OVER ONS

Wie zijn wij

Maak kennis met het profiel van de gemeente en de typering van onze diensten.

Organisatie

Ben je geïnteresseerd in onze organisatie of heb je behoefte aan specifiek contact binnen onze gemeente?

Kerkgebouw

Maak kennis met de rijke historie van ons gebouw en de huidige inrichting. Ook vind je hier informatie over verhuur.

Wie zijn wij

Profiel van onze gemeente

De wijkgemeente Martini is een levende gemeente in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en zorg voor mensen vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. Het geloof in Jezus Christus is voor ons richtinggevend. De Bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze Joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof. 

Typering van de diensten

In de zondagse kerkdienst richten wij ons op de Drie-enige God en staat het goede nieuws van Jezus Christus centraal: wat betekent het om volgeling van Hem te zijn in deze tijd, op je werk, bij je studie, binnen je gezin, in de straat en in je familie? 

De liturgie is te typeren als: verzorgd en persoonlijk, ruimte voor stilte , participatie van gemeenteleden (lectoren verzorgen de schriftlezing, tieners begeleiden met enige regelmaat een lied).

Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek, aangevuld met andersoortige liederen (evangelisch, Taizé), passend in de liturgie. Kinderen zijn welkom aan het Heilig Avondmaal.

Organisatie

zie CCS Code : 

 

/* Hides the first accordion item */ .elementor-accordion .elementor-accordion-item:first-child { display: none; }

Kerkenraad

De wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid en het reilen en zeilen van onze gemeente. Zij bestaat uit predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderling kerkrentmeesters. Zij wordt in haar werk ondersteund door diverse commissies. De kerkenraad vergadert 6x per jaar. De scriba (secretariaat) is het eerste aanspreekpunt vanuit de kerkenraad en is te bereiken via e-mail

Dagelijks bestuur

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de gemeente Zij bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en regelt de uitvoering van besluiten uit de kerkenraad. Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, één predikant, een ouderling, diaken en kerkrentmeester. Het moderamen vergadert 10x per jaar. 

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Predikant

ds. Leneke Marchand 

 
 Pastor

Adriënne van Mourik   

 

Ouderlingen

Arie-Jan van ’t Zelfde

Voorzitter Kerkenraad

 

Jeanette Verwoerd

Scriba Kerkenraad

 

Irene Feenstra

 Pastoraal ouderling
 

Floriaan Huson

 Pastoraal ouderling
  Reinout Salverda Pastoraal ouderling
 

Thilly Walvoort-van Leeuwen

Pastoraal ouderling 
  Gelske van der Duin Jeugdouderling
 

Arjan van Mourik

Missionair Ouderling

  Bram van  Mannekes  Ouderling Voorzitter Algemene Kerkenraad
 Ouderlingen Kerkrentmeester  Thom van Sloten Voorzitter College van Kerkrentmeesters 
   Dirma Redelijkheid-Gerritse  
  Ruth Reijnders Secretaris College van Kerkrentmeesters en lid van de Algemene Kerkenraad
Diakenen

Lydië Donner-Voriskova

Voorzitter College van Diakenen
 

Gerda van der Hoeven-Pronk     

 
  Marianne de Nooij

Scriba College van Diakenen 
 

Gerben Noordermeer

   
 

Mieke Plugge    

 
  Joke Verstraate-Krul  
 

Robbert Vink

 
 

Ulrick ’t Zand

 

 

Onze gemeente heeft een drievoudige gerichtheid: Boven, Binnen, Buiten

Boven: Gerichtheid op de drie-enige God

Als gemeente zijn wij in de eerste plaats gericht op God: wij zoeken Hem en willen Hem liefhebben met ons hart, ons verstand en onze handen. Wij maken deel uit van een samenleving waar geloof bepaald niet vanzelfsprekend is, maar waar tegelijk veel mensen verlangen naar ‘het Heilige’: naar ‘iets’ dat hen overstijgt, naar plekken van stilte en aandacht. De Martini-gemeente wil zo’n plek zijn. Een plaats van gebed en concentratie, een plaats waar wij God zoeken ons oefenen in het luisteren naar Hem en het voeren van het geloofsgesprek. Een plaats waar twijfels niet hoeven te worden weggemoffeld en alle vragen mogen worden gesteld, maar waar uiteindelijk niet onze twijfels maatgevend zijn, maar de vreugdevolle ervaring van God in ons midden. De levende Heer die onze twijfels steeds weer aan het wankelen brengt.

Wij geloven met hoofd, hart en handen

Wij geloven niet in een tegenstelling tussen geloof en wetenschap, als gelovige hoef je je verstand niet uit te schakelen. Tegelijk kan het verstand niet zonder het hart, anders wordt geloven bloedeloos rationalisme. Ons gevoel en onze ervaringen doen volop mee. ‘Het hart heeft zijn redenen die het hart niet kent’ zei Blaise Pascal. Wat ons hart gelooft en ons verstand doordenkt, krijgt concreet gestalte in wat onze handen doen. Geloof krijgt vorm in het dagelijkse leven. Ook daaraan schenken we aandacht als we als gemeente nadenken over wat het ‘goede leven’ is. Het onderlinge gesprek en het ethisch beraad zijn daarbij van belang, maar ook het concreet de handen uit de mouwen steken ten bate van anderen.

