrokken waarbij ouder(s) en predikant rondom de doopvont staan. Dit na overleg met de doopouders. Voor de bediening van de doop zal de predikant zijn handen reinigen met handalcohol.  

Inzegening kerkelijk huwelijk
Tevens heeft de kerkenraad besloten  dat de predikant (in overleg met  het bruidspaar) bij een huwelijksinzegening  de anderhalvemeter-regel  doorbreekt: de inzegening gebeurt als gebruikelijk met handoplegging. 

Avondmaal  
Met de gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal in de zondagse eredienst wordt vooralsnog gewacht tot na de vakantieperiode, zodat gemeenteleden tijd en gelegenheid krijgen te wennen aan de nieuwe situatie en vertrouwen kunnen winnen. Op welke wijze uitvoering aan het HA te geven zal nog nadere overwogen worden.  Dit met inachtneming van het protocol van de landelijke kerk en de richtlijnen van het RIVM. 

4.2.2 Zang en muziek
Zolang er nog onzekerheid is over de gevolgen van de gemeentezang is dit vooralsnog niet mogelijk. Zoals tijdens de digitale kerkdiensten worden de liederen in de dienst gezongen door een geoefende zanger(es). Zij/hij staat op grote afstand van de aanwezige kerkgangers en wordt begeleid door de cantororganist op het koororgel of de vleugel. 

4.2.3 Collecteren
Tijdens en na afloop van de kerkdienst wordt er niet gecollecteerd. Verzocht wordt een bijdrage aan de collecte via de bank te doen. Wel staan er bij de uitgangen schalen waar een bijdrage in een envelop eventueel kan worden achter gelaten. 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting
Er is na afloop van de dienst nog geen gelegenheid tot koffiedrinken in de kerk of Voorhof.

Ook voor de tieners, kinderen in de kinderdienst en kinderen in de crèche wordt er tijdens of na de vieringen geen drinken geschonken.

Napraten is mogelijk in de buitenlucht op het eigen terrein: het parkeerterrein of kerktuin. Daarbij dient onderling anderhalve meter afstand te worden gehouden.

4.2.5 Kinderoppas en kinderdienst en tienerdienst
In juli wordt er weer gestart met crèche en kinderdienst.  De betreffende gezinnen worden uitgenodigd via de wijkouderlingen in samenspraak met de leiding van de kinderdienst. De tieners komen vanaf juni na afloop van de eredienst  voor hun eigen tienerdienst bij elkaar om 12.00 uur  in de opkamer van de kerk.

4.3 Uitnodigingsbeleid

Via de nieuwsbrief en de website worden alle gemeenteleden uitgenodigd zich via een speciaal daarvoor aangemaakt e-mailadres digitaal aan te melden voor een kerkdienst. Voor mensen die niet over internet beschikken kan dat telefonisch bij een van de wijkouderlingen. Deze wijkouderling beheert ook het betreffende emailadres. De aanmeldingen worden per ouderling/wijk in een excelformulier gezet. De vier zondagen in juni worden over de wijkouderlingen verdeeld. Er kunnen 25-28 mensen uitgenodigd worden per keer. Er blijft dan ruimte over voor eventuele gasten. 

De uitnodiging worden door de betreffende wijkouderlingen persoonlijk gedaan. Bij het uitnodigen worden de RIVM richtlijnen genoemd en gevraagd naar de gezondheid.  Daarnaast worden algemenere zaken gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de website. In juli  zullen er weer diensten plaatsvinden waarbij ook de gezinnen die zich daarvoor hebben aangemeld zullen worden uitgenodigd.

De wijkouderling heet bij binnenkomst in de kerk ieder gemeentelid welkom en houdt op de bezoekerslijst bij wie van de genodigde gemeenteleden of gasten daadwerkelijk aanwezig is. Met het oog op eventueel contactonderzoek zal onaangemelde kerkgangers worden gevraagd hun contactgegevens achter te laten. Deze gegevens vallen onder het privacybeleid van onze wijkgemeente en zullen alleen met de GGD worden gedeeld als daar aanleiding toe is. 

Deze lijst gaat retour naar de wijkouderling die de aanmeldingen beheert. Zij houdt bij wie er in de desbetreffende dienst geweest zijn en zorgt er voor dat de beschikbare plaatsen eerlijk (dat wil zeggen in overeenstemming met het uitnodigingsbeleid) over de zondagen verdeeld worden. De lijst met bezoekersgegevens is alleen toegankelijk voor de ouderlingen en predikanten. 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen
Wij hebben er alle vertrouwen in dat met de genomen maatregelen en de handhaving daarvan, er een voldoende veilige omgeving gewaarborgd kan worden voor iedereen. Ook voor oudere gemeenteleden en gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid. Bovendien wordt er bij de uitnodiging om op zondag een kerkdienst bij te wonen persoonlijk contact gelegd , waarbij ook de richtlijnen van het RIVM ter sprake zullen komen. 

