DIENSTEN

De Morgendienst

Iedere zondagochtend om 10 uur

De Avonddienst

Iedere zondagavond om 19 uur

Kerkdiensten in Verzorgingshuizen

De morgendienst

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Begint om 10.00 uur en duurt ongeveer vijf kwartier.
  • Wij zingen uit het Nieuwe Liedboek.
  • In de verkondiging staat Jezus Christus centraal en wordt de uitleg van het evangelie betrokken op het leven van alledag: wat betekent het om Hem te volgen in onze tijd en cultuur.
  • Er is crèche en kinderdienst voor de kinderen tot 12 jaar. Twee keer per maand is er tienerdienst.
  • Ouderen kunnen desgewenst gehaald worden met de autodienst.
  • In de kerk is ringleiding aanwezig.

“Enerzijds is de dienst de centrale samenkomst voor de gemeente, anderzijds streven we er ook naar dat de samenkomsten inspirerend en behulpzaam zijn voor hen die twijfelen of zich aan ‘het begin’ voelen staan.” 

Moet ik wat meenemen?

Je hoeft in principe niets mee te nemen, de liederen worden geprojecteerd. Er geldt geen ‘dresscode’ en de zitplaatsen zijn vrij. Tijdens de dienst wordt er een collecte gehouden voor een goed doel. Bij de ingang van de kerk staat een gastheer/gastvrouw bij wie je terecht kunt voor vragen. Als je voor het eerst komt en het prettig vindt dat iemand met je meegaat, geef dat dan even door via het contactformulier of bij de gastheer/gastvrouw.

Koffiedrinken na de dienst

Elke zondag na de kerkdienst kunt u koffie en thee drinken in de Voorhof naast de Oude Kerk. Voor het ervaren van de gemeenschap en het kennismaken met elkaar is dit een belangrijk moment.

De avonddienst

Begint om 19.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten. Meestal zijn dit vespers in het Koor van de kerk, met korte overdenking. Soms is het een leerdienst, waarin een bepaald onderwerp wordt uitgelegd. Soms staat koorzang en muziek centraal, bijvoorbeeld een cantatedienst of evensong

Heilig Avondmaal

In de Oude Kerk wordt zesmaal per jaar het Heilig Avondmaal gevierd. Vijf keer tijdens een zondagsmorgendienst en een keer in de avonddienst op Witte Donderdag.

Dopen

Het is mogelijk uw kind in de Oude Kerk te laten dopen. Als voorbereiding zullen er door de predikant een tweetal gesprekken worden gevoerd met de ouders over de betekenis van de doop. De kinderdoop vindt plaats tijdens een kerkdienst op de zondagmorgen. Zo wordt zichtbaar dat de dopeling niet alleen voorstaat, maar wordt opgenomen in een gemeenschap van mensen die Jezus willen volgen. De datum van de kerkdienst wordt gepland in overleg met de predikant. 

 

Ook voor volwassenen is het mogelijk de doop te ontvangen. Voor hen is er voorafgaand aan de doop een voorbereidingscursus: de ABC-cursus. De volwassendoop gebeurt op Pinksterzondag.

Kerkdiensten in de verzorgingshuizen

Op de tweede zondag van de maand is er om  11.15 uur een Protestantse dienst in de Maartenzaal van Woonzorgcentrum De Mantel, Klaverweide 54. In deze dienst zijn ook omwonenden welkom. Deze diensten vallen onder de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Voorburg..
Enkele malen per jaar is er een contactmiddag met een liturgie.

Bewoners van Woonzorgcentrum Het Anker, Prinses Margrietlaan 24, kunnen de zondagse dienst in de Oude Kerk volgen via hun televisie.
Op de eerste dinsdagmiddag van de maand vindt er een Protestantse viering plaats in het Anker. Deze viering wordt verzorgd door onze kerkenraad, maar valt onder de geestelijke verzorging van het Anker. Op Witte Donderdag is er een oecumenische avondmaalsviering in de Brasserie van het Anker.

Om de 2 weken vindt op vrijdagmiddag een oecumenische viering plaats in Woonzorgcentrum Vliethof. Deze diensten vallen onder de geestelijk verzorger van Vliethof, ds. T. van Iersel. Vrijwilligers uit onze kerk zijn betrokken bij deze diensten.