Giften zijn de enige inkomstenbron van de kerk. De kerk krijgt geen subsidie. Alleen als leden en sympathisanten een bijdrage leveren kan zij blijven bestaan. In de kerk werken we niet met een verplichte ‘contributie’. Dat zou een belemmering kunnen zijn om lid te worden van een kerk. Daarom wordt ieder gevraagd te geven wat hij of zij kan missen. Wat leden geven is alleen bekend bij de kerkrentmeesters en wordt niet publiek gemaakt. Wie om welke reden dan ook niets kan geven, is natuurlijk toch van harte welkom. 

Toch is deze inzamelingsactie niet vrijblijvend. Alleen door een gezamenlijke financiële inspanning kan de kerk blijven bestaan. 

Waar heeft de kerk geld voor nodig?

  • Voor het onderhoud van de gebouwen: De Koningkerk en de Oude Kerk, ontmoetingscentrum de Voorhof, het kerkelijk bureau en de pastorieën (woningen voor de dominees).
  • Voor salarissen van de betaalde krachten: 

– Predikanten (2 x 2 part-time samen 3 Fte)

– 2 cantor-organisten en 3 parttime organisten

– 3 (parttime) kosters

– 2 administratief medewerkers van het kerkelijk buro                                                                                    

  • Voor dagelijkse kosten: verwarming en verlichting, verzekeringen, gratis koffie, materialen etc. etc.                                                                                                                  
  • Voor activiteiten: een BBQ, maaltijden, koren en musici die medewerking verlenen etc.
  • Voor het werk van de landelijke kerk: een percentage van ons inkomen gaat naar de landelijke kerk: daar ontvangen we veel voor terug: landelijke regelingen, expertise die ingeroepen kan worden (kerkelijke rechtspraak, bemiddeling bij conflicten, ontwikkeling van cursusmateriaal en folders, opleidingen van predikanten en toerusting voor kerkelijke vrijwilligers, ondersteuning voor de diaconie en kerkrentmeesters) 

Hoeveel heeft de kerk dit jaar nodig?

Om te kunnen blijven doen wat we nu doen in onze twee kerkelijke geloofsgemeenschappen en hun kerken is ieder jaar 590.000 euro nodig. Dat is 295.000 euro per wijkgemeente. Iedere wijkgemeente heeft ongeveer 1500 leden. Dat betekent per persoon ongeveer €400,-

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl 

Richtbedrag:

Als richtbedrag adviseren wij voor volwassenen per persoon 2 à 3 % van het netto-inkomen. Kinderen tot 18 jaar willen we als gemeente vrijhouden. U zou kunnen overwegen iets meer te geven uit solidariteit voor die gemeenteleden die niet kunnen geven.

Hoe kan ik bijdragen?

Zie hiervoor: https://www.protestantsegemeentevoorburg.nl/bestuur/kerkbalans.html