Buiten: gerichtheid op de samenleving

 Als gelovigen zien wij onszelf niet als ‘betere’ of totaal ‘andere’ mensen. Wel als mensen die iets hebben ervaren van Gods liefde die ruimte biedt en dat graag willen delen. Niet door de ander iets op te dringen, maar door zelf ruimte te bieden aan de ander. Dat gebeurt door concrete hulp aan mensen met sociale of financiële problemen, maar ook door verbindingen te leggen tussen mensen en ontmoetingen mogelijk te maken. Zo organiseren we een eettafel, koffiemomenten, bezoeken we zieken en ouderen, ondersteunen we maatschappelijke organisaties en proberen we een positieve en constructieve partner van de burgerlijke gemeente te zijn.

“Ons diepste probleem zijn niet onze beperkingen, maar ons isolement: van God, van elkaar, van onszelf en van de schepping.” Sam Wells

Volgens Jezus is God te vinden bij de treurenden, de vervolgden, bij hen die verlangen naar gerechtigheid. In de ‘arme’ (die ook een bontjas kan dragen) ontmoeten wij Jezus zélf: Hij identificeerde zich met de mensen die faalden. Hij ‘vermomt’ zich in de zieke, de gevangene en de dorstige volgens Mattheus 25 (“wanneer hebben wij u hongerig gezien…?”).

Dat betekent twee dingen:

De ‘armen’ zijn achting en respect waard omdat ze óns iets te vertellen hebben. Jezus identificeert zich met hen. Als wij God zoeken, dienen wij dus bij hen te zijn.

Onze gerichtheid naar buiten gaat meer om relaties (nabij-zijn) dan om probleemoplossing (werken-voor).

We laten ons in onze gerichtheid op de samenleving inspireren door Dr. Samuel Wells. Hij is theoloog, ethicus en pastor van St- Martin-in-the-field in London. Hij onderscheidt drie manieren van diaconaal handelen: ‘werken voor’ (bijvoorbeeld koken voor een zieke), ‘werken met’ (bijvoorbeeld samen met de zieke de belasting-aangifte invullen) en ‘zijn met’ (naast het bed van de zieke zitten en alleen maar zijn hand vasthouden). In zijn ethiek benadrukt hij dat het niet gaat om de working-for-modus (dingen doen voor de ander) maar om de being-with-modus (bij de ander zijn). Medemens zijn, relaties aangaan vormen de kern. Dan ontstaat er namelijk gelijkwaardigheid. Ontmoeting is geen middel, maar een doel in zichzelf. In de ‘ander’ vinden wij immers God. Zijn-mét is nog een hele uitdaging. Want het is veel gemakkelijker om vóór iemand iets te doen (die daarmee ook een snel een ‘project’ wordt) dan om echt samen mét iemand te zijn. Wij willen ons er in oefenen de ander niet als ‘object van zorg’ of ‘zending’ te zien, maar als een medemens, een door God geschapen beelddrager van Hem.

 Binnen: gerichtheid op elkaar

Onze gemeente is divers qua leeftijd, achtergrond en opleiding, maar ook qua geloofsbeleving: een meer getuigende wijze van geloven tegenover een meer zoekende, met twijfels en vragen, en een vrijere liturgische vormgeving tegenover een meer strakke. Sommigen zijn op latere leeftijd christen geworden, anderen zijn van jongsaf aan met het christelijk geloof op gegroeid. Zo vormen wij een gemeenschap. In de kerk geloven we dat we aan elkaar geschonken worden door de Heer zelf, met al onze verschillen. Daarom mag ieder er zijn zoals hij of zij is en met het geloof dat ieder heeft. We zijn als gemeente blij met veel onderlinge zorg en aandacht. Deze proeven we in het één op één contact tussen gemeenteleden onderling en in het bezoekwerk dat gedaan wordt door ambtsdragers en pastoraal werkers, in de verschillende groepen, waar men elkaar beter leert kennen, met elkaar meeleeft en naar elkaar omkijkt, maar bijvoorbeeld ook bij het koffiedrinken na de dienst, het koffiedrinken op de maandagmorgen, in het maaltijdproject.

Als gemeente willen we de beweging maken van verzorgingskerk (het ene deel van de gemeente zorgt voor het andere)  naar ontmoetingskerk (onderlinge zorg).

Het kostbaarste wat de kerk te bieden heeft is tijd en ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten en voordat je het weet ontmoet je ook God. Verbinding, contact, aandacht zijn belangrijke woorden. Dat kan spontaan ontstaan of georganiseerd. Pastoraat is het cement van de gemeente: in het pastoraat worden mensen gekend en aan elkaar verbonden. Het leggen van verbindingen wordt gestimuleerd en is niet een exclusieve taak van taakdragers. Daarnaast heeft pastoraat een signaalfunctie: wat speelt er onder de gemeenteleden? Pastoraat wordt vooral gezien als opdracht voor de hele gemeente. De predikanten zijn daarin toerusters en inspirators. Zij zijn als beroepskrachten aanvulling op de onderlinge pastorale zorg. De taak van de kerkenraad is zorgen voor structuur, een vangnet voor wie buiten het netwerk van de gemeente vallen. 

