home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 23 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Zondagse kerkdiensten

Ochtenddiensten
vesper1.jpgElke zondagmorgen om 10 uur wordt een eredienst gehouden in de Oude Kerk. Zie onder agenda voor de nadere invulling daarvan.
In de meeste diensten gaat een van onze wijkpredikanten, ds. W.F. Schormans of ds. H.M. Marchand, voor.
In de regel wordt er gezon­gen uit het nieuwe "Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk". De orde, liederen en schriftlezingen worden geprojecteerd door 2 beamers, maar een papieren orde en liedboek is ook beschikbaar.

Zesmaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Voor degenen die niet in staat zijn deze Avondmaalsdiensten bij te wonen is er de mogelijkheid de Maaltijd van de Heer aan huis te vieren. Uw wijkdiaken kan u daarover nader informeren.

Informatie over doopdiensten treft u aan bij de bijzondere diensten.


Avonddiensten
Iedere zondagavond om 19.00 uur wordt er een avonddienst gehouden. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. 

Het karakter van deze diensten varieert van een vesper, een zang­dienst, een leerdienst en een evensong tot een cantat­e-die­nst.
In de Kerkwijzer worden bijzonderheden over de diensten ver­meld.


Gebedsgroep voor de dienst
Een aantal gemeenteleden komt wekelijks om 9.30 uur op zondag bijeen om te bidden in de opkamer van de Oude Kerk. Gebeden wordt voor de aanwezigheid van Gods Heilige Geest in de harten van een ieder die aan de dienst deelneemt, actief of als toehoorder. Ook gaat aandacht uit naar mensen, dichtbij of ver weg, die op dat moment gebed behoeven.
Wij ervaren ons samenkomen als enorm zegenrijk. We willen dan ook iedereen, die zich daartoe geroepen voelt, uitnodigen om met ons mee te bidden.

Gebedsgroep maandagavond
Deze gebedsgroep richt zich op de voorbede voor gemeenteleden die kampen met ziekte, rouw, zorgen van andere aard, en onze voorgangers, de lijdende kerk ….
Deze taak, die wij als roeping ervaren, wordt bepaald door het woord van de apostel Paulus: als iemand in de gemeente lijdt, lijden de anderen mee. Dit woord nodigt uit elkaars lief en leed te delen. Wij mogen middels ons gebed meeleven met die broer of zuster uit de gemeente, maar hem of haar ook in ons gebed bij God brengen, of liever, met God verbinden. Wij vragen of Hij in het leven van deze mens wil komen en vertrouwen erop dat de Eeuwige dat met zijn helende kracht ook doet. Wat daaruit voortkomt is goed.
We ervaren het samen bidden als verrijkend, je deelt vertrouwelijke zaken met elkaar en samen mag je in geloof groeien. Wat ons hierin de afgelopen 15 jaar ook bevestigde, is, dat mensen ons laten weten het gebed op prijs te stellen, erdoor bemoedigd worden en er soms ook om vragen.
In overleg met de predikant wordt aan gemeenteleden voor wie wij baden, soms een kaart gestuurd met daarop woorden van bemoediging, troost, toegespitst op die persoon in die situatie. Dit overleg is er ook t.a.v. de personen en hun situatie, die ons bekend zijn. Niet iedereen stelt gebed door derden op prijs. Zorgvuldigheid is hier geboden. Dit geldt ook voor de vertrouwelijkheid van wat ons ter ore komt.

Wij zijn nu met 7 à 8 deelnemers; heel graag zouden wij nog enkele gemeenteleden in deze kring verwelkomen.
Het kan ook zijn dat iemand incidenteel behoefte heeft iets met geloofsgenoten te delen en daarvoor graag gebed wil, u bent welkom!
Wij komen elke 2e en 4e maandag van de maand van 19.00 tot 19.45 uur samen in de bovenkamer van de kerk.

Tenslotte: de ziekenzalving. Sedert 2007 wordt deze door de kerkenraad van de Opstandingskerk als mogelijkheid aangeboden aan de gemeenteleden. Sindsdien is het ritueel van de ziekenzalving 4 maal in de "bedding" van de gebedsgroep gepraktiseerd. Onnodig te zeggen dat wij aan "Gods helende omhelzing" hechten, niet in het minst door de ervaren waarde ervan.
Enkele jaren geleden heeft ds. Sterrenburg n.a.v. een door hem verrichte zalving van een gemeentelid van de Oude Kerk, een toelichtend artikel in "Rond de Oude Kerk " over de ziekenzalving geschreven.
Van harte hopen wij dat in het pastoraat het gebruik van de ziekenzalving, waarin de Heer vergevend, helend, troostend en bemoedigend werkt, een plek gaat krijgen.      Namens de gebedsgroep Piet Mostert