4.4 Taakomschrijvingen:

4.4.1 coördinatoren/leden van de eredienstcommissie 
De  coördinatoren zijn de leden van de eredienstcommissie. Deze leden zijn voldoende persoonlijk bekend bij de gemeenteleden. Zij zullen zich, zoals altijd opstellen aan weerszijde van de toegangsdeuren. Zij zullen indien noodzakelijk de kerkgangers nogmaals aan de voorschriften herinneren. En zullen hen hun zitplaatsen wijzen. De coördinatoren/ leden van de eredienstcommissie zullen herkenbaar zijn aan de  medewerkers badge.

4.4.2 Kerkenraad, diaconie en voorganger en koster
Tot de noodzakelijk aanwezige medewerkenden aan de dienst behoren:  – De voorganger -Namens de kerkenraad: de dienstdoende ouderling en diaken.  – De lector/lectrix (hij of zij verzorgt de Schriftlezing) . – De betreffende wijkouderling (voor de ontvangst en om de lijst van aanwezige        gemeenteleden bij te houden).  – De (hulp)koster. – Technici (beameraar en filmer) – Musici (organist en zangeres) – leden van de eredienst commissie

Het consistoriegebed wordt gehouden in de ruimte tussen de Coemanskamer en de kerk. Voorafgaand aan de dienst en na afloop van de dienst wordt de ambtelijke handdruk achterwege gelaten.

4.4.3. Techniek

Het aanwezige beam-team neemt ruim voor aanvang van de dienst (30-20 minuten) op anderhalve meter van elkaar plaats achter de regietafel. Bij binnenkomst hebben alle regieleden handendesinfectie toegepast met handalcohol bij de ingang. Na afloop wordt de regietafel huishoudelijk gereinigd (zie 4.1.5)

4.4.4 Muzikanten

Zoals tijdens de digitale kerkdiensten worden de liederen in de dienst gezongen door een geoefende zanger(es). Zij/hij staat op grote afstand van de aanwezige kerkgangers en wordt begeleid door de cantor-organist op het koororgel of de vleugel.  De cantor/organist blijft gedurende de hele dienst bij het orgel of de vleugel zitten. Degene die de zang verzorgt zit op een vaste medewerkers plaats of neemt plaats in het koor afhankelijk van hoe de muzikale bijdrage is georganiseerd.  

4.5 Tijdschema

Noteer hier het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. Tevens ook de acties na afsluiting van de dienst.

wanneer

wat

wie

 

zondag

 

9:15u

deuren van het gebouw open om te

Ventileren

(hulp)koster

 

toiletten en deurklinken zijn gereinigd na gebruik de voorafgaande dag

(hulp)koster of gastvrouw/-heer middaggebed

9:30u (uiterlijk)

gastheren/vrouwen aanwezig

straatbord  klaarzetten

Wijkouderling

gastheren/vrouwen

9:30u uiterlijk

techniek aanwezig

Beam-team

9:15u  of anders (volgens afspraak)

muziekteam aanwezig

 

 

9.45u uiterlijk

Dienstdoende ambtsdragers aanwezig

 

10:00u

aanvang dienst

 

11.15

afsluiting dienst

 

12.00 u

Samenkomst tieners in de opkamer

Leiding tienerdienst

Na afloop

Ventileren, alle deuren open

 

Na afloop

Reinigen kerk en hal:

– stoelen en tafel, lezenaar

– toiletten bij eventueel  gebruik,

– deurklinken reinigen

Reinigen Opkamer

-Stoelen, tafel, deurklinken

Reinigen Voorhof:

-idem

(hulp)koster

 

 

 

Leiding kinderdienst en crèche

Na afloop

reinigen regietafel, microfoons, laptop

Beam-team

Niet eerder dan een half uur na de ere dienst

Deuren sluiten en kerk afsluiten

koster

5 Besluitvorming en communicatie

5.1 Besluitvorming 
Dit gebruiksplan is schriftelijk door de kerkenraad vastgesteld op: Besluitvorming  over het te nemen stappen plan vond eerder plaats in een digitale vergadering van 18 mei 2020.

5.2 Communicatie 
Communicatie  vindt en vond plaats via de website, de nieuwsbrief en mededelingen tijdens de (digitale) kerkdiensten en het kerkblad Proef! , via onderling contact op sociale media en mondelingen communicatie. De RIVM richtlijnen zijn te lezen op de stoepborden in de hal van de kerk en de Voorhof.

 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Reinig uw handen bij binnenkomst met handalcohol
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Gemeentezang is helaas nog niet toegestaan.
 • Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Voel u vrij het toilet te gebruiken, maar beperk dit tot een minimum.

6 Overige bijeenkomsten, vergaderingen 

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen
Op weekdagen kan de Voorhof (en voor grotere samenkomsten tot 30 aanwezigen ook de kerk) weer gebruikt worden voor vergaderingen de wijkgemeente betreffend, ook kunnen kringen daar weer plaatsvinden, net als de samenkomst van groepen en ontmoetingen  in het kader van gemeente-opbouw. Dit alles pas na overleg met de koster(s) die de agenda hiervoor beheren. Bij alle bijeenkomsten zij de RIVM richtlijnen van kracht. Telkens na gebruik wordt de ruimte geventileerd en gereinigd door de koster of een van de aanwezige gastvrouwen/-heren. Voor extern verhuur of gebruik zijn  de kerk als ook de Voorhof vooralsnog niet beschikbaar.