Door onderstaande link te klikken ga je naar het beleidsplan:

Beleidsplan wijkgemeente Martini 2020-2024

De hoofdtaken van ds. Marchand zijn het voorgaan in de kerkdiensten, het geloofsonderwijs aan jongeren en ouderen en het bijstaan van gemeenteleden bij crises: ziekte, rouw en geloofs- en levensvragen.
Pastor mevrouw Van Mourik staat oudere gemeenteleden bij.
Zie bij Ouderlingen wie aan welk wijkdeel verbonden is.

 (zie wijkindeling).

Meer informatie

kijk ook eens op de website van ds. Marchand en ds. Schormans met informatie over 
woordwerk, preken, boekentips, meditaties, bidden en schriftwerk  klik hier

Contact

‘De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde.’ (Artikel X,3 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland)

Bezoekwerk 

Ouderlingen maken als ambtsdrager deel uit van de kerkenraad en zijn samen met heel de kerkenraad verantwoordelijk voor het geestelijk beleid in de gemeente. Verder ligt haar/zijn primaire verantwoordelijkheid op het terrein van de pastorale zorg: het bezoeken van gemeenteleden. Het doel van zo’n bezoek kan zijn: kennismaken, een luisterend oor, een geloofsgesprek, of gewoon even aandacht. Zij worden daarbij ondersteund door predikant, pastoraal werker en en bezoekmedewerkers (gemeenteleden die ook bezoekwerk doen). Ook door diakenen worden bezoeken gebracht, met name bij sociale, praktische of financiële problematiek. Wenst u bezoek? Geef het dan hier door.

Jongeren

Bovenstaande geldt niet alleen voor de volwassen gemeenteleden. Ook brengen we graag een bezoek aan jongeren uit de wijk die daaraan behoefte hebben. Kijk daarvoor bij: jeugdouderling.

Ambtsgeheim

Bij hun bevestiging beloven ouderlingen geheimhouding over alles wat hen ter ore komt tijdens hun pastorale werk. Dit betekent dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Missionair ouderling en jeugdouderling

Sommige ouderlingen hebben een bijzondere taak. Missionair ouderling Arjan van Mourik heeft als taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht. Zie voor meer informatie: missionair werk.

De jeugdouderling is Gelske van der Duin. Zij is betrokken bij de kinderdienst en het tienerwerk.

 

INDELING VAN DE WIJKEN MET BIJBEHOREND PASTORAAL TEAM

Sectie indeling 

De wijkgemeente is opgedeeld in geografische secties waarin ouderlingen, diakenen en/of pastorale medewerkers werkzaam zijn. De sectie-indeling treft u hier aan.

[zie plattegrond onderaan voor de betekenis van de letters; de wijken A en F bevatten delen die tot wijkgemeente De Open Hof behoren; wijk G behoort geheel tot De Open Hof. Ongeacht in welke wijk u woont is het mogelijk om lid van onze wijkgemeente te worden. Geeft u dit dan door aan het Kerkelijk Bureau.]

Met een nieuwe pastoraal ouderling en het vertrek van ds. Giel Schormans verandert er een en ander in de pastorale verdeling. In onderstaand schema vind u/jij wie uw predikant of pastor, en wie uw of jouw ouderling en/of pastoraal medewerker is.

Wijk A

pastor

80 + Adriënne van Mourik (06-47073420)
80 – in overleg, aanspreekpunt AvM

ouderling

Floriaan Huson (06-28731650)

Aart van der Leeuwkade
Alberdingk Thijmkade
Albert Verweystraat
Allard Piersonkade
Badhuislaan
Broekslootkade
Bruijnings Ingenhoeslaan
Burgemeester Feithplein
Busken Huetlaan
Carel Vosmaerstraat
Cremerstraat
Douwes Dekkerstraat
Frans Mortelmansstraat
Goeverneurkade
Graaf Florisstraat
Guido Gezellestraat
Herman Gorterstraat
Jacob van den Eyndenstraat
Jhr. Carel Sternplein
Johan de Meesterstraat
Koningin Julianalaan
Koningin Wilhelminalaan
Laan van Nieuw Oosteinde
Louis Couperusstraat
Marcellus Emantslaan
Mgr. van Steelaan
Noteboompark
Park de Werve
Prins Bernhardlaan (even: 128-190)
Prins Bernhardlaan (oneven: 65-111)
Prins van Lignestraat
Queridostraat
Rozenboomlaan
Spinozalaan
Uhlenbeckstraat
Van Arembergelaan
Van de Wervestraat
Van Faukenbergestraat
Van Halewijnlaan
Van Horvettestraat
Van Leeuwenstraat
Van Leijdenstraat
Van Lugtenburgstraat
Van Pabstlaan
Van Tuijl Van Serooskerkenstraat
Van Watervlietstraat
Van Woudekade
Van Zegwaardstraat
Willem de Bijelaan

Wijk B 

predikant ds. Leneke Marchand (06-28845567)
ouderling Irene Feenstra   (06-10740485)
Carel Vosmaerstraat
Da Costaplein
Dr Blookerstraat
Einddorpstraat
Franse Kerkstraat
Herenstraat
Kerkstraat
Kleine Laan
Laan van Haagvliet
Laan van Heldenburg
Laan van Oostenburg
Laan van Rustenburg
Lusthofstraat
Marialaan
Noordenburglaan
Oranjelust
Oude Haven
Parkweg (oneven: 1-167)
Parkweg (even: 2-160)
Raadhuisstraat
Rusthoflaan
Schoolstraat
Sionsstraat
Van Schagenstraat
Van Wassenaer Hoffmanplein
Veenkade
Vlietstraat
Voorhofstraat
Vossenburchstraat
Zuyderloostraat
Zwartelaan

Wijk C

predikant ds. Leneke Marchand
pastoraal medewerker Joke van Mannekes
Emmastraat
Groen van Prinstererlaan
Hoeckvlietstraat
Jan Ligthartstraat
Laan van Sevenstar
Laan van Swaensteijn
Loolaan
Mauritsstraat
Montessoristraat
Nieuwstraat
Oosteinde (oneven: 47-147)
Oosteinde (even: 56-66a)
Oranje Nassaustraat
Parkweg (oneven: 169-241a)
Parkweg (even: 162-292)
Plaats van Middendorp
Prins Albertlaan
Prins Hendrikstraat
Prinses Margrietlaan (1-21)
Prinses Marijkekade
Prof. Casimirstraat
Schellinglaan
Sophiastraat
Van Deventerlaan
Van Deventerplein
Vlietwijck
Waalhofflaan
Westerlookade
Westvlietweg (1-62)
Weverslaan 

Wijk D

predikant ds. Leneke Marchand (06-28845567)
ouderling Thilly Walvoort (06-28806062)
Buitenrustplein
Buitenruststraat
Eemwijkplein
Eemwijkstraat
Eenhoornstraat
Laan van Leeuwesteyn
Oosteinde (oneven: 175-243a)
Oosteinde (even: 68-142)
Oosterloostraat
Oostvlietstraat
Park Vronesteyn
Parkweg (oneven: 251-319)
Parkweg (even: 298-368)
Prins Bernhardlaan (even: vanaf 250)
Prinses Margrietlaan (vanaf 25)
Rembrandtlaan
Veldzichtkade
Vijverhof
Vlietenburgstraat
Vondelstraat
Woelwijkstraat
Wijkerlaan

Wijk E en Leidschendam

predikant ds. Leneke Marchand (06-28845567)
ouderling Reinout Salverda (06-19190137)
pastoraal medewerkers Fredi Willemsen
Azuurhof
Broek
Burg den Haan-Groenpark
Cornelis Voorhoevelaan 
Damsigtstraat
Dobbe
Dr. Beguinlaan
Duivesteijnstraat
Elsbergstraat
Esmeraldhof
Essepad
Essesteijnstraat
Haasburgstraat
Hoefslag
Horst
Johan David Zocherstraat
Laan van Dobbe tot Zegge
Laurisgelt
Looierslaan
Nieuwe Havenstraat
Okerhof
Oosteinde (oneven: 255 en hoger)
Oosteinde (even: 144 en hoger)
Opwijckstraat
Park de Elsberg
Park Leeuwensteijn
Peilnagel
Pieter Postplaats
Rodelaan
Scharlakenhof
Sepiahof
Ultramarijnhof
Verlaat
Veurselaan
Violethof
Wedde
Zegge

Wijk F

pastor              

80+ Adriënne van Mourik (06-47073420)
80- in overleg, aanspreekpunt A.v.M.

pastoraal medewerker Jenneke Bleijenburg
An Vellekoophof
Appelgaarde
Bellinistraatje
Charley Tooropstraat
Charlotte van Pallandtlaan
David Klemanlaan
Distelweide
Elzendreef
Frans Cobellaan
Hendrik van Boeijenlaan
Johannes de Bekalaan
Kersengaarde
Klaverweide (behalve even: 2-54)
Leoncavallostraatje
Marian Gobiushof
Populierendreef
Prinses Beatrixlaan
Prins Bernhardlaan (oneven: 309-349)
Prinses Irenelaan
Rozentuin
Scheltuslaan
Sint Martinuslaan
Truus Schröderhof
Tulpentuin
Via Cimarosa
Via Donizetti
Via Mercadante
Via Rossini
Via Spontini
Via Verdi
Wilgendreef
Willem de Nobelaerlaan

 

Wijk G en Wassenaar en Rijswijk

predikant 80+ Adriënne van Mourik (06-47073420)
80- in overleg, aanspreekpunt A.v.M.
Agrippinastraat
Arentsburghlaan
Corbulokade
Den Burghstraat
Effathalaan
Hadrianusstraat
Hazelaarlaan
Heeswijkstraat
Hoekenburglaan
Hoekweg
Hofwijckstraat
Hoge Weidelaan
Hoonvlietstraat
Koninginnelaan
Lindelaan
Overburgkade
Paradijsstraat
Park Leeuwenberghlaan
Populierenlaan
Prinses Mariannelaan
Redenburgstraat
Scheepsmakerij
Sonnenburghlaan
Soomerlustplein
Tuinluststraat
Virulylaan
Westeinde
Westenburgstraat
Westvlietweg (74 en hoger)
Willemstraat
Zegtruststraat

ZORGCENTRUM Het Anker en de Meerpaal

predikant   
ds. Leneke Marchand (06-28845567)
pastoraal medewerker Margreet van Boven
ouderling Thilly Walvoort
   

ZORGCENTRUM De Mantel en de Panden

pastor Adriënne van Mourik (06-47073420)
ouderling
Irene Feenstra 

ZORGCENTRUM Vliethof

predikant ds. Leneke Marchand (06-28845567) 
ouderling                 Irene Feenstra

BUITEN VOORBURG, LEIDSCHENDAM, RIJSWIJK EN WASSENAAR

  •  sommige gemeenteleden wonen niet in Voorburg of Leidschendam, maar in Den Haag, Nootdorp of elders. 1e aanspreekpunt voor pastorale zaken is voor hen ds. Marchand.
  • Overige pastoraal medewerkers/bezoekers/ contactpersonen: Karin Keemink, Eelco Nieuwenhuis, Paula van Essen, Judy van Engeldorp Gastelaars, Nadia Engelbracht, Eline de Vries, Paula Hoek, Hannie Keijzer

KAART MET WIJKINDELING

Voor een kaartje van Voorburg en Leidschendam met de wijken voorzien van de letters A,B, C, D, E, F en G:klik op het symbooltje:

Bezoekmedewerkers

Brengen bezoeken bij gemeenteleden, bijvoorbeeld bij verjaardagen of jubilea. Zij ondersteunen de predikanten en ouderlingen bij hun werk. Twee keer per jaar worden zij toegerust voor hun werk door de predikanten. De coördinatie van het bezoekwerk gebeurt in overleg met de wijkouderling. Deze groep kan altijd uitbreiding gebruiken. 

Pastoraal medewerkers: 
Rudy Kuiters
Joke van Mannekes-Kroon
Fredi Willemsen   
Jenneke Bleijenburg  

Diaconaal taakdrager:
Dick Hagedooren

 

Diaconie (gr. diakonia) is een woord uit de bijbel en betekent ‘dienst’. Mensen uit hun isolement halen, hulp bieden bij financiële en sociale noden in binnen- en buitenland, en de kerkelijke gemeente bewust maken van hun diaconale taak, dat is de primaire taak van de diaconie. Hiermee geven we concrete invulling aan wat we geloven dat het volgen van Jezus Christus betekent: het omzien naar de naaste, zeker de naaste in nood. Dit wordt gedaan door onze diakenen zelf of initiatief van diakenen.

De wijkdiaconie zet zich in voor hulpbehoevenden in de breedste zin van het woord. De inkomsten die via giften en collecten binnenkomen worden besteed aan gemeenteleden die te kampen hebben met incidentele of structurele financiële nood. Daarnaast geven we hulp aan dak- en thuislozen, hulpprojecten in eigen land of gebieden die getroffen zijn door (natuur)geweld en houden we ons bezig met activiteiten voor ouderen. Tenslotte wordt de gemeente door de diakenen vertegenwoordigd bij verschillende sociale instellingen.

Het werk van diakenen
De diakenen zijn voor (minimaal) een periode van vier jaar lid van de kerkenraad. Bij hun bevestiging beloven zij geheimhouding over alles wat hen ter ore komt tijdens hun diaconale werk. Dit betekent dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Diakenen zijn zichtbaar tijdens de kerkdiensten wanneer zij collecteren; tevens zorgen zij ervoor dat het geld op de goede bestemming terecht komt. Ook bij het Heilig Avondmaal zijn de diakenen zichtbaar: zij zorgen voor brood en wijn. De diaconie wil ook een wegwijzer zijn bij het vinden van oplossingen en mogelijkheden in de zorgverlening en financiële ondersteuning.

Hulp bij financiële nood

Individuele hulpverlening

De diaconie ondersteunt mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Zij kunnen zelf aankloppen bij de Diaconie maar ook gemeenteleden, ouderlingen en diakenen kunnen aandacht vragen voor hun situatie. De Diaconie heeft vouchers in voorraad om zo nodig snel hulp te kunnen verlenen. Algemeen uitgangspunt is dat eerst een beroep gedaan wordt op voorzieningen van de (gemeentelijke) overheid.

Schuldhulpverlening

Het gebeurt helaas regelmatig dat mensen om wat voor reden schulden maken. Zo kan er een situatie ontstaan waar men zelfstandig niet meer uit kan komen. In voorkomende gevallen worden zij door de Diaconie door verwezen naar de professioneel opgeleide en gecertificeerde schuldhulpmaatjes van de Stichting Arm in Arm. De opleiding van de schuldhulpmaatjes (vrijwilligers!) wordt betaald door de gemeente Leidschendam-Voorburg. De Diaconie was actief betrokken bij de oprichting onder auspiciën van de Raad van Kerken en het voormalige Platform De Andere Kant van Leidschendam-Voorburg. Door de inzet van schuldhulpmaatjes kan vaak erger voorkomen worden.

Een greep uit de activiteiten vanuit de diaconie:

  • Assisteren bij het Heilig Avondmaal;
  • Projecten ondersteunen waarbij gemeenteleden direct zijn betrokken;
  • Ouderenbeleid coördineren; Duurzaamheid onder de aandacht brengen;
  • Vervoer van ouderen naar de kerk of andere activiteiten;
  • Organiseren van uitjes en ontmoetingsmiddagen voor ouderen;
  • Het organiseren van koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden;
  • Ondersteuning geven bij het op orde brengen van de financiën;
  • Noodhulp bieden.

Diaconaal medewerkers
Zij worden daarbij ondersteund door gemeenteleden, de diaconale medewerkers.

Hulp bij financiële nood

Individuele hulpverlening

De diaconie ondersteunt mensen die door allerlei oorzaken in financiële nood zijn gekomen. Zij kunnen zelf aankloppen bij de Diaconie maar ook gemeenteleden, ouderlingen en diakenen kunnen aandacht vragen voor hun situatie. De Diaconie heeft vouchers in voorraad om zo nodig snel hulp te kunnen verlenen. Algemeen uitgangspunt is dat eerst een beroep gedaan wordt op voorzieningen van de (gemeentelijke) overheid.

Schuldhulpverlening

Het gebeurt helaas regelmatig dat mensen om wat voor reden schulden maken. Zo kan er een situatie ontstaan waar men zelfstandig niet meer uit kan komen. In voorkomende gevallen worden zij door de Diaconie door verwezen naar de professioneel opgeleide en gecertificeerde schuldhulpmaatjes van de Stichting Arm in Arm. De opleiding van de schuldhulpmaatjes (vrijwilligers!) wordt betaald door de gemeente Leidschendam-Voorburg. De Diaconie was actief betrokken bij de oprichting onder auspiciën van de Raad van Kerken en het voormalige Platform De Andere Kant van Leidschendam-Voorburg. Door de inzet van schuldhulpmaatjes kan vaak erger voorkomen worden.

Vertrouwelijkheid

De diakenen zijn voor (minimaal) een periode van vier jaar lid van de kerkenraad. Bij hun bevestiging beloven zij geheimhouding over alles wat hen ter ore komt tijdens hun diaconale werk. Dit betekent dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. Dit houdt in dat zij het geld van de gemeente beheert en uitgaven doet om het gemeentewerk door te kunnen laten gaan. Daarnaast beheert zij de gebouwen. Een belangrijke taak van dit college is het – in materiële zin – mogelijk maken van het gemeentewerk. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het personeelsbeleid (predikanten, organist, koster en het kerkelijk bureau).

Al deze activiteiten kosten veel geld. Het college van kerkrentmeesters is dan ook sterk afhankelijk van uw giften. Naast collecten tijdens de erediensten voert het college van kerkrentmeesters gedurende het jaar enkele acties. 

De belangrijkste daarvan is de Actie Kerkbalans. Deze wordt jaarlijks in januari gehouden. Dit is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Bij deze actie wordt aan de gemeenteleden gevraagd wat zij in het nieuwe jaar willen bijdragen.

Naast deze actie is er ook de Paascollecte, de Solidariteitskascollecte en de Eindejaars collecte. Bij deze acties wordt uw gift gevraagd voor het landelijk en provinciaal kerkenwerk.
De collecte voor de Solidariteitskas is bedoeld voor een evenwichtige lastenverdeling. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen vraagt de kerkenraad aan leden een bijdrage voor deze kas van € 10,00. De Solidariteitskas is bestemd voor o.a. (ver)bouw van kerkelijke gebouwen, bijstand in het pastoraat in specifieke situaties, pioniersplekken, bepaalde vormen van categoriaal pastoraat (studentenpastoraat, gevangenispastoraat, schipperspastoraat e.d.), ondersteuning van gemeenteopbouw.

Erfstellingen en Legaten
Regelmatig worden er vragen gesteld over erfstellingen en legaten aan de wijkgemeente Martini of aan de Protestantse Gemeente Voorburg. Informatie hierover staat op de website van de Protestantse Gemeente Voorburg>

Beheer van de Oude Kerk
Een aantal gemeenteleden ondersteunen de koster en de kerkrentmeesters bij het beheer en onderhoud van het complex Oude Kerk. Zij zorgen voor kleine onderhoudszaken – zoals geluid, tuin, licht, klein timmerwerk. En er zijn hulpkosters. Deze gemeenteleden zijn hard nodig om de kerk optimaal te kunnen laten functioneren.  Als u ook wilt meewerken, bent u van harte welkom.

Voor meer informatie, neem contact op via de contactbutton

Het Kerkelijk Bureau 
Het Kerkelijk Bureau verzorgt de administratie van de Protestantse kerken in Voorburg.
Adres: Bruijnings Ingenhoeslaan 2, 
           2273 KR Voorburg 
tel: 3863502
Website: Link naar Kerkelijk bureau
E-mail: Klik hier

Openingstijden maandag en donderdag 9.00 – 12.00 uur
U wordt verzocht zoveel als mogelijk deze tijden aan te houden, ook voor telefoontjes, 
zodat de medewerkers van het bureau zo efficiënt mogelijk hun werkzaamheden kunnen doen. 

Rekeningnummers

Betalingen betreffende kerkbalans en/of giften dienen te worden overgemaakt op:
rekeningnummer NL07 RABO 0373 7311 32 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg inz. kerkbalans.

Collectebonnen zijn te koop voor € 20,-  per kaart. De portokosten bedragen € 0,91 voor 1 t/m 3 kaarten, € 1,82 voor 4 t/m 9 kaarten. Ook is het mogelijk de kaarten af te halen tijdens de openingstijden. Rekeningnummer is: NL07 RABO 0365 9005 16 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg.

Diaconie: NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Protestantse Gemeente Voorburg.

ZWO Werelddiaconaat: NL67 INGB 0009 3507 78 Werkgroep ZWO Prot. Gem. Voorburg.

De koster is de gastvrouw en dagelijkse beheerder van de kerk en het bijgebouw de Voorhof. Zij beheert ook de agenda: u kunt bij haar terecht voor vragen over het gebruik van de kerk en andere ruimtes of praktische vragen omtrent het kerkgebouw. 

Koster: 
Melinda Hartevelt-Breugom (06-14 64 44 02)
Telefoonnummer van de Voorhof: 070-3863220
(beperkt bereikbaar)
Email:   klik hier

Organisten in de Oude Kerk zijn:
Hans Houtman, cantor-organist, dirigent van de Marianne Cantorij
Jan Droogers, tweede organist

 meer informatie

Ter ondersteuning van de kerkdienst projecteren we de orde van dienst tijdens de kerkdienst. Ook nemen we de kerkdienst op. Men kan deze live of achteraf bekijken via www.kerkomroep.nl of www.kerkdienstgemist.nl. 

Eén groep maakt wekelijks de presentatie; zij maken en controleren ongeveer om de week een presentatie. 

Een tweede groep bestaat uit leden van het beam-team en de cameraploeg, zij hebben ongeveer eens per maand in de ochtend dienst en zorgen voor beamer projectie en camera-opname. Weinig computerkennis nodig. Er wordt alleen verwacht dat de presentatie die via de mail wordt toegestuurd op een stick wordt gezet en dan op via pc in de kerk wordt getoond. 

Info bij Els Beimers.

 

Veilige Kerk – Martiniwijkgemeente Oude Kerk Voorburg

 In 2014 tekenden een groot aantal kerken een verklaring dat zij het hun plicht vonden er alles aan te doen te zorgen dat de kerk werkelijk voor ieder een veilige plek is. Ook de PKN tekende deze verklaring en stelde met anderen een landelijk meldpunt voor het melden van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik in.

De Raad van Kerken stuurde recent een brief aan alle ondertekenende kerken met de oproep dit thema bespreekbaar te maken binnen de eigen kerk. Een eerste reactie van velen is wellicht dat “dat gelukkig bij ons niet voorkomt”.

We gaan er ook vanuit dat dit zo is, maar willen wel het thema bespreekbaar maken en ook zorgen dat we inderdaad een veilige kerk zijn voor iedereen. Een werkgroep bestaande uit ds. Ab Venemans, Bep van Sloten en anderen heeft zich over het thema gebogen en gemerkt dat het vele aspecten heeft. Veilig betekent ook dat je iedereen accepteert, dat je ruimte maakt, dat je niemand uitsluit, dat je je bewust bent dat je wellicht voor de een iets anders voelt dan voor de ander en dat je in veel relaties binnen de kerk soms heel dicht bij elkaar en elkaars gevoelens komt, gewild en ongewild.

Vandaar dat we in dit nieuwe seizoen in alle groepen, in de diaconie, het pastoraat, het jeugdwerk maar ook in het ouderwerk dit thema gaan bespreken. Hoe gaan we als gemeente goed met elkaar om, hoe kunnen we zorgen dat iedereen zich veilig voelt en dat er voor iedereen een vertrouwenspersoon is waar je zaken mee kunt delen als dat niet zo is?

Van onderaf willen we zo komen tot een aantal afspraken hoe we wel en hoe we niet met elkaar omgaan, willen we een vertrouwenspersoon aanwijzen en zonder heel bureaucratisch te werk te gaan, wel zorgen dat jong en oud zich veilig weet en we ons aan elkaar kunnen toevertrouwen.

Gedragscode, uitwerking en contactpersonen >>

 

 

 

Privacybeleid

De Oude Kerk van Voorburg is zich bewust van de informatie die zij verzamelt en verspreidt. We willen zorgvuldig en netjes omgaan met de data die ons wordt toevertrouwd. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Via deze pagina kun je meer lezen over het beleid van de Oude Kerk van Voorburg rondom privacy.

Bij het lid worden van de Oude Kerk (Protestantse Gemeente Voorburg) sinds 1 juni 2018 dien je akkoord te gaan met de bepalingen van dit privacybeleid. Wijzigingen in het beleid worden via de website, Kerkblad Proef, nieuwsbrief en de Oude Kerk-app gecommuniceerd.

Website

De Oude Kerk van Voorburg gebruikt Google Analytics om websitebezoek globaal te onderzoeken. Individuele bezoeken worden nooit geanalyseerd. De bewaartermijn voor de website-data is 26 maanden. Er worden geen bezoekgegevens gedeeld met Google.

Foto’s en persoonlijke informatie

Lees meer over het gebruik van foto’s en persoonlijke informatie door de Oude Kerk.

 

Aanmelding nieuw lid

Als je je inschrijft als nieuw lid van de Oude Kerk worden je gegevens geregistreerd door de kerk. Lees meer

 

Inschrijvingen

Lees meer over wat er gebeurt met je gegevens bij het inschrijven voor activiteiten van de Oude Kerk.

 

Aanmelding nieuwsbrief

Bij een aanmelding voor mailings, zoals de nieuwsbrief en het kerkblad Proef, worden de verstrekte gegevens gebruikt om de mailings te versturen. De gegevens (onder meer e-mailadres en naam) worden opgeslagen in het mailsysteem dat door de Oude Kerk gebruikt wordt om de nieuwsbrieven te sturen.

Streaming kerkdiensten

De kerkdiensten van de Oude Kerk worden live uitgezonden en zijn terug te kijken. Lees het protocol rondom de streaming van de kerkdiensten.

 

Gebedenboek

In het voorportaal ligt een gebedenboek, waarin je gebespunten kunt opschrijven. Lees waarmee je rekening moet houden.

 

En nog meer

Dan is er nog een reeks aan algemene bepalingen die van toepassing zijn op de Oude kerk van Voorburg als organisatie. Ga het algemene overzicht.

 

Vragen? E-mail naar de scriba van de Oude Kerk van Voorburg.

Het privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in september 2020. 

 

Rondom de kerk is een aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Let er wel op dat u een ontheffing nodig hebt om de Oude Kerk per auto te bereiken en dat deze ontheffing elk jaar opnieuw moet worden aangevraagd. Deze kunt u aanvragen door de link aan te vragen  via een mail naar: 

klik hier 

Hiermee komt u bij de website van de Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Mensen die niet meer op eigen gelegenheid naar zondagse morgendienst kunnen komen, kunnen gebruik maken van de autodienst. Ook zo nu en dan opgehaald worden kan natuurlijk.

Een aantal kerkleden rijdt met hun eigen auto twee of drie mensen. Opgave voor nieuwe mensen om te worden gereden gaat in overleg tussen de wijkouderling of wijkdiaken en Robbert Vink.
Opgave bij: dhr. Robbert Vink  tel 06-55855432,
email: robbertjobvink@hotmail.com

zie CCS Code : 

 

/* Hides the first accordion item */ .elementor-accordion .elementor-accordion-item:first-child { display: none; }

Algemene Kerkenraad

De wijkgemeente Martini vormt samen met wijkgemeente de Open Hof de Protestantse Gemeente Voorburg. De Algemene Kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van beide wijkkerkenraden en regelt voor de Protestantse Gemeente Voorburg taken die op centraal niveau uitgevoerd moeten worden. Hierbij kan men denken aan: financiën, gebouwen, administratie en ondersteuning. Voor meer informatie zie: Link

De Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg is een samenwerkingsverband van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Leidschendam-Voorburg en van twee regionale kerken in Den Haag. Zie voor meer informatie de website van Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg

 

 

Gemeentecontact Voorburg – Halle 

Van 1 t/m 4 september 2023 komen 7 gemeenteleden uit Halle naar Voorburg.
Wilt u het programma meemaken, neem contact op met Wim Reinking

Historie

De Protestantse Gemeente Voorburg heeft een vriendschapsband met de Marktkirche Gemeinde in Halle die al meer dan 30 jaar bestaat en nog dateert uit de tijd van het IJzeren Gordijn. Afwisselend bezoeken wij hen, en bezoeken zij ons. In 2019 zijn wij voor het laatst naar Halle geweest. We ondervinden wederzijds veel vriendschap en hartelijkheid.Halle ligt in voormalig Oost-Duitsland op ongeveer 50 kilometer van Leipzig. De werkgroep Halle-Voorburg organiseert deze uitwisseling al vele jaren met veel enthousiasme. Het programma omvat inhoudelijke (geloofs-)gesprekken, maar er is ook gelegenheid voor (culturele en culinaire) ontspanning.
Helaas was het vanwege corona niet mogelijk om elkaar in 2020, 2021 en 2022 te bezoeken.

Een niet te missen ervaring!

Onze ervaring is, dat zo’n weekend verdiepend en verrijkend werkt.
Veel mensen uit Voorburg hebben in de loop der jaren deelgenomen aan de ontmoetingen en dat als heel inspirerend ervaren. De vriendschap en de hartelijkheid in de ontmoetingen was voor veel mensen belangrijk.
Laat de taal geen barrière zijn. Gebleken is telkens dat beheersing van het Duits niet noodzakelijk is. Daarom nodigen wij u/jou van harte uit om het hele programma of een deel ervan mee te maken.

WERKGROEP ZENDING WERELDDIAKONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (ZWO) VOORBURG

 

ZWO staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Via de zending ondersteunen wij partnerkerken en organisaties die in het buitenland het evangelie verspreiden maar daarvoor zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken. Op het gebied van het werelddiaconaat ondersteunen wij steeds voor langere tijd een aantal projecten die zich richten op thema’s als onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting of landbouw. Ten aanzien van al deze projecten geldt dat er een verbintenis is met één van onze kerkleden, waardoor wij goed zicht kunnen houden op- en regelmatig geïnformeerd worden over de besteding van onze gelden.

Daarnaast is het werelddiaconaat erop gericht om partnerkerken, organisaties of individuele kerkleden, te ondersteunen bij het verlenen van hulp aan mensen of plekken op deze aarde waar acute hulp nodig is. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er ergens een natuurramp heeft plaatsgevonden of een oorlog is uitgebroken.

 

 Op dit moment ondersteunt de Werkgroep ZWO een aantal projecten:

bekijk de verschillende projecten >>

 

Uw bijdrage leveren

Meerdere malen per jaar zamelen wij geld in voor onze projecten via de collecte. Ook kunt u geld giraal overmaken.

Wilt u financieel bijdragen aan het werk van Foka van de Beek in Bulgarije, dan kunt u dit overmaken naar: NL82 RABO 03 73 74 65 63 ten name van Diaconie PG Voorburg ZWO Zending.

Wilt u financieel bijdragen aan onze projecten in Zuid-Afrika of Bangladesh, dan kunt u dit overmaken op: NL97 RABO 0373 7430 92 t.n.v. Diaconie PG Voorburg Werkgroep ZWO.

 

Alvast onze hartelijke dank!

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u deze mailen naar Hester Sanderman,

ONS KERKGEBOUW

Bezichtigingen en openingstijden

Verhuur kerk en voorhof

Onze Orgels en concerten